fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

RPO interweniuje u ministra finansów w spr. braku stabilności przepisów podatkowych

Rzecznik praw obywatelskich wystąpił do ministra finansów w sprawie braku stabilności i przejrzystości przepisów prawa podatkowego.
- Uchwalane przepisy budzą wątpliwości nie tylko co do ich zgodności z konstytucją, ale niejednokrotnie są one niespójne i wzajemnie wykluczają się z przepisami innych ustaw - uważa rzecznik.
Jako przykład takich regulacji podaje przepis ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce, pozwalający nałożyć organom podatkowym dodatkowe zobowiązanie podatkowe za brak korekty podatku, który został odliczony pod rządami poprzednio obowiązujących przepisów. - Opisane rozwiązanie prawne budzi wątpliwości co do przestrzegania przez ustawodawcę zakazu retroakcji oraz zasady ochrony praw nabytych - zaznacza rzecznik.
Jego zdaniem, o braku stabilności prawa podatkowego w Polsce świadczy m.in. ilość modyfikacji ustaw podatkowych w ostatnich latach. - Nie jest to jedyny miernik stabilności prawa, ale w dużej mierze przesądza o kształtowaniu zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa - podkreśla.
Dodaje, że niepokojący jest również pośpiech towarzyszący wprowadzaniu nowych regulacji prawnych, przejawiający się m.in. w wyznaczaniu krótkich terminów na konsultacje społeczne. Jako przykład przywołać należy konsultacje społeczne przy projekcie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących. Podczas konsultacji brak było możliwości zgłoszenia uwag przez partnerów społecznych, na skutek krótkiego terminu, który np. dla Krajowej Izby Doradców Podatkowych wynosił tylko dwa dni. W konsekwencji wprowadzane są przepisy niejasne dla podatników. Chodzi przede wszystkim o obowiązek umieszczania NIP nabywcy (na jego żądanie) na paragonie fiskalnym. Przepisy przejściowe w tym zakresie interpretowane ściśle prowadziłyby do konieczności poniesienia przez podatników dodatkowych nakładów finansowych.
W ocenie rzecznika, polskie prawo podatkowe nie jest również jasne i klarowne. Na brak tej cechy prawa podatkowego od lat wskazują niektóre organizacje społeczne. Świadczą o tym skargi wpływające do biura rzecznika, kierowane nie tylko przez obywateli, lecz także przez organy stosujące prawo podatkowe. Przykładem są regulacje ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, dotyczące opodatkowania budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej podatkiem od nieruchomości, np. w odniesieniu do budowli zlokalizowanych w wyrobiskach górniczych. Na niską jakość legislacyjną tej regulacji zwrócił również uwagę Trybunał Konstytucyjny w jednym ze swoich orzeczeń (wyrok TK z dnia 13 września 2011 r.. sygn. P 33/09). Kolejnym przykładem przepisów wywołujących poważne wątpliwości interpretacyjne są przepisy wyłączające z kosztów uzyskania przychodów koszty reprezentacji. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych były analizowane przez poszerzony skład Naczelnego Sądu Administracyjnego, który postanowieniem z dnia 8 kwietnia 2013 r. (sygn. II FPS 7/12) odmówił podjęcia uchwały mającej na celu wyjaśnienie przepisów, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych.
- Ponadto prawo podatkowe nie wykazuje neutralności wobec procesów gospodarczych, polegającej na tym, aby regulacje podatkowe nie zakłócały przebiegu tych procesów. Takich cech nie można przypisać niektórym regulacjom ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce, które paradoksalnie zwiększają wymagania stawiane przedsiębiorcom m.in. w zakresie dostosowania systemów księgowych do nowych instytucji - podkreśla.
W związku z powyższym rzecznik praw obywatelskich zwrócił się do resortu finansów o przedstawienie stanowiska w celu zapewnienia skutecznej ochrony wolności i praw człowieka w kwestii jasnych zasad legislacji.
Źródło: Rzecznik Praw Obywatelskich
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA