fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Samorząd

Powiat koordynuje pracę służb i straży

Fotorzepa, Kuba Kamiński Kub Kuba Kamiński
Corocznie do końca stycznia starosta składa radzie sprawozdanie z działalności komisji bezpieczenstwa za rok ubiegły. Sprawozdanie to ogłasza się również w wojewódzkim dzienniku urzędowym
Zadania komisji bezpieczeństwa można podzielić na trzy grupy. Do pierwszej należą te związane z oceną zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu. Druga grupa to przygotowanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Uchwalenie takiego programu należy do wyłącznej kompetencji rady powiatu (art. 12 pkt 9b i pkt 9d u.s.p.). Trzecią grupę stanowią działania o charakterze opiniodawczym. Komisja ma szeroki zakres uprawnień do opiniowania działań służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo obywateli i porządek publiczny. Opinie komisji nie mają charakteru wiążącego, nie jest też ona władna wydawać poleceń żadnym służbom.
[srodtytul]Forum wymiany informacji[/srodtytul]
Starosta i rada powiatu mają możliwość wprowadzania w życie ustaleń komisji. Mogą to zrobić na podstawie przysługujących im kompetencji w zakresie spraw bezpieczeństwa. Na podstawie art. 35 ustawa o samorządzie powiatowym – w ramach zwierzchnictwa starosty nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami, na podstawie art. 10 ust. 3 i art. 11 [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=185066]ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o policji[/link], art. 14 [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=182000]ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej[/link] oraz [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=185689]ustawy z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.[/link]
Wprawdzie zadania komisji sformułowane są jako katalog zamknięty, lecz w rzeczywistości komisja ze względu na swój skład może być istotnym forum wzajemnego informowania się służb o zagrożeniach występujących na obszarze powiatu i koordynacji działań służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Jako jedyne na obszarze powiatu ustawowo zinstytucjonalizowane gremium zajmujące się sprawami bezpieczeństwa, [b]komisja może w znacznym stopniu wpływać na efektywne realizowanie zadań przez służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo publiczne[/b] i jednostki samorządu terytorialnego.
[srodtytul]Współpraca z gminami[/srodtytul]
W celu prawidłowego wykonywania swoich obowiązków komisja musi dysponować odpowiednimi informacjami. Ustawa daje instrumenty pozyskiwania takich informacji. Przewodniczący komisji w celu wykonania jej zadań może żądać od policji oraz innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także od powiatowych i gminnych jednostek organizacyjnych wykonujących zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, dokumentów i informacji o ich pracy, z wyjątkiem akt personalnych pracowników i funkcjonariuszy, materiałów operacyjno-rozpoznawczych lub dochodzeniowo-śledczych oraz akt w indywidualnych sprawach administracyjnych. Wykonując swoje zadania, komisja może współpracować z samorządami gmin z terenu powiatu, a także ze stowarzyszeniami, fundacjami, kościołami i związkami wyznaniowymi oraz innymi organizacjami i instytucjami.
[ramka][b]Oceny i opinie[/b]
Do zadań komisji należy:
1) ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu,
2) opiniowanie pracy policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
3) przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
4) opiniowanie projektów innych programów współdziałania policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
5) opiniowanie projektu budżetu powiatu – w zakresie, o którym mowa w pkt 1,
6) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych z wykonywaniem zadań, o których mowa w pkt 1, 2 i 4,
7) opiniowanie zleconych przez starostę innych niż wymienione w pkt 2 i pkt 4 – 6 zagadnień dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.[/ramka]
[i]Podstawa prawna
– [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=163434]ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1592 ze zm.)[/link][/i]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA