fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Badanie firm może trwać dłużej

Pol­scy au­dy­to­rzy bę­dą sto­so­wać mię­dzy­na­ro­do­we stan­dar­dy re­wi­zji fi­nan­so­wej i mię­dzy­na­ro­do­we stan­dar­dy kon­tro­li ja­ko­ści usług.
Fotorzepa/Marta Bogacz
No­we prze­pi­sy na­kła­da­ją na bie­głych re­wi­den­tów ko­lej­ne obo­wiąz­ki. Po­trzeb­ne bę­dą szko­le­nia i wspar­cie.

Pol­scy au­dy­to­rzy bę­dą sto­so­wać mię­dzy­na­ro­do­we stan­dar­dy re­wi­zji fi­nan­so­wej i mię­dzy­na­ro­do­we stan­dar­dy kon­tro­li ja­ko­ści usług.

Wpro­wa­dze­nie w ży­cie no­wych prze­pi­sów to od­po­wiedź na kry­zys fi­nan­so­wy. Sto­so­wa­nie no­wych re­gu­la­cji ma się bo­wiem prze­ło­żyć na bar­dziej ry­go­ry­stycz­ne i wy­ma­ga­ją­ce re­wi­zje fi­nan­so­we. Naj­waż­niej­sza ze zmian to ba­da­nie spra­woz­dań fi­nan­so­wych opar­te na ry­zy­ku. Au­dy­tor bę­dzie za­tem mu­siał zro­zu­mieć kon­tro­lo­wa­ną jed­nost­kę i jej oto­cze­nie oraz kie­ro­wać się w więk­szym stop­niu niż do­tych­czas za­sa­da­mi pro­fe­sjo­nal­ne­go osą­du i pro­fe­sjo­nal­ne­go scep­ty­cy­zmu. Zmia­ny do­tkną też przed­się­bior­ców. Wy­dłu­ży to bo­wiem pro­ces ba­da­nia spra­woz­dań. Bar­dziej roz­bu­do­wa­ne ba­da­nie to jed­nak – jak zgod­nie za­pew­nia­ją au­dy­to­rzy – zysk dla wła­ści­cie­la ba­da­nej fir­my....

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA