fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 5 czerwca 2008

- minister kultury i dziedzictwa narodowego wydał trzy rozporządzenia na temat:
– prowadzenia Państwowego Rejestru Muzeów, warunków i trybu dokonywania w nim wpisów, wzoru wniosku o wpis oraz okoliczności, w jakich można zarządzić kontrolę w celu ustalenia, czy muzeum nadal spełnia warunki wpisu do rejestru,
– wymagań kwalifikacyjnych uprawniających pracowników tworzących zawodową grupę muzealników do zajmowania stanowisk związanych z działalnością podstawową muzeów oraz trybu ich stwierdzania,
– warunków, sposobu i trybu przenoszenia muzealiów (DzU nr 91, poz. 567, 568, 569)
- zmodyfikowane 28 maja rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie warunków zatwierdzania podmiotów skupujących i pierwszych jednostek przetwórczych oraz warunków, jakie powinny spełniać te podmioty i jednostki po uzyskaniu zatwierdzenia; rozporządzenie zostało wydane na podstawie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (DzU nr 96, poz. 614)
- w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości o komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej zmienił się § 5 dotyczący wynagradzania członków tej komisji (DzU nr 96, poz. 616)
- 5 czerwca straciły moc jako niekonstytucyjne: art. 3701 kodeksu postępowania cywilnego – P 18/07 oraz art. 13 ust. 2 zdanie drugie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa w zakresie wskazanym w wyroku – S K 57/06 (DzU nr 96, poz. 619 i poz. 621)
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA