fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kadry

Uprawnienia pracownicze a urlop macierzyński i rodzicielski

ROL
Pracodawca tylko wyjątkowo może odmówić obniżenia etatu w trakcie dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz rodzicielskiego. Ale powody uzasadnienia ma ograniczone.
Nie,
jeśli opierać by się to miało tylko na samym zatrudnieniu kogoś na miejsce pracownicy. Osoba uprawniona do dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz rodzicielskiego może je łączyć z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego urlopu w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy.

Dopełnienie etatu

Urlopu udziela się wówczas na pozostałą część dotychczasowego wymiaru czasu pracy podwładnej. Przykładowo, osoba zatrudniona na 3/4 etatu, która chciałaby łączyć opiekę nad dzieckiem ze świadczeniem pracy na pół etatu, otrzyma urlop na 1/4 etatu. Będzie to niejako uzupełnienie etatu, w jakim świadczyła pracę wcześniej.
Podjęcie pracy podczas urlopu dodatkowego lub rodzicielskiego następuje na pisemny wniosek zatrudnionego, składany w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem pracy, w którym etatowiec wskazuje:
Wniosek może złożyć z pismem o sam urlop albo już ?w trakcie jego wykorzystywania. Objąć nim wolno cały okres urlopu lub jego wskazaną część.
Z art. 1821 § 6 k.p. regulującego tę kwestię (stosujemy tę zasadę nie tylko do urlopu dodatkowego, ale również dodatkowego na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz rodzicielskiego) wynika, że pracodawca ma uwzględnić wniosek. Ma jednak prawo nie zgodzić się na taką prośbę, gdy świadczenie pracy w obniżonym wymiarze jest niemożliwe (podkreślmy: niemożliwe, a nie tylko utrudnione) ze względu na:

Jakie argumenty

O przyczynie odmowy uwzględnienia wniosku szef informuje pracownika na piśmie. Powinien w nim podać konkretne przyczyny uzasadniające odmowę – nie wystarczy wskazać jedynie, że np. rodzaj pracy uniemożliwia świadczenie pracy na część etatu. Niezbędne jest wyjaśnienie, dlaczego rodzaj pracy wykonywanej przez etatowca temu przeszkadza. Obowiązek podania przyczyny odmowy rozumiany powinien być jako konieczność przedstawienia konkretnych elementów organizacji lub rodzaju pracy, powiązań z pracą innych osób, stosowaną szczególną technologią produkcji itp., uniemożliwiających czasowe wykonywanie tej pracy przez niepełnoetatowca.
Takim argumentem nie może być tylko to, że na miejsce pracownicy czytelnik zatrudnił inną osobę na zastępstwo. Taką umowę zawiera się na czas usprawiedliwionej nieobecności etatowca, nie może ona wykraczać poza okres tej absencji. Także jej wcześniejsze rozwiązanie jest stosunkowo proste, gdyż obowiązuje bardzo krótki okres jej wypowiedzenia – trzy dni robocze. Fakt zatrudnienia innej osoby na zastępstwo nie jest ani organizacją pracy, ani rodzajem pracy, ?a tylko na takie przesłanki może się powoływać szef, odrzucając wniosek rodzica.
Odmowa zgody na obniżenie etatu podczas dodatkowego urlopu macierzyńskiego albo rodzicielskiego jest wyjątkiem od reguły (jaką jest akceptacja wniosku). ?A zatem nie może się opierać tylko na pewnych niedogodnościach dla pracodawcy związanych z pracą niepełnoetatową. Powiązana może być z brakiem możliwości wykonywania danej pracy przez zatrudnionego w niepełnym wymiarze lub znaczącymi utrudnieniami dla firmy z tym związanymi (konieczność dostosowania stanowiska pracy, organizacji pracy itp. do czasowego wykonywania jej przez część etatu), a nie z brakiem możliwości zatrudniania osoby wykorzystującej któryś z tych urlopów.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA