fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Prawo drogowe

O przejęciu orzeka naczelnik lub rada

Fotorzepa, Darek Golik
O przejęciu pojazdu na rzecz Skarbu Państwa orzeka naczelnik właściwego miejscowo urzędu skarbowego, a o przejęciu pojazdu na rzecz gminy orzeka jej rada
[b]Art. 130a ust. 10 ustawy – [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=D4074134E837E363474701A149E24CBE?id=178080]Prawo o ruchu drogowym stanowi[/link], że pojazd usunięty z drogi i nieodebrany przez właściciela w ciągu sześciu miesięcy od dnia usunięcia uznaje się za porzucony. Samochód taki staje się z mocy ustawy własnością Skarbu Państwa. Kto orzeka o przejęciu takiego samochodu i kogo prowadzący parking powinien powiadomić o tym, że auto nie zostało odebrane? Kto i od kiedy pokrywa koszty utrzymania takiego pojazdu na parkingu?[/b]
W razie nieodebrania pojazdu z parkingu w terminach określonych w art. 130a ust. 10 albo w art. 50a ust. 2 ustawy – Prawo o ruchu drogowym jednostka prowadząca parking strzeżony powiadamia o tym, nie później niż trzeciego dnia od dnia upływu tego terminu, właściwy miejscowo urząd skarbowy albo właściwy miejscowo organ gminy oraz podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu.
Podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu, po otrzymaniu tego powiadomienia przesyła niezwłocznie odpowiednio do organu gminy lub właściwego miejscowo urzędu skarbowego kopię powiadomienia właściciela pojazdu o tym, że pojazd został na parking odholowany. Do powiadomienia dołączyć należy potwierdzenie jego doręczenia.
O przejęciu pojazdu na rzecz Skarbu Państwa orzeka naczelnik właściwego miejscowo urzędu skarbowego, a o przejęciu pojazdu na rzecz gminy orzeka jej rada. W każdym z powyższych wypadków należy – przed wydaniem orzeczenia w tej sprawie – powiadomić właściciela pojazdu.
Orzeczenie w sprawie przejęcia pojazdu, wydane już to przez naczelnika urzędu skarbowego, już to przez właściwą radę, ma charakter deklaratywny. Stwierdza jedynie fakt nabycia własności przez gminę (Skarb Państwa) w momencie wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w przepisach ustawy – Prawo o ruchu drogowym.
Właściwe organy likwidacyjne są zobowiązane do pokrywania wydatków związanych z parkowaniem pojazdów, które przeszły na własność Skarbu Państwa na podstawie ustawy – Prawo o ruchu drogowym wyłącznie od dnia, w którym jednostka prowadząca parking powiadomiła ten organ o nieodebraniu w wyznaczonym terminie pojazdu z parkingu lub od dnia otrzymania dokumentów pozwalających na prowadzenie postępowania likwidacyjnego. Jednocześnie należy wskazać, że w sytuacji zwłoki w przekazywaniu przez organy wydające dyspozycje usunięcia pojazdu dokumentów pozwalających na prowadzenie postępowania likwidacyjnego organy likwidacyjne winny zgłaszać takie przypadki do organów nadrzędnych nad organami, które dopuściły się opieszałości (por. [b]pismo ministra finansów nr SP2-921/033-146/1895/03/AK)[/b].
[i]Podstawa prawna:
– [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=241789]rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 16 października 2007 r. w sprawie usuwania pojazdów (DzU nr 191, poz. 1377)[/link][/i]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA