Zadania

Ryczałtowiec także otrzyma świadczenie

Fotorzepa, Seweryn Sołtys Seweryn Sołtys
Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej, która obowiązuje od 21 maja tego roku, dopuszcza uznanie za dochód osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą także kwoty niższej od najniższej podstawy wymiaru składek na ZUS
Takie rozwiązanie przewiduje zmieniony art. 8 ust. 5 pkt 2 ustawy. Zgodnie z jego nowym brzmieniem w stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne za dochód uznaje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby.
W obowiązującym do dnia wejścia w życie uchwalonej 5 marca 2009 r. nowelizacji przepis art. 8 ust. 5 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej nakazywał, aby za dochód przedsiębiorcy prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem zryczałtowanym uznawać zadeklarowaną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne. [srodtytul]Niekonstytucyjne kryterium[/srodtytul]
W przypadku, w którym z tytułu prowadzenia tej działalności obowiązek ubezpieczenia nie powstawał, ustawa nakazywała, aby jako dochód traktować kwotę najniższej podstawy wymiaru składek na to ubezpieczenie. Rozwiązanie to zostało zakwestionowane przez [b]Trybunał Konstytucyjny (K 30/05).[/b] Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 3 października 2006 r. orzekł, że art. 8 ust. 5 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej jest niezgodny z konstytucją, w szczególności z jej art. 2 (zasada sprawiedliwości społecznej), art. 32 (zasada równości wobec prawa) i art. 71 (zasada polityki społecznej państwa). Zdaniem TK zakwestionowane rozwiązanie wiązało mechanicznie warunki objęcia pomocą społeczną z dowolnie i arbitralnie wybraną przesłanką, która w żaden sposób nie wiąże się z rzeczywistą sytuacją materialną i życiową potencjalnie uprawnionego. [srodtytul]Decyduje sytuacja materialna[/srodtytul] W ocenie Trybunału odwołanie się w art. 8 ust. 5 pkt 2 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej do sposobu ustalania dochodu osób prowadzących działalność gospodarczą zastosowanego w ustawie z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych nie znajduje uzasadnienia dla świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz zasiłków rodzinnych. Istota i funkcje świadczeń z pomocy społecznej i zasiłków rodzinnych – stwierdza Trybunał – nie pokrywają się z istotą i funkcjami systemu ubezpieczeń społecznych. W tym drugim wypadku ustawowe wykluczenie możliwości zadeklarowania jako podstawy składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe niższej kwoty niż 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia ma na celu zapewnienie odpowiedniej wysokości świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych, te bowiem mają bezpośredni związek z wysokością płaconych składek. [b]Przy świadczeniach z pomocy społecznej i zasiłkach rodzinnych chodzi natomiast o to, żeby osoby o rzeczywiście niskich dochodach mogły otrzymać odpowiednie wsparcie. Prawo do wsparcia uzależnione jest wyłącznie od rzeczywistej sytuacji materialnej rodziny. Nie chodzi więc o zagwarantowanie minimalnego poziomu kwot gromadzonych na potrzeby przyszłych świadczeń, ale o przydzielenie pomocy tym, którzy jej naprawdę aktualnie potrzebują.[/b] [srodtytul]Skutki nowelizacji[/srodtytul] Jak czytamy w uzasadnieniu do nowelizacji skutki – finansowe – obciążą głównie budżet państwa. Zmiana bowiem ustawowej definicji dochodu w stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowana na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne rozszerzy dostępność świadczeń z pomocy społecznej dla tej kategorii osób, które osiągają dochody w kwocie niższej od najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne. [i]Podstawa prawna: – [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=72602B63F646886ECEAD5D731785D739?id=310168]ustawa z 5 marca 2009 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (DzU nr 69, poz. 590)[/link][/i]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL