fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca w samorządzie

Jaki dobytek muszą ujawnić radni

Rzeczpospolita, Tomasz Wawer Tom Tomasz Wawer
Wypełniając coroczną informację o stanie posiadania, należy pamiętać, że podajemy w niej majątek według stanu na 31 grudnia ubiegłego roku. Często się zdarza, że robiąc to w ostatnich dniach kwietnia, podajemy np. aktualny stan konta, a to błąd
Oświadczenia majątkowe, choć trzeba je wypełniać corocznie, i to od lat, nadal sprawiają problemy. Wielu samorządowców ma problemy z ich prawidłowym sporządzeniem. Dlatego przedstawiamy listę najczęściej powtarzających się błędów.
[srodtytul]Puste miejsca[/srodtytul]
Wypełnianie formularza oświadczenia majątkowego (właściwe wzory zawarte są w odpowiednich rozporządzeniach) warto rozpocząć od zapoznania się z zamieszczonymi na wstępie uwagami. Zawierają one podstawowe wskazówki, w jaki sposób powinien być on prawidłowo wypełniony. O czym zatem należy pamiętać? Po pierwsze, że składając oświadczenie majątkowe, jesteśmy zobowiązani wypełnić je zgodnie z prawdą, starannie i zupełnie. Po drugie, nigdy w oświadczeniu nie zostawiamy pustych miejsc.[b] Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują do nas zastosowania, wpisujemy w nich formułkę „nie dotyczy”. [/b]Tak właśnie zrobimy, jeżeli nie posiadamy żadnych akcji ani udziałów w spółkach prawa handlowego.
[srodtytul]Zasoby pieniężne[/srodtytul]
Punkt pierwszy oświadczenia dotyczy posiadanych zasobów pieniężnych. Zgodnie z wytycznymi podajemy w nim zarówno środki zgromadzone w walucie polskiej, jak i obcej. Co więcej, musimy wpisać nie tylko pieniądze, które mamy na kontach bankowych, ale również te, które trzymamy w domu. Aby informacja była pełna, należy również podać informacje dotyczące posiadanych wierzytelności, np. o kwotach pożyczek udzielonych osobom trzecim. Uwaga! Jeżeli wypełniamy oświadczenie coroczne, to trzeba pamiętać, że wszystkie kwoty podajemy według stanu na 31 grudnia roku poprzedniego, a nie na dzień, w którym wypełniamy oświadczenie.
[srodtytul]Domu żony nie wpisujemy[/srodtytul]
W oświadczeniu majątkowym mamy obowiązek wpisać wyłącznie informacje dotyczące majątku własnego. Jeżeli jesteśmy w związku małżeńskim, to oprócz majątku własnego odrębnego podajemy informacje na temat tych składników majątkowych, które wchodzą w skład majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.
Wspólność ta obejmuje tzw. majątek dorobkowy małżonków, na który zgodnie z art. 32 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego składa się w zasadzie wszystko, co zostało przez którekolwiek z nich nabyte w czasie trwania małżeństwa. W szczególności pobrane wynagrodzenie za pracę oraz za inne usługi świadczone osobiście przez którekolwiek z nich, a także dochody z majątku wspólnego i majątków odrębnych. Natomiast do majątku dorobkowego (art. 33 k.r.o.) nie wchodzą przedmioty majątkowe:
- nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej,
- nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił,
- nabyte ze środków uzyskanych w zamian za przedmioty wymienione w dwóch punktach poprzedzających,
- służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków,
- służące do wykonywania zawodu, jeżeli zostały nabyte ze środków należących do odrębnego majątku małżonka wykonującego ten zawód; nie dotyczy to jednak przedmiotów służących do prowadzenia gospodarstwa rolnego lub przedsiębiorstwa.
[ramka][b]Przykład[/b]
Kacper G., radny gminy Lewandów, mieszka wraz z żoną Zofią w domu, który ta odziedziczyła po dziadku. Dziadek w testamencie nie zastrzegł, że dom ten ma stanowić własność Kacpra i Zofii, więc zgodnie z art. 33 pkt 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowi składnik majątku osobistego żony. Ponadto małżonkowie są właścicielami położonego nad morzem apartamentu i domku letniskowego w górach. Nasz radny, wypełniając oświadczenie majątkowe, musi zatem wpisać w nim informacje dotyczące apartamentu i domku letniskowego (powierzchnia i wartość) oraz określić przynależność tych składników majątkowych – majątek wspólny małżonków. Nie musi natomiast wpisywać informacji dotyczących domu, w którym wraz z żoną mieszka. Jest on bowiem wyłączną własnością żony Zofii.[/ramka]
Do majątku wspólnego nie wchodzą ponadto prawa niezbywalne. Nie wchodzą do niego także przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę (nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość). [b]Do oświadczenia nie wpisujemy również przysługujących małżonkowi wierzytelności o wynagrodzenie za pracę[/b] lub za inne usługi świadczone osobiście, a także przedmiotów majątkowych uzyskanych z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia oraz praw autorskich twórcy, praw twórcy wynalazku (wzoru lub projektu racjonalizatorskiego).
[srodtytul]Przychody i dochody[/srodtytul]
Te informacje wpisujemy w kilku miejscach. Po raz pierwszy w części dotyczącej gospodarstwa rolnego. W tym miejscu należy określić zarówno osiągnięty przychód, jak i dochód. Przychodem będą zatem kwoty osiągnięte ze sprzedaży produkcji osiągniętej z tego gospodarstwa, jak również otrzymane ze środków Unii Europejskiej dotacje.
Następnie podajemy dochody osiągnięte z tytułu posiadanych udziałów oraz akcji w spółkach prawa handlowego (np. otrzymane dywidendy), a także przychód i dochód osiągnięty z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. W tym ostatnim przypadku wymieniamy kwoty wynikające z odpowiednich rubryk rocznego zeznania podatkowego PIT-36. [b]W wypadku ryczałtu podajemy kwotę przychodu i szacunkowy dochód, a w wypadku karty podatkowej – oszacowany przychód i dochód.[/b]
Wreszcie docieramy do pkt VIII „Inne dochody osiągnięte z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot z każdego tytułu”. W tym miejscu należy wskazać wszystkie dochody, poza dochodami wskazanymi we wcześniejszych punktach oświadczenia. Wpisujemy tu dochody osiągnięte z wynagrodzenia (należy podać także jego kwotę), renty, emerytury, diet (np. radni), a także z tytułu najmu, dzierżawy. Podać należy również dochody, które opodatkowaniu nie podlegają.
[ramka][b]Limuzyna Daimler-Benz[/b]
Wypełniając rubrykę IX oświadczenia, która dotyczy mienia ruchomego o wartości powyżej 10 tys. zł, najczęściej będziemy wpisywać tam posiadane samochody. Należy pamiętać, aby podać markę, model oraz rok produkcji, np.: marka: Aston Martin, model: DB9, rok produkcji 2006.[/ramka]
[i]masz pytanie, wyślij e-mail do autora
[mail=m.cyrankiewicz@rp.pl]m.cyrankiewicz@rp.pl[/mail][/i]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA