fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Edukacja

Jagielloński o włos przed Warszawskim

Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Fotorzepa, Bartosz Siedlik
Uczelnia z Krakowa ułamkami punktów pokonała stołeczny uniwersytet. Trzeci jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza z Poznania
[b]O zasadach rekrutacji:
[link=http://www.rp.pl/artykul/303794,304403_Ranking_Niepublicznych_Uczelni_Magisterskich_2009____zasady_rekrutacji.html]Niepubliczne Uczelnie Magisterskie[/link]
[link=http://www.rp.pl/artykul/303794,304395_Niepubliczne_Uczelnie_Licencjackie_2009___zasady_rekrutacji.html]Niepubliczne Uczelnie Licencjackie[/link]
[link=http://www.rp.pl/artykul/303794,304392_Uczelnie_akademickie_2009___zasady_rekrutacji.html]Uczelnie akademickie[/link][/b]
Od początku Rankingu Szkół Wyższych „Rz” i „Perspektyw” o pierwsze miejsce ostro rywalizowały ze sobą najstarsza polska uczelnia z Krakowa i największa w kraju z Warszawy.
W pierwszym zestawieniu w 2000 roku zwyciężył Uniwersytet Jagielloński. Wówczas różnica wynikająca z rankingowych wyliczeń była między uczelniami znacząca, bo wskaźnik dla UJ wynosił 100, zaś dla UW – 67. Z roku na rok dystans między uniwersytetami się zmniejszał. Pięć razy na podium stawał Kraków i pięć razy Warszawa.
Jakość kształcenia w obu uczelniach jest tak podobna, że sama kapituła tego jubileuszowego, dziesiątego już Rankingu Szkół Wyższych 2009 miała problem z rozstrzygnięciem, czy nie przyznać po raz pierwszy w historii rankingu miejsca ex aequo. Tego jednak nie przewiduje regulamin.
Ostatecznie zwyciężył Uniwersytet Jagielloński (wskaźnik rankingowy 100, wskaźnik dla UW 99,90). – Obie uczelnie są na zbliżonym poziomie. Nawet różnica w ich wskaźnikach rankingowych jest na granicy błędu – mówi prof. Marek Safjan, przewodniczący kapituły rankingu, były prezes Trybunału Konstytucyjnego.
O miejscu w zestawieniu decydują punkty przyznawane za cztery cechy uczelni: prestiż, siłę naukową, warunki studiowania i umiędzynarodowienie studiów. Na każdą z tych cech składa się jeszcze kilka szczegółowych kryteriów, np. preferencje pracodawców, cytowania prac naukowych, osiągnięcia sportowe, programy prowadzone w językach obcych. Uczelnie oceniamy w czterech kategoriach: akademickie, niepubliczne magisterskie, niepubliczne licencjackie, państwowe wyższe szkoły zawodowe.
Ze szczegółowych zestawień wynika, że krakowską uczelnię nieco wyżej oceniają sami profesorowie, zaś warszawską– pracodawcy. UJ lepiej wypada, jeśli chodzi o zasób bibliotek, UW daje znów więcej możliwości rozwijania zainteresowań naukowych i kulturalnych.
– Spór o to, czy najlepszą uczelnią w Polsce jest Uniwersytet Warszawski, czy Jagielloński, przypomina spór o wyższość Uniwersytetu w Cambridge nad Oxfordem albo świąt Wielkiej Nocy nad świętami Bożego Narodzenia – podsumowuje prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow, rektor Uniwersytetu Warszawskiego. – Trudno go rozstrzygnąć. Obie uczelnie są po prostu bardzo dobre. W Polsce – bezkonkurencyjne. Potwierdzają to wyniki rankingów, oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej i opinie pracodawców
Prof. Marek Safjan podkreśla, że warto zwrócić uwagę na dystans, jaki dzieli uniwersytety w Krakowie i Warszawie od innych uczelni. – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który ma trzecie miejsce w rankingu, uzyskał 77,77 punktów. Jeśli więc zaczynamy w Polsce mówić o potrzebie wyłania najlepszych flagowych uczelni, to są nimi te dwa pierwsze uniwersytety. I czas, by zaczęto też to doceniać. Przede wszystkim przez przekazywanie większych dotacji z budżetu na prowadzenie badań – postuluje.
– Nie powiedziałbym jednak, że po nas nie ma długo nic – ocenia prof. Karol Musioł, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. – Są bardzo dobre, prężne ośrodki akademickie w Poznaniu, Wrocławiu i nie tylko, nie sposób wszystkich wymienić. To prawda, że markowego uniwersytetu nie można stworzyć w ciągu kilku lat. Naszą sytuację uważamy za stan normalny, mamy za sobą ponad 600 lat istnienia.
[ramka][srodtytul]Ranking uczelni akademickich 2009 [/srodtytul]
Zgodnie z postanowieniami Kapituły Rankingu uczelnie oceniane są według prestiżu, siły naukowej, warunków studiowania oraz umiędzynarodowienia studiów. Te cztery zasadnicze cechy uczelni zostały zmierzone poprzez 29 kryteriów.
Do sporządzenia rankingu w maksymalnym stopniu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych wobec ocenianych uczelni. Za źródło danych przyjęto własne badanie ankietowe przeprowadzone przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”, badanie ankietowe pracodawców przygotowane przez ośrodek badawczy PENTOR, dane o publikacjach polskich naukowców zawarte w bazie SCOPUS, opracowanie Szkoły wyższe i ich finanse w 2007 r. (GUS 2008) oraz aktualne dane MNiSW.
[b]Prestiż 30% [/b]
Jedną z cech dobrej szkoły wyższej jest prestiż. Oznacza on poważanie, jakim cieszą się absolwenci uczelni oraz autorytet jej pracowników w środowisku naukowym. Mierzony jest on w naszym rankingu poprzez:
Ocenę kadry akademickiej - liczba wskazań danej uczelni w badaniu ankietowym wśród kadry profesorskiej (profesorowie belwederscy mianowani w trzech ostatnich latach) oraz doktorów habilitowanych, którzy uzyskali habilitację w dwóch ostatnich latach (14%)
Preferencje pracodawców – liczba wskazań danej uczelni w badaniu ankietowym przeprowadzonym na reprezentatywnej grupie pracodawców przez ośrodek badawczy PENTOR (14%) Wybór olimpijczyków - mierzony udziałem liczby laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych, przyjętych poza procesem rekrutacji na daną uczelnię w ogólnej liczbie przyjętych na pierwszy rok studiów stacjonarnych (2%)
[b]Siła naukowa 40% [/b]
Jako kolejną grupę kryteriów przyjmujemy siłę naukową uczelni. Jako mierniki tej cechy przyjęto: Potencjał naukowy (ocena parametryczna) - mierzony sumą ocen parametrycznych nadanych poszczególnym jednostkom uczelni przez MNiSW w stosunku do liczby jednostek ocenionych w danej uczelni (8%)
Nadane stopnie naukowe - liczba tytułów i stopni naukowych nadanych przez uczelnię w roku 2008 (doktorzy z wagą 1,0; doktorzy habilitowani z wagą 1,5; profesorowie z wagą 2,0) w stosunku do liczby profesorów tytularnych, doktorów habilitowanych i doktorów zatrudnionych na uczelni na głównym etacie (8%)
Rozwój kadry własnej - zdefiniowany jako liczba tytułów i stopni naukowych uzyskanych przez pracowników uczelni w roku 2008 (doktorzy z wagą 1,0; doktorzy habilitowani z wagą 1,5 oraz osoby posiadające tytuł profesorski z wagą 2,0) w stosunku do ogólnej liczby nauczycieli akademickich uczelni (8%)
Nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach - zostało zdefiniowane jako liczba wysokokwalifikowanej kadry nauczającej na uczelni (za stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesorskim) w odniesieniu do ogólnej liczby nauczycieli akademickich uczelni (4%)
Uprawnienia do nadawania stopni naukowych - mierzone sumą uprawnień habilitacyjnych z wagą 1,5 i uprawnień doktorskich z wagą 1,0 (4%)
Publikacje – mierzone liczbą publikacji uwzględnionych w bazie SCOPUS (stan bazy na dzień 02.02.2009) w latach 2005-2007 w stosunku do liczby profesorów z tytułem, doktorów habilitowanych i doktorów zatrudnionych na głównym etacie (2%)
Cytowania – mierzone liczbą cytowań publikacji z lat 2005-2007 w stosunku do liczby tych publikacji (stan bazy na dzień 02.02.2009) (2%)
Studia doktoranckie - mierzony liczbą studentów studiów doktoranckich w stosunku do ogólnej liczby studentów i doktorantów (2%)
Akredytacje – mierzone liczbą posiadanych akredytacji PKA z oceną wyróżniającą oraz akredytacji międzynarodowych (1%) Projekty badawcze – mierzone liczbą prowadzonych przez uczelnię projektów badawczych krajowych i zagranicznych (1%)
[b] Warunki studiowania 15% [/b]
W sporządzeniu rankingu wzięto także pod uwagę warunki studiowania, gdyż informacja o nich może mieć wpływ na wybór uczelni przez kandydatów. Na warunki te - mające łącznie wagę 15% - składają się:
Dostępność dla studentów kadr wysokokwalifikowanych mierzona liczbą nauczycieli akademickich uczelni zatrudnionych na głównym etacie (doktorzy z wagą równą 1,0; doktorzy habilitowani z wagą 1,5 oraz osoby posiadające tytuł profesorski z wagą 2,0) w stosunku do liczby studentów tzw. przeliczeniowych (studenci studiów stacjonarnych uwzględnieni z wagą równą 1,0; studenci studiów niestacjonarnych z wagą równą 0,6) (6%)
Zbiory drukowane – mierzone z uwzględnieniem trzech parametrów: łączna liczba zbiorów drukowanych, liczba nabytków w 2008 r. oraz liczba prenumerowanych tytułów czasopism krajowych i zagranicznych (2%)
Zbiory elektroniczne - mierzone z uwzględnieniem czterech parametrów: elektronicznych zbiorów pełnotekstowych dostępnych w ramach licencji, unikalnych tytułów zakupionych na własność, udostępnianych tytułów ze zbiorów własnych oraz czasopism elektronicznych (2%)
Warunki korzystania z biblioteki – mierzone z uwzględnieniem trzech parametrów: stosunkiem liczby zbiorów drukowanych do ogólnej liczby studentów, informatyzacją biblioteki oraz liczbą miejsc w czytelniach w stosunku do ogólnej liczby studentów. (1%)
Możliwości rozwijania zainteresowań naukowych - mierzone liczbą studenckich kół naukowych w stosunku do ogólnej liczby studentów (1%)
Możliwości rozwijania zainteresowań kulturalnych - mierzone liczbą organizacji studenckich, stowarzyszeń studentów oraz ośrodków kultury studenckiej w stosunku do ogólnej liczby studentów (1%)
Dostępność uczelni dla studentów zamiejscowych - mierzona liczbą miejsc w domach studenckich uczelni w przeliczeniu na jednego studenta studiów stacjonarnych (1%)
Osiągnięcia sportowe - wyniki klasyfikacji usportowienia uczelni na podstawie zestawienia ZG AZS za rok 2008 (1%)
[b]Umiędzynarodowienie studiów 15% [/b]
Przy ocenie umiędzynarodowienia studiów brano pod uwagę następujące kryteria:
Programy studiów prowadzone całkowicie w j. obcych w roku akad. 2008/09 (4%)
Studiujący w językach obcych – parametr mierzony liczbą studentów studiujących w j.obcych w roku akad. 2008/09 (3%)
Wymiana studencka (wyjazdy) – mierzona liczba studentów wyjeżdżających w ramach wymiany zagranicznej, na co najmniej jeden semestr w roku akad. 2007/08, z wyeksponowaniem wyjazdów w ramach programu Erasmus, w proporcji do ogólnej liczby studentów (2,5%)
Wymiana studencka (przyjazdy) - mierzona liczba studentów przyjeżdżających w ramach wymiany, na co najmniej jeden semestr w roku akad. 2007/08, z wyeksponowaniem przyjazdów w ramach programu Erasmus, w proporcji do ogólnej liczby studentów (2,5%)
Wielokulturowość środowiska studenckiego (obcokrajowcy) - mierzona liczbą studentów obcokrajowców w proporcji do ogólnej liczby studentów (1%)
Nauczyciele akademiccy z zagranicy - mierzony liczbą nauczycieli akademickich cudzoziemców w stosunku do ogólnej liczby nauczycieli akademickich (1%)
Wykłady w językach obcych – parametr mierzony liczbą prowadzonych wykładów w j.obcych w r. akademickim 2007/08 (0,5%)
Szkoły letnie - liczba szkół letnich oraz liczba ich uczestników w roku 2008 (0,5%) [/ramka]
[ramka][srodtytul]Ranking Niepublicznych Uczelni Magisterskich 2009 [/srodtytul]
Uwzględniając specyfikę niepublicznych szkół wyższych posiadających uprawnienia magisterskie wykorzystano w tym rankingu nieco odmienne kryteria niż w przypadku rankingu uczelni posiadających uprawnienia do nadawania stopnia doktora. Zachowując cztery grupy kryteriów: prestiż (z ogólną wagą 20 %), siłę naukową (z wagą 40%), warunki studiowania (30%) oraz umiędzynarodowienie studiów (10%) odmiennie określono kryteria cząstkowe.
[b]Prestiż 20% [/b]
Ocenę przez kadrę akademicką - liczba wskazań danej uczelni w badaniu ankietowym wśród kadry profesorskiej (profesorowie belwederscy mianowani w trzech ostatnich latach) oraz doktorów habilitowanych, którzy uzyskali habilitację w dwóch ostatnich latach (10%)
Preferencje pracodawców – liczba wskazań danej uczelni w badaniu ankietowym przeprowadzonym na reprezentatywnej grupie pracodawców przez ośrodek badawczy PENTOR (10%)
[b]Siła naukowa 40% [/b]
Przyjęto, że miarą siły naukowej uczelni niepublicznych są: Uprawnienia doktorskie - mierzone sumą uprawnień habilitacyjnych z wagą 1,5 i uprawnień doktorskich z wagą 1,0 (10%)
Uprawnienia magisterskie - mierzone liczbą kierunków, na których studia można ukończyć z tytułem magistra (9%)
Potencjał naukowy (ocena parametryczna) - mierzony sumą ocen parametrycznych nadanych poszczególnym jednostkom uczelni przez MNiSW w stosunku do liczby jednostek ocenionych w danej uczelni (5%)
Rozwój kadry własnej - zdefiniowany jako liczba tytułów i stopni naukowych uzyskanych przez pracowników uczelni w roku 2008 (doktorzy z wagą 1,0; doktorzy habilitowani z wagą 1,5 oraz osoby posiadające tytuł profesorski z wagą 2,0) w stosunku do ogólnej liczby nauczycieli akademickich uczelni (5%)
Nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach - zdefiniowane jako liczba wysokokwalifikowanej kadry nauczającej na uczelni (ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesorskim) w odniesieniu do ogólnej liczby nauczycieli akademickich uczelni (5%)
Akredytacje – mierzone liczbą posiadanych akredytacji PKA z oceną wyróżniającą oraz akredytacji międzynarodowych (3%)
Oferta kształcenia podyplomowego - mierzona liczbą słuchaczy studiów podyplomowych w stosunku do ogólnej liczby studentów i słuchaczy (2%)
Aktywność wydawnicza uczelni - mierzona liczbą pozycji książkowych wydawnictwa uczelnianego wydanych w roku 2008 (1%)
[b] Warunki studiowania 30% [/b]
W rankingu wzięto także pod uwagę warunki studiowania, gdyż informacja o nich może mieć wpływ na wybór uczelni. Na warunki te, mające łącznie wagę 30%, składają się:
Dostępność dla studentów kadr wysokokwalifikowanych mierzona liczbą nauczycieli akademickich uczelni zatrudnionych na głównym etacie (doktorzy z wagą równą 1,0; doktorzy habilitowani z wagą 1,5 oraz osoby posiadające tytuł profesorski z wagą 2,0) w stosunku do liczby studentów tzw. przeliczeniowych (studenci studiów stacjonarnych uwzględnieni z wagą równą 1,0; studenci studiów niestacjonarnych z wagą równą 0,6) (7,5%) Własna baza dydaktyczna - mierzona udziałem własnej powierzchni dydaktycznej uczelni w stosunku do całkowitej powierzchni dydaktycznej wykorzystywanej przez uczelnię (5%)
Powierzchnia na studenta - mierzona stosunkiem całkowitej powierzchni uczelni do ogólnej liczby studentów (5%)
Zbiory drukowane – mierzone z uwzględnieniem trzech parametrów: łączna liczba zbiorów drukowanych, liczba nabytków w 2008 r. oraz liczba prenumerowanych tytułów czasopism krajowych i zagranicznych (3%)
Zbiory elektroniczne - mierzone z uwzględnieniem czterech parametrów: elektronicznych zbiorów pełnotekstowych dostępnych w ramach licencji, unikalnych tytułów zakupionych na własność, udostępnianych tytułów ze zbiorów własnych oraz czasopism elektronicznych (3%)
Warunki korzystania z biblioteki – mierzone z uwzględnieniem trzech parametrów: stosunkiem liczby zbiorów drukowanych do ogólnej liczby studentów, informatyzacją biblioteki oraz liczbą miejsc w czytelniach w stosunku do ogólnej liczby studentów. (2%)
Możliwości rozwijania zainteresowań naukowych - mierzone liczbą studenckich kół naukowych w stosunku do ogólnej liczby studentów (1,5%)
Możliwości rozwijania zainteresowań kulturalnych - mierzone liczbą organizacji studenckich, stowarzyszeń studentów oraz ośrodków kultury studenckiej w stosunku do ogólnej liczby studentów (1%)
Dostępność uczelni dla studentów zamiejscowych - mierzona liczbą miejsc w domach studenckich uczelni w przeliczeniu na jednego studenta studiów stacjonarnych (1%)
Osiągnięcia sportowe - wyniki klasyfikacji usportowienia uczelni na podstawie zestawienia ZG AZS za rok 2008 (1%)
[b] Umiędzynarodowienie studiów 10% [/b]
Podobnie jak w ubiegłorocznej edycji, również w Rankingu Szkół Wyższych 2009 oceniono umiędzynarodowienie studiów. Przy tej ocenie brano pod uwagę następujące kryteria:
Wymiana studencka (wyjazdy) – mierzona liczba studentów wyjeżdżających w ramach wymiany zagranicznej, na co najmniej jeden semestr w roku akad. 2007/08, z wyeksponowaniem wyjazdów w ramach programu Erasmus, w proporcji do ogólnej liczby studentów (2,5%)
Wymiana studencka (przyjazdy) - mierzona liczba studentów przyjeżdżających w ramach wymiany, na co najmniej jeden semestr w roku akad. 2007/08, z wyeksponowaniem przyjazdów w ramach programu Erasmus, w proporcji do ogólnej liczby studentów (1,5%)
Programy studiów prowadzone całkowicie w j. obcych w roku akad. 2008/09 (2,5%)
Studiujący w językach obcych – parametr mierzony liczbą studentów studiujących w j.obcych w roku akad. 2008/09 (1%)
Wielokulturowość środowiska studenckiego (obcokrajowcy) - mierzona liczbą studentów obcokrajowców w proporcji do ogólnej liczby studentów (1%)
Wykłady w językach obcych – parametr mierzony liczbą prowadzonych wykładów w j.obcych w r. akad. 2007/08 (0,5%)
Nauczyciele akademiccy z zagranicy - mierzony liczbą nauczycieli cudzoziemców w stosunku do ogólnej liczby nauczycieli akademickich (0,5%)
Szkoły letnie - liczba szkół letnich oraz liczba ich uczestników w roku 2008 (0,5%)
[b]Uwaga:[/b][i] W Rankingu Niepublicznych Uczelni Magisterskich 2009 uwzględniono wyłącznie te szkoły wyższe, które miały co najmniej dwa roczniki absolwentów i wzięły udział w badaniach ankietowych. [/i] [/ramka]
[ramka][srodtytul]Ranking Niepublicznych Uczelni Licencjackich oraz ranking Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych 2009 [/srodtytul]
Ze względu na specyfikę niepublicznych uczelni licencjackich (inżynierskich) wykorzystano w tym rankingu nieco odmienne kryteria niż w przypadku rankingu ogólnego. Zachowując cztery grupy kryteriów: prestiż (z wagą 20% i identycznym źródłem danych jak w rankingu ogólnym), siłę naukową (z wagą 35%), warunki studiowania (40%) oraz umiędzynarodowienie (5%) odmiennie określono kryteria cząstkowe. Według tych samych zasad opracowany został Ranking Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych 2009.
[b]Prestiż 20% [/b]
Ocenę przez kadrę akademicką - liczba wskazań danej uczelni w badaniu ankietowym wśród kadry profesorskiej (profesorowie belwederscy mianowani w trzech ostatnich latach) oraz doktorów habilitowanych, którzy uzyskali habilitację w dwóch ostatnich latach (8%)
Preferencje pracodawców – liczba wskazań danej uczelni w badaniu ankietowym przeprowadzonym na reprezentatywnej grupie pracodawców przez ośrodek badawczy PENTOR (12%)
[b]Siła naukowa 35% [/b]
Przyjęto, że miarą siły naukowej uczelni są: Uprawnienia do prowadzenia kierunków - mierzone liczbą kierunków, na których studia można ukończyć z tytułem licencjata lub inżyniera (12%)
Nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach - zdefiniowane jako liczba wysokokwalifikowanej kadry nauczającej na uczelni (ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesorskim) w odniesieniu do ogólnej liczby nauczycieli akademickich uczelni (10%)
Rozwój kadry własnej - zdefiniowany jako liczba tytułów i stopni naukowych uzyskanych przez pracowników uczelni w roku 2008 (doktorzy z wagą 1,0; doktorzy habilitowani z wagą 1,5 oraz osoby posiadające tytuł profesorski z wagą 2,0) w stosunku do ogólnej liczby nauczycieli akademickich uczelni (7%)
Oferta kształcenia podyplomowego - mierzona liczbą słuchaczy studiów podyplomowych w stosunku do ogólnej liczby studentów i słuchaczy (5%)
Aktywność wydawnicza uczelni - mierzona liczbą pozycji książkowych wydawnictwa uczelnianego wydanych w roku 2008 (1%)
[b]Warunki studiowania 40% [/b]
W rankingu wzięto także pod uwagę warunki studiowania, gdyż informacja o nich może mieć wpływ na wybór uczelni. Na warunki te, mające łącznie wagę 40%, składają się: Dostępność dla studentów kadr wysokokwalifikowanych mierzona liczbą nauczycieli akademickich uczelni zatrudnionych na głównym etacie (doktorzy z wagą równą 1,0; doktorzy habilitowani z wagą 1,5 oraz osoby posiadające tytuł profesorski z wagą 2,0) w stosunku do liczby studentów tzw. przeliczeniowych (studenci studiów stacjonarnych uwzględnieni z wagą równą 1,0; studenci studiów niestacjonarnych z wagą równą 0,6) (12,5%)
Własna baza dydaktyczna - mierzona udziałem własnej powierzchni dydaktycznej uczelni w stosunku do całkowitej powierzchni dydaktycznej wykorzystywanej przez uczelnię (6%)
Powierzchnia na studenta - mierzona stosunkiem całkowitej powierzchni uczelni do ogólnej liczby studentów (6%)
Zbiory drukowane – mierzone z uwzględnieniem trzech parametrów: łączna liczba zbiorów drukowanych, liczba nabytków w 2008 r. oraz liczba prenumerowanych tytułów czasopism krajowych i zagranicznych (3%)
Zbiory elektroniczne - mierzone z uwzględnieniem czterech parametrów: elektronicznych zbiorów pełnotekstowych dostępnych w ramach licencji, unikalnych tytułów zakupionych na własność, udostępnianych tytułów ze zbiorów własnych oraz czasopism elektronicznych (3%)
Warunki korzystania z biblioteki – mierzone z uwzględnieniem trzech parametrów: stosunkiem liczby zbiorów drukowanych do ogólnej liczby studentów, informatyzacją biblioteki oraz liczbą miejsc w czytelniach w stosunku do ogólnej liczby studentów. (3%)
Możliwości rozwijania zainteresowań naukowych - mierzone liczbą studenckich kół naukowych w stosunku do ogólnej liczby studentów (2%)
Możliwości rozwijania zainteresowań kulturalnych - mierzone liczbą organizacji studenckich, stowarzyszeń studentów oraz ośrodków kultury studenckiej w stosunku do ogólnej liczby studentów (1,5%)
Dostępność uczelni dla studentów zamiejscowych - mierzona liczbą miejsc w domach studenckich uczelni w przeliczeniu na jednego studenta studiów stacjonarnych (1,5%)
Osiągnięcia sportowe - wyniki klasyfikacji usportowienia uczelni na podstawie zestawienia ZG AZS za rok 2008 (1,5%)
[b] Umiędzynarodowienie studiów 5% [/b]
Podobnie jak w ubiegłorocznej edycji, również w Rankingu Szkół Wyższych 2009 oceniono umiędzynarodowienie studiów. Przy tej ocenie brano pod uwagę następujące kryteria: Wymiana studencka (wyjazdy) – mierzona liczba studentów wyjeżdżających w ramach wymiany zagranicznej, na co najmniej jeden semestr w roku akad. 2007/08, z wyeksponowaniem wyjazdów w ramach programu Erasmus, w proporcji do ogólnej liczby studentów (2%)
Wymiana studencka (przyjazdy) - mierzona liczba studentów przyjeżdżających w ramach wymiany, na co najmniej jeden semestr w roku akad. 2007/08, z wyeksponowaniem przyjazdów w ramach programu Erasmus, w proporcji do ogólnej liczby studentów (1%)
Wielokulturowość środowiska studenckiego (obcokrajowcy) - mierzona liczbą studentów obcokrajowców w proporcji do ogólnej liczby studentów (1%)
Wykłady w językach obcych – parametr mierzony liczbą prowadzonych wykładów w j.obcych w r. akad. 2007/08 (1%)
[b] Uwaga: [/b] [i]W Rankingu Niepublicznych Uczelni Licencjackich (Inżynierskich) oraz Rankingu Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych 2009 uwzględniono szkoły wyższe, które mają przynajmniej dwa roczniki absolwentów i wzięły udział w badaniach ankietowych. [/i]
[/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA