fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Finanse

Kłopotliwe absolutorium z wykonania budżetu przez p.o. wójta

www.sxc.hu
Prawo nie odpowiada wprost na pytanie, czy skwitowania ?z wykonania budżetu rada udziela również osobie, która wykonuje zadania wójta.
Zgodnie z art. 271 ustawy o finansach publicznych nie później niż do 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla wójta gminy (burmistrza, prezydenta miasta). W powiatach i województwach absolutorium udzielane jest zarządowi.

Milczące prawo

Czasami zdarza  się jednak, że w gminie nie rządzi wójt, a np. osoba wyznaczona przez premiera (art. 28f i art. 96 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym). Albo inna osoba zastępująca, zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym, nieobecnego długotrwale wójta (art. 28g tej ustawy). Możliwa jest również sytuacja, gdy obydwa organy gminy zostają zawieszone, a władzę w jednostce sprawuje zarząd komisaryczny (art. 97 omawianej ustawy).
Powstaje zatem pytanie, czy w takich sytuacjach rada również zobowiązana jest do podjęcia uchwały absolutoryjnej.
– Przepisy prawa milczą na ten temat, chociaż bez wątpienia sytuacje takie również powinny zostać uregulowane – mówi Ryszard Krawczyk, prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi.
A skoro tak, to należy kierować się zasadami logiki.
– Nie wydaje mi się zasadne, aby procedura absolutoryjna miała być stosowana w gminie, w której wprowadzono zarząd komisaryczny – mówi Ryszard Krawczyk. – Przyjęcie przeciwnego stanowiska oznaczałoby, że rządowy komisarz sam sobie udzielałby skwitowania z wykonania budżetu. Taka sytuacja jest oczywiście możliwa, ale pozostaje pytanie: czy to ma sens? – dodaje.
– W sytuacji gdy w gminie rządzi komisarz rządowy, najlepszym rozwiązaniem byłoby pozostawienie oceny wykonania budżetu przez tę osobę regionalnej izbie obrachunkowej – przekonuje prof. Andrzej Szewc z Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach.

Wejść w buty wójta

– Przede wszystkim należy rozważyć, czy taka osoba, która wójta zastępuje, wchodzi, mówiąc potocznie, w jego buty, czy też nie – mówi Stefan Płażek z Uniwersytetu Jagiellońskiego. – Jeżeli przepisy mówią o tym, że osoba zastępująca wykonuje jedynie zadania i kompetencje wójta, to w mojej ocenie nie należy stosować do niej procedury absolutoryjnej – dodaje.
Przyjmując taką interpretację, nie udziela się absolutorium pierwszemu zastępcy (ani osobie wyznaczonej przez premiera), którzy jedynie zastępują długotrwale nieobecnego wójta gminy.
Idąc tym tropem, należy stwierdzić, że odmiennie będzie wyglądała sytuacja, w której premier wyznacza osobę do pełnienia funkcji wójta w trybie art. 28f lub art. 96 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym.
Stanowisko takie potwierdza prof. Andrzej Szewc.
– We wszystkich sytuacjach, w których ustawa o samorządzie gminnym mówi o wyznaczonej przez premiera osobie pełniącej funkcję wójta,  należy stosować procedurę absolutoryjną – mówi prof. Szewc. – A to dlatego, że osoba taka staje się organem wykonawczym gminy, ze wszystkimi tego konsekwencjami – wyjaśnia.
Masz pytanie, wyślij e-mail do autora, m.cyrankiewicz@rp.pl

Sprzeczne stanowiska nadzoru

- ?Ani art. 28f ustawy o samorządzie gminnym, ani żaden inny przepis tej ustawy nie przewiduje procedury udzielania absolutorium osobie pełniącej funkcję wójta gminy. Przepisy nie stanowią też, że regulacje dotyczące absolutorium dla wójta stosuje się odpowiednio do osoby pełniącej funkcję wójta. W ustawie o samorządzie gminnym stosowanie instytucji absolutorium odnosi się zatem tylko do organu wykonawczego gminy, który został wyłoniony w drodze wyborów bezpośrednich i obdarzony mandatem przedstawicielskim (uchwała RIO w Łodzi z 5 czerwca 2009 r., nr 12/46/2009).
- ?Chociaż nie wynika to wprost z przepisów, do osoby zastępującej należy także stosować przepisy o procedurze udzielania absolutorium z wykonania budżetu. Osoba taka odpowiada bowiem m.in. za przygotowanie projektu i wykonanie budżetu (pismo RIO w Zielonej Górze, nr RIO.V.-014/48/2009).
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA