fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

CIT: spółka luksemburska przyniesie oszczędności

123RF
Od kiedy spółki komandytowo-akcyjne stały się podatnikami CIT, prowadzenie działalności w tej formie oznacza prawie dwukrotnie wyższe obciążenia podatkowe. Oszczędności może dać wykorzystanie spółki luksemburskiej.

Minął już rok, od kiedy spółki komandytowo-akcyjne (SKA) zostały włączone w poczet podatników podatku dochodowego od osób prawnych. Konsekwencją tego jest prawie dwukrotny wzrost obciążeń podatkowych dla tej formy prowadzenia działalności. Do końca 2013 r. SKA z jednej strony była całkowicie transparentna podatkowo, z drugiej natomiast była podmiotem zdolnym do emisji akcji. To sprawiało, że była popularnym narzędziem optymalizacji podatkowej, również przy wykorzystywaniu funduszy inwestycyjnych zamkniętych (FIZ).

Danina na dwóch poziomach

1 stycznia 2014 r. SKA na skutek nowelizacji ustawy o CIT stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. W konsekwencji sama spółka płaci obecnie 19-proc. CIT. Jednocześnie 19-proc. zryczałtowanym podatkiem objęta jest wypłata zysku ze spółki jej wspólnikom – analogicznie jak w przypadku spółek z o.o. czy akcyjnych. Oznacza to, że zysk akcjonariusza będącego osobą fizyczną jest opodatkowany podwójnie. Pierwszy raz na poziomie samej spółki (19 proc. CIT od wyniku podatkowego), drugi raz na poziomie wspólnika (19-proc. podatek od dywidend).

Nowelizacja spowodowała konieczność poszukiwania rozwiązań, które z jednej strony umożliwiłyby zachowanie transparentności z punktu widzenia podatku dochodowego (podatek płacą wspólnicy, a nie spółka), a z drugiej pozwalałyby na emisję papierów wartościowych, które mogłyby zostać objęte przez FIZ.

Chwilowe rozwiązanie

Dobrym rozwiązaniem było założenie SKA z przedłużonym rokiem podatkowym. Do końca września 2015 r., dzięki przesunięciu roku obrotowego, do SKA mają zastosowanie regulacje podatkowe sprzed nowelizacji. Oznacza to opodatkowanie zysku akcjonariusza będącego osobą fizyczną dopiero w momencie wypłaty dywidendy. W związku z tym, jeśli akcjonariusz postanowi wypłacić dywidendę, to będzie ona podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych według stawki 19 proc. Dzięki takiemu rozwiązaniu podatnicy zyskują więcej czasu na wypracowanie rozwiązań optymalizacyjnych, gdyż rozwiązanie to jest tymczasowe.

Podobna struktura działa w Luksemburgu

Z pomocą polskim podatnikom przychodzi Luksemburg, który w lipcu 2013 r. wprowadził nowy rodzaj spółki osobowej nieposiadającej osobowości prawnej (Societe en Commandite Speciale, w skrócie SCSp). Do najważniejszych cech tej formy należy w skrócie zaliczyć:

- transparentność podatkową oraz

- możliwość emisji dłużnych papierów wartościowych.

SCSp jest odpowiednikiem polskiej spółki osobowej o strukturze najbardziej zbliżonej do spółki komandytowo-akcyjnej. SCSp jest ustanawiana na podstawie umowy wspólników na czas określony lub nieokreślony, z chwilą podpisania umowy spółki przez wspólników. Aby SCSp została utworzona, umowa spółki musi być zawarta przez co najmniej jednego wspólnika każdego rodzaju:

- Associté commandité, który jest wspólnikiem ponoszącym nieograniczoną i solidarną odpowiedzialność za wszelkie zobowiązania spółki oraz mogącym reprezentować i prowadzić sprawy spółki (jest zatem odpowiednikiem komplementariusza polskiej spółki komandytowej),

- Associté commanditaire, który jest wspólnikiem ponoszącym odpowiedzialność do wysokości wniesionego wkładu i niemogącym reprezentować spółki wobec osób trzecich (jest więc odpowiednikiem akcjonariusza polskiej spółki SKA).

Czym się charakteryzuje

Jeśli umowa SCSp nie stanowi inaczej, to każdy wspólnik uczestniczy w zysku i stratach spółki proporcjonalnie do swojego udziału w spółce. Wspólnicy są zobowiązani do wniesienia do spółki wkładu konstytuującego ich udział w spółce (tj. odpowiednik ogółu praw i obowiązków w polskiej spółce komandytowej). Zgodnie z prawem luksemburskim udział wspólnika ponoszącego ograniczoną odpowiedzialność (associté commanditaire) może (ale nie musi) być reprezentowany w formie papierów wartościowych, zgodnie z zapisami umowy spółki. Posiadane przez wspólników udziały w SCSp mogą być zbywane, scedowane, podzielone lub być przedmiotem zastawu, zgodnie z warunkami przewidzianymi w umowie spółki.

Zgodnie z przepisami prawa luksemburskiego SCSp nie posiada (podobnie jak polskie spółki osobowe) osobowości prawnej. Mimo to może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nabywanych aktywów, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. SCSp nie jest również traktowana jak osoba prawna na gruncie luksemburskiego prawa podatkowego (tj. nie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych). SCSp jest transparentna podatkowo. Nie jest ona podatnikiem podatku dochodowego w Luksemburgu, a jej przychody są przypisywane proporcjonalnie jej wspólnikom i mogą być opodatkowywane na poziomie tych wspólników.

Ważne, jak są traktowane za granicą

Przepisy ustawy o CIT mają zastosowanie do spółek niemających osobowości prawnej, mających siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania. Jeżeli zatem SCSp jest podmiotem transparentnym podatkowo oraz nie posiada osobowości prawnej w ustawodawstwie wewnętrznym swojego państwa, to należy uznać, że nie jest ona podatnikiem CIT w Polsce. Wynika to bezpośrednio z przepisów ustawy o CIT. Potwierdzają to także organy w wydawanych interpretacjach podatkowych.

Luksemburską spółkę można wykorzystać przy tworzeniu struktury z udziałem funduszu inwestycyjnego zamkniętego (FIZ), który jest podmiotowo zwolniony z podatku dochodowego. Umieszczenie spółek luksemburskich pod FIZ spowoduje zachowanie dotychczasowych korzyści podatkowych >patrz schemat.

Jak zbudować korzystną podatkowo strukturę

W rozwiązaniu zaproponowanym w schemacie wspólnikiem będącym odpowiednikiem polskiego komplementariusza i ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki będzie luksemburska spółka kapitałowa SARL (Société a responsabilité limitée). To odpowiednik polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. FIZ będzie wspólnikiem ponoszącym ograniczoną odpowiedzialność oraz z większościowym prawem do udziału w zysku – na podobnej zasadzie jak polski akcjonariusz SKA.

Jak będzie funkcjonować zaproponowana struktura

PO PIERWSZE:

Polska spółka osobowa posiada aktywa. Zgodnie z polskim prawem podatkowym jej zysk jest opodatkowany jedynie na poziomie jej wspólników.

PO DRUGIE:

SCSp jako wspólnik polskiej spółki osobowej również nie płaci podatku, gdyż jest transparentna podatkowo. Opodatkowani są jej wspólnicy.

PO TRZECIE:

Wspólnikami SCSp są polski FIZ i luksemburski SARL. Polski FIZ jest zwolniony podmiotowo z opodatkowania.

PO CZWARTE:

Opodatkowaniu podlega w stosunkowo niewielkim stopniu SARL i dystrybucja zysków z FIZ.

Zdaniem autora

Piotr Świniarski, adwokat w departamencie podatkowym kancelarii BWW Law & Tax

Trzeba oszacować, czy korzyści zrekompensują wydatki

Przy planowaniu takiej struktury podatkowej jaka została aproponowana w artykule, należy jednak pamiętać o kilku kwestiach. Mianowicie, wdrożenie i prowadzenie struktury opartej o FIZ wiąże się z określonymi kosztami. Dlatego w przypadku FIZ ważny jest efekt skali, aby korzyści rekompensowały wydatki na strukturę. FIZ polecane są wtedy, gdy wartość posiadanych aktywów wynosi co najmniej kilka milionów złotych. Im większe podatki do optymalizacji, tym większa jest bowiem korzyść podatkowa.

Zawarte w artykule rozwiązania są jedynie przykładowymi sposobami optymalizacji podatkowej przy wykorzystaniu spółki luksemburskiej. Wdrożenie takich struktur niesie za sobą wiele praktycznych zagadnień, które należy każdorazowo rozpatrzyć, aby móc mówić o korzyściach podatnika. W tym celu zalecam kontakt z profesjonalnym doradcą podatkowym, który da wskazówki w trakcie procesu optymalizacyjnego.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA