Jak informuje Ministerstwo Sprawiedliwości, w czasie trwającego trzy dni (4-6 września 2018 r.) egzaminu zdający rozwiązywali zadania polegające na opracowaniu projektów aktów notarialnych, a także na przygotowaniu odmowy dokonania czynności notarialnej lub uzasadnienia jej dopuszczalności.

Każdego dnia egzamin trwał 6 godzin. Frekwencja była bardzo wysoka. Według nieoficjalnych danych uzyskanych z poszczególnych komisji, do egzaminu przystąpiło 542 zdających spośród 547 osób, które zostały dopuszczone do egzaminu. Ostateczne dane będą znane po przesłaniu Ministrowi Sprawiedliwości dokumentacji z przebiegu egzaminu, w tym protokołów i odpisów uchwał.

Egzamin przebiegał zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zdający korzystali z przyniesionych przez siebie aktów prawnych, komentarzy oraz orzecznictwa. Mieli też dostęp do komputerowych systemów informacji prawnych. Materiały egzaminacyjne zostały wydrukowane i dostarczone z zachowaniem zasad poufności. Do każdej komisji dostarczono również nośniki z aplikacją do zdawania egzaminu. Dzięki aplikacji można sporządzać prace egzaminacyjne na własnym komputerze, z czego skorzystali niemal wszyscy egzaminowani.

- Do ogłoszenia wyników przez poszczególne komisje egzaminacyjne ma dojść w okresie od 3 do 19 października 2018 r. - podaje resort sprawiedliwości.