fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca, emerytury, renty

Prezes bez pensji może mieć status bezrobotnego i zasiłek

123RF
Nie można automatycznie odebrać prawa do zasiłku dla bezrobotnych osobie, która w dniu rejestracji w pośredniaku pełniła funkcję prezesa jednoosobowego zarządu spółki , nie będąc w niej jednocześnie zatrudnioną.

Tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z 25 maja 2015 (sygn. akt III SA/Gd 450/15)

J.N. został zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna z prawem do zasiłku dla bezrobotnych. Już w trakcie pobierania kuroniówki złożył sprawozdanie zarządu spółki z o.o. z działalności za rok 2012. Na podstawie informacji z Krajowego Rejestru Sądowego urząd pracy ustalił, że w dniu, w którym zarejestrował J.N. jako bezrobotnego, ten pełnił funkcję prezesa jednoosobowego zarządu spółki prawa handlowego. Starosta uznał, że fakt ten jest równoznaczny z brakiem gotowości do podjęcia zatrudnienia w dniu rejestracji i dlatego odebrał J.N. status bezrobotnego i prawo do zasiłku.

Wbrew idei

Decyzję Starosty utrzymał w mocy Wojewoda. Wskazał, że z przepisu art. 2 ust. ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprost wynika, że tylko pełna gotowość i zdolność do podjęcia pracy stanowi pozytywną przesłankę do nabycia i posiadania statusu osoby bezrobotnej i - co się z tym wiąże - prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Przy czym pojęcie "gotowości do podjęcia zatrudnienia" oznacza faktyczny i możliwy do realizacji zamiar wykonywania pracy, czyli brak jakichkolwiek przeszkód po stronie bezrobotnego, aby świadczyć pracę. Nie można poprzestać tylko na zadeklarowaniu gotowości. Zdaniem Wojewody uprawnienie do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki dokumentów dotyczących jej spraw wyłącza pełną gotowość prezesa jednoosobowego zarządu do podjęcia pracy.

Wojewoda dodał, że nawet, gdyby wpis w KRS nie odpowiadał prawdzie, to J.N. nie może zasłaniać się takim zarzutem, jeżeli sam zaniedbał niezwłocznego wystąpienia z wnioskiem o sprostowanie, uzupełnienie lub wykreślenie wpisu. Także niepobierania wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w zarządzie spółki prawa handlowego powoduje brak gotowości do podjęcia zatrudnienia. Status bezrobotnego mogą bowiem uzyskać tylko osoby nieświadczące pracy na żadnej podstawie (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna) ani nie wykonujące działalności gospodarczej. Rejestrowanie osób działających w zarządzie spółek kapitałowych (czyli prowadzących sprawy tych spółek) byłoby, zdaniem Wojewody, sprzeczne z ideą ustanowienia statusu bezrobotnego.

Każdy przypadek ocenić osobno

J.N. uznał decyzje Starosty i Wojewody za krzywdzące i wniósł skargę do sądu administracyjnego. Sąd stwierdził zaś, że błędem jest przyjęcie z góry, że w każdym przypadku członkostwo w zarządzie spółki osoby w tej spółce niezatrudnionej wyklucza możliwość uznania takiej osoby za bezrobotną. Trzeba bowiem w każdym przypadku przeprowadzić dowody i oceny, czy osoba taka jest zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia. Taki pogląd wyraził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 2012 r . (sygn. akt I OSK 141/12).

W sprawie J.N. organy nie wykonały należycie swego zadania, bo nie wyjaśniły, jaki był czy jest zakres jego obowiązków w związku z pełnioną przez niego funkcją prezesa. Organ mógł to zrobić  np. na podstawie analizy dokumentów Spółki: umowy spółki, jej statutu, lub przeprowadzając dowód z zeznań świadków.

- Istotne znaczenie ma przy tym ustalenie, jaka była struktura organizacyjna spółki i jakie miejsce zajmował w niej skarżący. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że skarżący przez szereg lat, pomimo pełnienia funkcji prezesa Spółki, był zatrudniony u innych pracodawców na pełen etat i choćby ze względu na tą okoliczność, nie można, bez wcześniejszego dokonania niezbędnych ustaleń, stwierdzić brak gotowości do podjęcia przez niego zatrudnienia – wskazał WSA uchylając decyzje organów.

Zgodnie z jego wyrokiem decyzja o odebraniu J.N. statusu bezrobotnego nie może być wykonana.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA