fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Magistrowie/studenci

Wszystko o studiach prawniczych: rekrutacja, program i tryb nauki

Tegoroczni maturzyści zainteresowani studiami prawniczymi mają do wyboru 16 wydziałów prawa na państwowych uczelniach. Ich oferta kształcenia z roku na rok jest coraz bogatsza
Prawo nie należy do łatwych kierunków. Maturę trzeba zdać bardzo dobrze, nie tylko ze względu na późniejszy poziom nauczania, ale także z powodu ogromnej liczby chętnych na jedno miejsce. Prawo obok psychologii już od wielu lat należy do najbardziej obleganych kierunków. Poza wzorowymi ocenami najlepiej, by przedmioty kierunkowe należały do grupy humanistycznych – chodzi o język ojczysty oraz obcy, historię i wiedzę o społeczeństwie (WOS).
Absolwenci liceów, którzy chcą studiować prawo, mogą zdawać egzaminy zarówno na uczelnie państwowe, jak i prywatne. Jednak w publikowanych rokrocznie rankingach uczelni wyższych te pierwsze wypadają zdecydowanie lepiej od szkół niepaństwowych. Studia na wydziałach prawa, np. uczelni warszawskich, mają zbliżony charakter, choć istnieją pewne rozbieżności w przyjętym programie studiów. Na niektórych uczelniach np. w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Warszawie im. Leona Koźmińskiego program nauczania prawa różni się od uniwersyteckich studiów prawniczych tym, że zakłada pogłębione specjalizacje z zakresu prawa gospodarczego lub prawa finansowego.
Podczas pięcioletniego nauczania, które odbywa się w formie wykładów i konwersatoriów (ćwiczeń), student poznaje historię prawa, zapoznaje się z dość hermetycznym językiem – typowym dla tej dziedziny nauki – oraz studiuje poszczególne działy prawa. Pierwszy rok ma charakter przygotowawczy. Dominują na nim przedmioty historyczne: prawo rzymskie, historia prawa, historia państwa oraz metodologiczne: pojęcia i metody prawoznawstwa, logika.
Podczas kolejnych lat student poznaje poszczególne działy wiedzy prawniczej. Na II roku są to: prawo karne, prawo cywilne, historia doktryn prawnych i prawo administracyjne. W planie III roku znajdują się natomiast: postępowanie cywilne, postępowanie administracyjne, prawo administracyjno-gospodarcze. Do głównych przedmiotów na IV roku należą: prawo pracy, prawo handlowe, prawo finansowe. W ramach konwersatoriów studenci podejmują interpretację prawa, analizując konkretne przypadki (tzw. casusy). Na trzecim roku studenci zaliczają proseminaria, które dają podstawę do ostatecznego wyboru kierunku. Proces nauczania na wydziale prawa dokonuje się w dwóch trybach. Z jednej strony student zobligowany jest do zaliczenia bloku przedmiotów obowiązkowych, z drugiej ma prawo wyboru przedmiotów fakultatywnych w zgodzie z własnymi potrzebami wyznaczanymi przez charakter pracy magisterskiej. Wszystkich obowiązuje także lektorat dwóch języków obcych.
Na mocy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005 r. wszelkie decyzje o rekrutacji należą bezpośrednio do władz szkół wyższych. To od decyzji ich senatów zależy, jakie będą szczegółowe zasady rekrutacji kandydatów. Dlatego w zależności od wydziału prawa na danym uniwersytecie zdający będą musieli pochwalić się w Warszawie wiedzą z WOS, we Wrocławiu z geografii, a z kolei w Szczecinie z matematyki i historii sztuki. Niezależnie jednak od typu przedmiotów, na wszystkich uczelniach o przyjęciu na studia decyduje wartość wskaźnika rekrutacyjnego, czyli tzw. progi punktowe. Kandydaci są kwalifikowani na podstawie sumy wyników egzaminów maturalnych, czyli do wyczerpania limitu miejsc, wg kolejności listy rankingowej wspólnej dla kandydatów zarówno z nową, jak i starą maturą. Pod uwagę brane są głównie takie przedmioty, jak: historia, wiedza o społeczeństwie oraz jeden z języków obcych (angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, włoski). Wspólny dla wszystkich wydziałów jest także obowiązek uiszczenia opłaty za procedury związane z przyjęciem na studia. W zeszłym roku akademickim było to od 85 do 150 zł. Obecnie kwoty te jeszcze nie zostały ustalone, ale prawdopodobnie będą zbliżone do zeszłorocznych. Wiele uczelni wprowadziło w tym roku system internetowej rejestracji kandydatów na studia.
Bierze się pod uwagę wyniki egzaminu dojrzałości albo na niektórych wydziałach wyniki centralnych egzaminów wstępnych (CEW) lub też wyniki łączne tych egzaminów. Czasem decydująca może się okazać ocena końcowa z danego przedmiotu, np. w przypadku osób o identycznej średniej z matur. CEW przeprowadzane są na podstawie arkuszy pisemnych egzaminów maturalnych. Przykładowe arkusze są dostępne na stronie www.cke.edu.pl.
Uwaga: w przypadku niewykorzystania limitu dla kandydatów ze starą maturą wolne miejsca przechodzą do puli przeznaczonej dla kandydatów z nową maturą.
Osoby, które zdały nową maturę, nie mają możliwości przystąpienia do CEW. W ich przypadku bierze się pod uwagę wyniki egzaminu. Głównie liczy się suma punktów ze stopnia rozszerzonego uzyskanych na maturze pisemnej z przedmiotów: historia i wiedza o społeczeństwie oraz z wybranego stopnia z jednego języka obcego. Na niektórych uczelniach brane pod uwagę są także języki martwe, np. łacina, oraz takie przedmioty jak matematyka czy geografia.
Osoby z obywatelstwem polskim, posiadający świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą, podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu według tych samych zasad co kandydaci z nową maturą. W razie konieczności kandydaci muszą przystąpić do egzaminu testowego z takich przedmiotów, jak historia Polski, wiedza o społeczeństwie – w zakresie przewidzianym programem szkoły średniej. Język obcy dla tej grupy osób nie jest brany pod uwagę przy kwalifikacji.
Osoby posiadające dyplom IB podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu tak jak osoby z nową maturą. Liczba punktów ustalona będzie więc jako stosunek liczby punktów uzyskanych do liczby punktów możliwych do uzyskania.
Uwaga: zwolnienie maturzysty z egzaminu z języka obcego z tytułu posiadania certyfikatu traktowane jest jak otrzymanie na egzaminie maturalnym oceny bardzo dobrej lub celującej, w zależności od skali ocen.
1. UNIWERSYTET WARSZAWSKI
NM – P i R (historia, WOS, język obcy)
SM – CEW P i R (historia, WOS, język obcy)
Wydział Prawa i Administracji UW jako jedyny wydział prawa w Polsce oferuje prawie 300 różnych wykładów specjalizacyjnych i konwersatoriów, na które student ma możliwość uczęszczać już od pierwszego roku studiów. Stanowią one istotne uzupełnienie przedmiotów kursowych. Większość prowadzona jest w formie seminariów. Studenci od pierwszego roku studiów mają także możliwość uczestnictwa w zajęciach tzw. przedmiotów ogólnouniwersyteckich oferowanych przez inne wydziały UW. Prowadzi internetową rejestrację kandydatów. Od kilku lat zapewnia niezbędne warunki do studiowania w każdym trybie osobom niepełnosprawnym. Program studiów oparty został na systemie ECTS
2. UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI
NM – historia R, WOS R, język obcy P lub R (pisemny)
SM – średnia ocen z przedmiotów z matury pisemnej, ustnej oraz ze świadectwa ukończenia szkoły średniej, z tym że średnia nie może być niższa niż 4,5
Studenci mają możliwość kształtowania własnego programu studiów. Daje to szansę wczesnego rozwijania zainteresowań przez swobodny dobór przedmiotów. Z każdego przedmiotu organizowane są egzaminy w czterech terminach, a student ma prawo do składania egzaminu dwukrotnie w dowolnie wybranych terminach. Z wyjątkiem pierwszego roku, na którym wszyscy studenci są zobowiązani do zaliczenia sześciu przedmiotów: prawoznawstwa, logiki, prawa rzymskiego, prawa konstytucyjnego, historii prawa na tle porównawczym, wychowania fizycznego
3. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU
NM – język polski R pisemny, jeden przedmiot do wyboru: historia R lub P, geografia R, matematyka R, WOS R
SM – egzamin pisemny z historii i z WOS
Oferuje studentom dosyć niszowe przedmioty, np. prawo europejskie, prawo praw człowieka, bioetyka. Nowoczesny charakter studiów wynika przede wszystkim z obowiązywania zasady fakultatywności części przedmiotów. Obok wykładów i ćwiczeń obligatoryjnych student wybiera, i to począwszy już od pierwszego roku studiów, zajęcia fakultatywne. Niedawno na wydziale zatwierdzono, równolegle do tradycyjnych ocen z poszczególnych przedmiotów nauczania, ich kalkulację punktową ECTS. Studenci dzienni mają możliwość nauki w trybie indywidualnym. Umożliwia on studiowanie według własnego, specjalnie ułożonego programu
4. UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
NM – język polski, język obcy nowożytny, historia
SM – język polski, język obcy nowożytny, historia (w razie braku wymienionych przedmiotów na egzaminie dojrzałości, pod uwagę brana jest ocena końcowa na świadectwie)
Poznański Wydział Prawa i Administracji w ogólnopolskich rankingach szkół wyższych niezmiennie zajmuje czołowe pozycje. Ma jedną z największych bibliotek prawniczych w Polsce z imponującą liczbą 220 tys. woluminów, w tym m.in. największy na świecie zbiór wydawnictw masońskich. Współpracuje z Państwowym Uniwersytetem w Irkucku – IGU (Rosja) oraz organizuje Międzynarodową Letnią Szkołę Prawno-Humanistyczną. Ponadto studenci mogą wybrać koło zainteresowań spośród m.in. Koła Nauk Penalnych Iure et Facto czy Studenckiego Koła Prawa Sportowego. Studia prowadzone są także w trybie eksternistycznym. Kierunek prawo – również w formie polsko-niemieckich studiów prawniczych prowadzonych we współpracy z Europejskim Uniwersytetem Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.Istnieje możliwość odbywania studiów na zagranicznych uniwersytetach w ramach programu Socrates-Erasmus
5. UNIWERSYTET ŁÓDZKI
NM – język polski (pisemny P lub R), język obcy nowożytny albo łacina i kultura antyczna (pisemny P lub R), historia P lub R
SM – język polski, język obcy nowożytny, historia pisemny lub ustny albo obydwa. (Wymagane jest, aby kandydat zdawał wymienione wyżej przedmioty na maturze. Ocena końcowa z przedmiotu nie jest brana pod uwagę)
Wydział ma jedną z najnowocześniejszych baz lokalowych i technicznych w Polsce. W budynku znajduje się sala sądowa, w której studenci mogą sprawdzać zdobytą wiedzę w praktyce. Uwzględniono także potrzeby osób niepełnosprawnych. Uniwersytet ma podpisane umowy o bezpośredniej współpracy z 97 wyższymi uczelniami w 30 krajach. Działa dziesięć kół naukowych, w tym m.in. Klinika Prawa, a także Klinika Praw Dziecka. W ramach programu Erasmus oraz Campus Europae istnieje możliwość studiowania w języku angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim i włoskim na blisko 33 uniwersytetach w całej Europie. Studia odbywają się w trybie ECTS
6. UNIWERSYTET GDAŃSKI
NM – historia, język polski, język obcy nowożytny, WOS
SM – historia, język polski, język obcy nowożytny, WOSNa tle innych wydziałów prawa w kraju uwagę zwraca podejmowanie w badaniach problematyki prawa morskiego, międzynarodowego prawa morza, ochrony środowiska morskiego, prawa i ustroju miast pomorskich oraz kryminalistyki morskiej, a także międzynarodowego prawa karnego. Na dwóch ostatnich latach studiów uczelnia proponuje rozbudowany system seminariów, które pozwalają pozyskać specjalistyczną wiedzę: prawo nowoczesnych technologii, prawo internetowe i prawo własności intelektualnej. Wydział współpracuje z wieloma uniwersytetami zagranicznymi, m.in. w Niemczech, we Włoszech i USA, oraz takimi instytucjami, jak Europejska Komisja Praw Człowieka, University of Cambridge for European LegalStudies, Instytut Nauk Kryminalnych w Kolonii. Uczelnia dysponuje własną salą rozpraw. Budynek wydziału dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Studia odbywają się w trybie ECTS
7. UNIWERSYTET WROCŁAWSKI
NM – część pisemna P lub R: historia, język obcy oraz jeden przedmiot do wyboru: język polski, WOS, geografia
SM – historia, język obcy oraz jeden przedmiot do wyboru: język polski, WOS, geografia
Wydział proponuje naukę w ramach Szkoły Prawa Niemieckiego, Francuskiego i Angielskiego oraz koordynuje programy międzynarodowe, w których kilkuset studentów wyjeżdża m.in. do Niemiec, Austrii, Holandii, Francji, Włoch, Finlandii, Hiszpanii. Posiada Prawniczą Bibliotekę Cyfrową oraz Multimedialny Portal Informacyjno-Edukacyjny WPAiE Web live TV: to pierwszy w kraju bieżący przekaz wydziałowych wydarzeń akademickich. W ramach studiów obywają się praktyki w Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej. Studenci mogą też wybrać pracownię nauczania prawa w językach obcych lub międzyuczelnianą pracownię balistyki i mechanoskopii sądowej
8. UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH
NM – język polski P lub R (pisemny), historia P lub R (preferencje dla R)
SM – średnia ocena z przedmiotów zdawanych na egzaminie dojrzałości w części pisemnej i ustnej (min. 4,5)
Pod wpływem rozwijającej się w naszym kraju idei mediacji jako jednej z form pozasądowego (alternatywnego) rozwiązywania sporów w grudniu 2005 roku założony został Ośrodek Mediacji. Idea, która przyświeca mediacji, to rozwiązywanie konfliktów w drodze ugody. Obok studiów prawniczych utrwaloną już renomę mają prowadzone na wydziale studia podyplomowe w zakresie: wyceny i gospodarki nieruchomościami, samorządu terytorialnego, prawnych problemów i ochrony środowiska (nauka na tych studiach trwa przez dwa semestry, czyli rok). Usprawnienie systemu komunikacji ze studentami poprzez uruchomienie sytemu kształcenia na odległość, tryb studiów w systemie ECTS oraz wymiana z uczelniami zagranicznymi
9. UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU
NM – historia lub WOS
SM – historia lub WOS
Uczelnia współpracuje z wieloma europejskimi szkołami wyższymi na mocy 32 umów międzyuczelnianych, głównie za naszą wschodnią granicą: z uniwersytetami w Wilnie i we Lwowie, a także Akademią Budżetu i Skarbu w Moskwie czy Sankt-Petersburskim Instytutem Prawnym Prokuratury Generalnej Federacji Rosyjskiej. Bierze udział w programie Socrates-Erasmus oraz Leonardo da Vinci. Na wydziale działa Ośrodek Prawa: Zarządzanie Funduszami Europejskimi, który ma na celu promowanie nowego podejścia do obowiązujących w Polsce przepisów prawnych dotyczących problematyki funduszy europejskich. Ma jedną z najnowocześniejszych bibliotek uniwersyteckich w kraju (około 500 tys. woluminów)
10. UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE
NM – język polski P i R, język obcy P lub R (ustny lub pisemny), jeden przedmiot do wyboru P i R: historia, WOS, geografia
SM – język polski (pisemny i ustny), język obcy (ustny, ewentualnie ocena końcowa z przedmiotu), jeden przedmiot do wyboru: historia, WOS, geografia (pisemny, ew. ocena końcowa)
Organizuje internetową rekrutację kandydatów, ma własne wydawnictwo prawnicze, w którym wydawane są takie publikacje, jak: “Kwartalnik prawa publicznego”, “Rozprawy ubezpieczeniowe”, “Zeszyty prawnicze Uniwersytetu KSW”, “Verba Legis”, a także koło naukowe Forum Prawa Publicznego
11. UNIWERSYTET MARII CURiE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
NM – historia P lub R, WOS P lub R (kandydaci z NM z lat 2002, 2005 i 2006, którzy nie przystąpili do egzaminu maturalnego z WOS, podlegają pod zasady przyjęć SM,
SM – egzamin pisemny (test): historia, WOS, egzamin ustny: historia
Uniwersytet prowadzi internetową rejestracje kandydatów. Uczestniczy w programach Socrates i Polonium. Oferuje studentom bogatą ofertę językową z naciskiem na terminologię prawniczą: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski. Nauka na uzupełniających studiach prawa może się także odbywać w trybie eksternistycznym dzięki specjalnie skonfigurowanej platformie internetowej obsługiwanej przez Polski Uniwersytet Wirtualny. Egzaminy przeprowadzane są w tradycyjnej formie
12. UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI
NM – P lub R, język polski lub język mniejszości narodowej,język obcy, do wyboru: historia, matematyka, historia sztuki, WOS, geografia
SM – język polski lub język mniejszości narodowej, język obcy, do wyboru: historia, matematyka, historia sztuki, WOS, geografia
Uniwersytet kładzie duży nacisk na nowoczesne formy nauczania oraz specjalizacje. Prowadzi szeroko zakrojone badania w sferze własności intelektualnej: prawo autorskie i prawa pokrewne, prawo własności przemysłowej, prawo prasowe, prawo ochrony dóbr osobistych, prawo informacyjne, prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz prawne zagadnienia marketingu i reklamy. Międzynarodowa i krajowa wymiana studencka w ramach m.in. z 24 uczelniami europejskimi w ramach programu Socrates-Erasmus
13. KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II
PRAWO i PRAWO KANONICZNE:
NM – historia, WOS lub matematyka, język polski, język obcy nowożytny
SM – egzamin pisemny – test z historii, WOS lub matematyki, konkurs świadectw, język polski, język obcy nowożytny
Współpracuje z ponad 90 szkołami wyższymi za granicą w ramach programu Erasmus, m.in. z Paryskim Uniwersytetem Sorbona. Zapewnia niezbędne warunki do studiowania w każdym trybie osobom niepełnosprawnym. Biblioteka ma dwumilionowy księgozbiór. Przy Katedrze Prawa Amerykańskiego i Porównawczego prowadzone jest Centrum Prawa Amerykańskiego stale współpracujące z Amerykańskim Stowarzyszeniem Prawników (ABA) oraz z Chicago-Kent College of Law. CPA stanowi ofertę przedmiotów fakultatywnych wykładanych w języku angielskim. Trwa sześć semestrów i kończy się wydaniem certyfikatu. Wydział oferuje także studia na kierunku prawo kanoniczne (stacjonarne jednolite magisterskie) dla 50 osób, a w ramach nich prowadzi m.in. katedry: Kościelnego Prawa Karnego, Kościelnego Prawa Małżeńskiego i Rodzinnego, Kościelnego Prawa Procesowego, Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego
14. UNIWERSYTET OPOLSKI
NM – język polski, język obcy oraz jeden z przedmiotów: historia, WOS, matematyka, geografia
SM – język polski, język obcy (ew. ocena końcowa) oraz jeden z przedmiotów: historia, WOS, matematyka, geografia (ew. ocena końcowa)
Na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach prawa prowadzone są cztery bloki specjalizacyjne: cywilistyczny (w ramach specjalizacji m.in.: prawo obrotu nieruchomościami, prawo ochrony zdrowia, zbiorowe prawo pracy, postępowanie nieprocesowe, prawo papierów wartościowych, prawo spółdzielcze), karnistyczny (m.in.: pozakodeksowe prawo karne, kryminologia, wiktymologia, międzynarodowe prawo karne, prawo dowodowe w postępowaniu karnym), ustrojowo-administracyjny (m.in.: prawo do informacji w administracji publicznej, prawo celne i dewizowe, gospodarka nieruchomościami, prawo zamówień publicznych, prawo o cudzoziemcach, prawo budowlane), prawa europejskiego i międzynarodowego. Program wymiany studentów MOST.ECTS.
15. UNIWERSYTET RZESZOWSKI
NM – R: historia i WOS, dodatkowe kryterium – język polski (ustny i pisemny, P)
SM – egzamin pisemny i ustny z historii i WOS
ZAKŁAD FILOZOFII I SOCJOLOGII PRAWA, ZAKŁAD PRAWA KONSTYTUCYJNEGO (aktualny i oczekiwane zmiany; regulacja funkcjonowania mediów: szczegółowe zagadnienia dydaktyki prawa; pozycja ustrojowa sądu)
ZAKŁAD PRAWA KARNEGO I POSTĘPOWANIA KARNEGO(prawo autorskie – aspekty karne; przestępczość zorganizowana; przestępstwa przeciwko zdrowiu, prawo do obrony, środki przymusu w procesie karnym). System punktów ECTS. Program Socrates-Erasmus. Program MOST
16. UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI
NM – język polski, język obcy nowożytny, do wyboru: geografia, historia, matematyka, WOS
SM – historia lub WOS, geografia lub matematyka, język polski lub język obcy nowożytny
Funkcjonuje w systemie mobilności studentów MOST. Uczestniczy w europejskich programach edukacyjnych. Organizuje wyjazdy stypendialne do Australii na Uniwersytet w Bari oraz w ramach programu Erasmus do Niemiec, Włoch i Hiszpanii
SŁOWNICZEK: NM – nowa matura, SM – stara matura, R – poziom rozszerzony, P – poziom podstawowy, ECTS – wyjaśnienie w ramce na stronie obok
Na każdym z uniwersytetów po drugim roku nauki studenci wybierają konkretną specjalizację – w ramach poszczególnych katedr i zakładów.
Katedra Historii Doktryn Politycznych i Prawnych,
Katedra Historii Prawa Polskiego,
Katedra Prawa Kościelnego i Wyznaniowego,
Zakład Historii Administracji i Myśli Administracyjnej,
Katedra Powszechnej Historii Państwa i Prawa,
Katedra Prawa Konstytucyjnego,
Katedra Prawa Ustrojowego Porównawczego,
Katedra Prawa Karnego,
Katedra Kryminalistyki i Kryminologii,
Zakład Prawa i Polityki Penitencjarnej,
Katedra Prawa Cywilnego,
Katedra Postępowania Administracyjnego,
Zakład Prawa Handlowego,
Katedra Prawa Rolnego,
Katedra Prawa Europejskiego (Chair of European Law),
Katedra Prawa Gospodarczego Prywatnego, Zakład Prawa Bankowego,
Pracownia Prawa Międzynarodowego Obrotu Gospodarczego,
Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego,
Katedra Prawa Pracy,
Katedra Teorii i Filozofii Prawa,
Katedra Socjologii Prawa,
Zakład Prawa Finansowego,
Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego,
Katedra Prawa Rzymskiego,
Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego,
Katedra Prawa Ubezpieczeń Społecznych i Polityki Społecznej,
Zakład Prawa Bankowego,
Katedra Prawa Ustrojowego Porównawczego,
Zakład Prawa Dóbr Niematerialnych.
Absolwenci kierunku prawo i administracja znajdują zatrudnienie na rynku usług prawniczych, w kancelariach adwokackich, radcowskich i notarialnych, a także w wymiarze sprawiedliwości – zarówno w sądzie, jak i prokuraturze.
Mają szerokie umiejętności rozumienia tekstów prawnych, posługiwania się regułami logicznego rozumowania, interpretowania przepisów oraz możliwość dalszego specjalizowania się w dowolnej dziedzinie prawa. Są przygotowani do podjęcia wszystkich rodzajów aplikacji koniecznych do wykonywania zawodów prawniczych, a także pełnienia funkcji we wszystkich instytucjach lub organizacjach publicznych i niepublicznych wymagających posiadania gruntownej wiedzy prawniczej.
Studia na kierunku prawo trwają pięć lat i kończą się uzyskaniem tytułu magistra. Absolwenci mogą się uczyć dalej, wybierając jedną z pięciu aplikacji (adwokacką, sędziowską, prokuratorską, radcowską lub notarialną). Aplikacja ma formę wykładów na uczelni oraz stażu np. w kancelarii prawniczej lub sądzie. W zależności od wybranej specjalizacji trwa od dwóch i pół do trzech i pół roku. Aby się na nią dostać, należy zdać egzamin testowy z zakresu tematycznego całego toku studiów.
Według badań przeprowadzonych wśród aktualnych studentów prawa przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland za najbardziej prestiżowy zawód uważają oni: sędziego (68,5 proc.), notariusza (65,1 proc.), adwokata (62,8 proc.), radcę prawnego (55,1 proc.), prokuratora (49,1 proc.) Z prawniczym wykształceniem można być także doradcą podatkowym czy rzecznikiem patentowym.
Coraz więcej uniwersytetów w Polsce, na których można studiować prawo, umożliwia studentom nowoczesny system zaliczania przedmiotów. European Credit Transfer System, czyli Europejski System Transferu Punktów, pozwala m.in. na zaliczenie części studiów odbytych za granicą oraz wydawanie z innymi prestiżowymi uczelniami wspólnych dyplomów.
Polega na tym, że student w trakcie studiów musi uzyskać co najmniej 300 punktów, natomiast do zaliczenia każdego roku studiów konieczne jest uzyskanie co najmniej 60 punktów. Taki system znany w całej Europie opiera się na zasadzie maksymalnej liberalizacji i elastyczności studiów.
Jego istotą jest przypisanie każdemu z przedmiotów określonej liczby punktów oraz umożliwienie zaliczenia na poczet dorobku studenckiego wszelkich wybranych przez studentów przedmiotów, również przedmiotów wykładanych na innym kierunku studiów, a także na innej uczelni krajowej lub zagranicznej.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA