fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Zarządzać dobrami powypadkowymi może także osoba fizyczna

Osoba fizyczna ma prawo prowadzić działalność wspomagającą ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD 66.29.Z) na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej – orzekł sąd administracyjny.
Takiego wpisu wójt gminy G. odmówił pani Ż., która chciała rozpocząć działalność polegającą na zarządzaniu dobrami powypadkowymi.  Odmowa wpisu przekreślała szanse na uzyskanie unijnych dotacji, jakie tego rodzaju działalności przyznawała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
W uzasadnieniu decyzji wójt wskazał na Polską Klasyfikację Działalności: podklasa 66.29.?„Zarządzanie dobrami powypadkowymi i usługi aktuariuszy" obejmuje: działalność pomocniczą ściśle związaną z ubezpieczeniami i funduszami emerytalnymi, z wyłączeniem pośrednictwa finansowego, oceny roszczeń oraz działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych. Zdaniem organu działalność ubezpieczeniową mogą wykonywać zakłady ubezpieczeń działające wyłącznie w formie spółki akcyjnej albo towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. Organ wskazał, iż zarządzanie dobrami powypadkowymi jest bezpośrednią działalnością ubezpieczeniową i dlatego nie podlega wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej. Również aktuariusz – z uwagi na specyfikę prowadzonej działalności – nie może być zarejestrowany w ewidencji działalności gospodarczej.
Pani Ż. odwołała się do samorządowego kolegium odwoławczego, ale nic nie wskórała – SKO utrzymało w mocy decyzję wójta. Wnioskodawczyni wniosła więc skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.
WSA przyznał, że zgodnie z art. 75 ust. 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej organy zezwalające, udzielające licencji i udzielające zgody oraz wszelkie warunki wykonywania działalności objętej zezwoleniami, licencjami oraz zgodami, a także zasady i tryb wydawania decyzji ?w sprawie zezwoleń, licencji i zgód określają przepisy ustaw. W tej konkretnej sprawie – ustawy ?o działalności ubezpieczeniowej. Przepisy ustawy wskazują na możliwość uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej tylko przez zakłady ubezpieczeń. Osoby fizyczne nie dostaną zezwolenia.
Jednocześnie jednak ustawa pozwala zakładom ubezpieczeniowym przekazywać  pewne czynności ubezpieczeniowe innym podmiotom. Zgodnie z art. 3 ust. 6  zakład ubezpieczeń może zlecać innym podmiotom wykonanie czynności, o których mowa w art. 3 ust. 4 pkt 1–6 oraz ust. 5 ustawy. Są to m.in. ocena ryzyka, wypłacanie odszkodowań , przejmowanie i zbywanie przedmiotów lub praw nabytych przez zakład ubezpieczeń w związku z wykonywaniem umowy ubezpieczenia lub umowy gwarancji ubezpieczeniowej,   ustalanie przyczyn i okoliczności zdarzeń losowych, wysokości szkód oraz rozmiaru odszkodowań. Czynności  te są traktowane jak czynności ubezpieczeniowe w takim zakresie, w jakim są wykonywane w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń.
Zdaniem sądu zarządzanie dobrami powypadkowymi nie jest bezpośrednią działalnością ubezpieczeniową, a zakład ubezpieczeń może przekazać taką działalność innym podmiotom.
– Ustawa nie zawiera żadnych ograniczeń co do formy prawnej podmiotów wykonujących czynności, o których mowa w ww. art. 3 ust. 6. Niewątpliwie mogą być więc to również osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej – uznał sąd.
Dodał, że podmioty te nie muszą mieć zezwolenia na działalność wspomagającą zakłady ubezpieczeń, bo takiej konieczności nie przewiduje ustawa o działalności ubezpieczeniowej.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA