fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Brazylia może wiele zaoferować Polsce

Mój kraj może wiele zaoferować polskim firmom – mówi Alan Goldlust, prezes Comexportu.
Rz: Bra­zy­lij­ska go­spo­dar­ka roz­wi­ja­ła się bar­dzo szyb­ko pod rzą­da­mi pre­zy­den­ta Lu­iza In­a­cio Lu­li da Si­lvy i sta­ła się ósmą pod wzglę­dem wiel­ko­ści go­spo­dar­ką świa­ta. Obec­nie jed­nak prze­cho­dzi okres spo­wol­nie­nia. Ja­kie są dla niej per­spek­ty­wy na dal­szą część te­go ro­ku i na 2015 rok? Alan Gol­dlust: Ten rok jest wy­jąt­ko­wy z wie­lu po­wo­dów. Ma­my mun­dial, ale rów­nież ma­my wy­bo­ry par­la­men­tar­ne, od któ­rych wy­ni­ku bę­dzie oczy­wi­ście du­żo za­le­ża­ło. Ten rok bę­dzie więc pod wzglę­dem go­spo­dar­czym „krót­szy", a wie­le wska­zu­je, że wzrost go­spo­dar­czy oka­że się do­syć sła­by. To, jak bę­dzie wy­so­ki wzrost go­spo­dar­czy w 2015 ro­ku, trud­no prze­wi­dzieć, m.in. ze wzglę­du na wy­bo­ry.Wie­le bę­dzie bo­wiem za­le­ża­ło od te­go, ja­ką po­li­tykę bę­dą pro­wa­dzi­ły no­wo ­wy­bra­ne wła­dze Bra­zy­lii. Obec­ny rząd sta­ra się po­bu­dzić bra­zy­lij­ską go­spo­dar­kę, sty­m...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA