fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Finanse

Uchwały fiskalne w określonym czasie

[b]Rady gmin w większości corocznie podejmują uchwały w sprawach podatków i opłat lokalnych. Uchwały te określają stawki tych danin, jakie będą obowiązywały w następnym roku kalendarzowym. Powstaje zatem pytanie, czy rada gminy może podjąć uchwałę w sprawach podwyższenia stawek podatkowych, która będzie obowiązywała w tym samym roku, w którym została podjęta?[/b]
[b]Nie.[/b] Odpowiedź na takie pytanie jest negatywna. Potwierdza to uchwała 4/163/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z 25 lutego 2009 r. stwierdzająca nieważność uchwały rady gminy N. z 4 lutego 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Określone w niej stawki miały obowiązywać od 1 stycznia 2009 r.
W uzasadnieniu uchwały kolegium czytamy, że uchwalanie stawek podatkowych w ciągu roku sprzeciwia się zasadom demokratycznego państwa prawa, wypracowanego przez orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego oraz doktrynę prawa. Powszechnie przyjmuje się bowiem, że wprowadzanie zmian w prawie podatkowym w trakcie roku podatkowego, a także podejmowanie innych działań, które są niespodziewane oraz nieprzewidywalne dla obywateli, jest na gruncie prawa podatkowego niedopuszczalne. Naruszenie ich bowiem prowadzi do zaburzenia bezpieczeństwa prawnego.
W dalszej części uzasadnienia uchwały poznańskiej regionalnej izby obrachunkowej czytamy, że na tej podstawie niemożliwe jest wprowadzanie w trakcie roku podatkowego uregulowań, które byłyby niekorzystne dla podatnika, gdyż narusza to zasadę zaufania obywatela do państwa i prawa, opartą na pewności prawa, umożliwiającą jednostce decydowanie o swoim postępowaniu na podstawie możliwie pełnej znajomości przesłanek działania organów państwowych oraz konsekwencji prawnych, jakie działania te mogą za sobą pociągnąć.
Na zakończenie zaznaczyć należy, że o ile podwyższanie stawek podatkowych w ciągu roku należy uznać za niedopuszczalne, o tyle odmiennie należy podchodzić do ich obniżania.
Takie działanie jest niewątpliwie korzystne dla podatników i dlatego należy je uznać za dopuszczalne.
[i]Podstawa prawna:
– uchwała Kolegium RIO w Poznaniu z 25 lutego 2009 r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały rady gminy N. z 4 lutego 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od 1 stycznia 2009 r.[/i]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA