Egzamin wstępny na aplikacje zbliża się wielkimi krokami. 30 września wszyscy chętni zmierzą się z testem. Od kilku miesięcy wraz z Wydawnictwem C.H. Beck pomagamy się do niego przygotować. Dziś krótka powtórka z kosztów sądowych. Dla sprawdzenia wiedzy drukujemy też testy.

Podstawowe definicje

Do uiszczenia kosztów sądowych obowiązana jest strona, która wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki, chyba że ustawa stanowi inaczej;

Opłacie podlegają:

1) pozew i pozew wzajemn

2) apelacja i zażalenie,

3) skarga kasacyjna i skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia,

4) sprzeciw od wyroku zaocznego,

5) zarzuty od nakazu zapłaty,

Autopromocja
Historia Uważam Rze

Teraz z darmową dostawą i e‑wydaniem gratis!

ZAMÓW

6) interwencja główna i uboczna,

7) wniosek o wszczęcie postępowania nieprocesowego, ogłoszenie upadłości, wpis i wykreślenie z księgi wieczystej, wpis do KRS i do rejestru zastawów oraz zmianę i wykreślenie tych wpisów,

8) skarga: o wznowienie postępowania, o uchylenie wyroku sądu polubownego, na orzeczenie referendarza sądowego i na czynności komornika,

9) odwołanie od decyzji oraz zażalenie na postanowienie prezesa: Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urzędu Regulacji Energetyki, Urzędu Transportu Kolejowego oraz przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji;

Wydatki obejmują w szczególności:

1) koszty podróży strony zwolnionej od kosztów sądowych związane z nakazanym przez sąd jej osobistym stawiennictwem,

2) zwrot kosztów podróży i noclegu, utraconych zarobków lub dochodów świadków,

3) wynagrodzenie i zwrot kosztów poniesionych przez biegłych, tłumaczy oraz kuratorów ustanowionych dla strony w danej sprawie,

4) zryczałtowane koszty przeprowadzenia dowodu z opinii opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów,

5) wynagrodzenie należne innym osobom lub instytucjom oraz zwrot poniesionych przez nie kosztów,

6) koszty przeprowadzenia dowodów,

7) koszty przewozu zwierząt i rzeczy, ich utrzymywania, przechowywania,

8) koszty ogłoszeń,

9) koszty osadzenia i pobytu w areszcie,

10) ryczałt należny kuratorowi sądowemu m.in. za przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w sprawie o rozwód czy unieważnienie małżeństwa,

11) koszty wystawienia zaświadczenia przez lekarza sądowego,

12) koszty mediacji prowadzonej na skutek skierowania przez sąd;

Postanowienie sądu lub referendarza sądowego w przedmiocie kosztów sądowych może być wydane na posiedzeniu niejawnym.

Opłaty

Opłatę należy uiścić przy wniesieniu do sądu pisma podlegającego opłacie. Opłata może być stała, stosunkowa lub podstawowa;

- opłatę stałą pobiera się w sprawach o prawa niemajątkowe oraz niektórych o prawa majątkowe, w wysokości jednakowej, niezależnie od wartości przedmiotu sporu bądź zaskarżenia. Opłata ta nie może być niższa od 30 zł i wyższa od 5000 zł;

- opłatę stosunkową pobiera się w sprawach o prawa majątkowe i wynosi ona 5 proc. wartości przedmiotu sporu bądź zaskarżenia, nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 100 000 zł. Jednak opłata stosunkowa w sprawach o prawa majątkowe dochodzone w postępowaniu grupowym wynosi 2 proc. wartości przedmiotu sporu lub zaskarżenia;

- opłata podstawowa wynosi 30 zł i stanowi minimalną opłatę, którą strona jest obowiązana uiścić od pisma podlegającego opłacie. Przepisów o opłacie podstawowej nie stosuje się w postępowaniu wieczystoksięgowym i rejestrowym;

- od pisma wniesionego w sprawach o prawa majątkowe, w której wartości przedmiotu sprawy nie da się ustalić w chwili jej wszczęcia, przewodniczący określa opłatę tymczasową w granicach od 30 zł do 1000 zł, a w sprawach dochodzonych w postępowaniu grupowym od 100 zł do 10 000 zł. Jeżeli opłata ostateczna jest wyższa od opłaty tymczasowej, sąd orzeka o obowiązku uiszczenia różnicy;

- połowę opłaty pobiera się od sprzeciwu od wyroku zaocznego i wniosku o uchylenie europejskiego nakazu zapłaty. Czwartą część od pozwu w postępowaniu nakazowym i w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Piątą część od interwencji ubocznej i zażalenia, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Natomiast 3/4 części opłaty pobiera się od pozwanego w razie wniesienia zarzutów od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym;

- opłatę stałą 600 zł pobiera się od pozwu o: rozwód, separację, ochronę dóbr osobistych, ochronę niemajątkowych praw autorskich, ochronę niemajątkowych praw dochodzonych w postępowaniu grupowym. Opłatę stałą 200 zł uiszcza się od pozwu w sprawach o: ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa, unieważnienie małżeństwa, rozwiązanie przysposobienia, zaprzeczenie ojcostwa bądź macierzyństwa, unieważnienie uznania dziecka, ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej, naruszenie posiadania, uchylenie uchwały organu spółdzielni, ustalenie wstąpienia w stosunek najmu;

- opłatę stałą 2000 zł pobiera się od pozwu w sprawach o: rozwiązanie spółki, wyłączenie wspólnika ze spółki, uchylenie uchwały wspólników lub walnego zgromadzenia albo zgromadzenia obligatariuszy. Opłatę stałą 1500 zł od: umowy o przekazanie mienia w ramach prywatyzacji, pozew o unieważnienie przetargu;

- w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych pobiera się opłatę podstawową 30 zł wyłącznie od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia;

- opłatę stałą 200 zł pobiera się od wniosku o wpis w księdze wieczystej: własności, użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Gdy wniosek dotyczy wpisu udziału w prawie, pobiera się część opłaty stałej proporcjonalną do wysokości udziału, nie mniej niż 100 zł. Opłatę stałą 60 zł wnosi się od wniosku: o założenie księgi wieczystej, wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Od wniosku o wykreślenie wpisu pobiera się połowę opłaty należnej od wniosku o wpis;

- opłatę stałą 50 zł uiszcza się od wniosku o: stwierdzenie nabycia spadku, odebranie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, zabezpieczenie spadku i sporządzenie spisu inwentarza; ? opłatę stałą 500 zł pobiera się od wniosku o zarejestrowanie podmiotu w rejestrze przedsiębiorców w KRS, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Natomiast opłatę stałą 250 zł pobiera się od wniosku o zarejestrowanie w KRS stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej; ? opłatę stałą 40 zł uiszcza się od udzielenia zabezpieczenia roszczenia niemajątkowego, a opłatę stałą 100 zł – od udzielenia zabezpieczenia roszczenia majątkowego, w tym wydanie europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym, chyba że wniosek zgłoszono w piśmie rozpoczynającym postępowanie;

- opłatę stałą 50 zł pobiera sąd od wniosku o nadanie klauzuli wykonalności: tytułowi egzekucyjnemu, ugodzie sądowej, ugodzie zawartej przed mediatorem na podstawie postanowienia sądu kierującego strony do mediacji;

- opłatę stałą 1000 zł pobiera się od wniosku o ogłoszenie upadłości, natomiast 200 zł od zażalenia na postanowienia wydane w postępowaniach upadłościowym i restrukturyzacyjnym czy też od uproszczonego wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego;

- roszczenie strony o zwrot opłaty sądowej przedawnia się z upływem trzech lat, licząc od dnia powstania tego roszczenia.

Wydatki:

- świadkowi, który zgłosił się bez wezwania sądu, należności, tj. zwrot kosztów podróży itp., mogą być przyznane tylko wtedy, gdy został przesłuchany przez sąd;

- zwrot wydatków, utraconego zarobku lub dochodu, wynagrodzenia i kosztów podróży przyznaje się na wniosek: świadka, biegłego, tłumacza, złożony na piśmie bądź ustnie do protokołu rozprawy. Wniosek o przyznanie wyżej wymienionych należności składa się ustnie do protokołu lub na piśmie, w terminie trzech dni od zakończenia czynności z udziałem osoby uprawnionej do otrzymania tych należności. Roszczenia te przedawniają się z upływem trzech lat od dnia powstania tych roszczeń.

Zwolnienie od kosztów sądowych:

Nie mają obowiązku uiszczania kosztów sądowych m.in.:

1) strona dochodząca ustalenia ojcostwa, macierzyństwa,

2) strona dochodząca roszczeń alimentacyjnych,

3) strona wnosząca o uznanie postanowień umownych za niedozwolone,

4) pracownik wnoszący powództwo, strona wnosząca odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych,

5) kurator wyznaczony przez sąd orzekający lub opiekuńczy,

6) prokurator, rzecznik praw obywatelskich, rzecznik praw dziecka, rzecznik praw pacjenta i rzecznik finansowy,

7) powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów,

8) inspektor pracy, związki zawodowe,

9) strona w sprawie związanej z ochroną zdrowia psychicznego,

10) strona zwolniona od kosztów sądowych przez sąd,

11) osoba ubezwłasnowolniona w sprawach o uchylenie, zmianę ubezwłasnowolnienia;

- za kuratora wydatki tymczasowo ponosi strona, dla której go ustanowiono lub która swoim wnioskiem bądź czynnością spowodowała jego ustanowienie. Za stronę zwolnioną od kosztów sądowych wydatki ponosi tymczasowo Skarb Państwa;

- nie pobiera się opłaty sądowej, a uiszczoną opłatę zwraca się, jeżeli zażalenie wniesione na zarządzenie przewodniczącego o zwrocie pisma albo na postanowienie sądu o odrzuceniu środka zaskarżenia sąd uzna za oczywiście uzasadnione;

- strona w całości zwolniona od kosztów sądowych z mocy ustawy nie uiszcza opłat sądowych i nie ponosi wydatków, które obciążają tymczasowo Skarb Państwa;

- zwolnienia od kosztów sądowych może się domagać osoba fizyczna, która złożyła oświadczenie, że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Do wniosku o zwolnienie od kosztów powinno być dołączone oświadczenie obejmujące dane o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby ubiegającej się o to zwolnienie;

- zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu wieczystoksięgowym może nastąpić wyłącznie przed złożeniem wniosku o wpis do księgi wieczystej. Wniosek o dokonanie wpisu do księgi wieczystej powinien być złożony w terminie trzech miesięcy od doręczenia postanowienia o zwolnieniu od kosztów pod rygorem upadku zwolnienia;

- ponowny wniosek o zwolnienie od kosztów, oparty na tych samych okolicznościach, podlega odrzuceniu, na które nie przysługuje zażalenie;

- zwolnienie od kosztów sądowych nie zwalnia strony od obowiązku zwrotu kosztów procesu przeciwnikowi;

- roszczenia Skarbu Państwa o uiszczenie kosztów sądowych przedawniają się z upływem trzech lat, licząc od dnia, w którym nastąpiło prawomocne zakończenie sprawy;

- zapłata należności sądowych może być na wniosek dłużnika rozłożona na raty lub odroczona na okres do dwóch lat, wyjątkowo nawet do trzech lat. Jednak niezapłacenie którejkolwiek raty w terminie powoduje natychmiastową wymagalność pozostałej części należności.

Test z ustawy o kosztach sądowych

1. Przepisy ogólne Zgodnie z ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych koszty sądowe obejmują wyłącznie:

a) opłaty,

b) wydatki,

c) opłaty i wydatki.

Odpowiedź: c, art. 2 ust. 1 KSCU

2. Do uiszczenia kosztów sądowych:

a) obowiązana jest zawsze strona, która wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki,

b) obowiązana jest strona, która wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki, chyba że ustawa stanowi inaczej,

c) obowiązana jest strona, która wnosi do sądu pismo podlegające opłacie, w przypadku pism powodujących wydatki obowiązanym do uiszczania kosztów sądowych jest Skarb Państwa.

Odpowiedź: b, art. 2 ust. 2 KSCU

3. Pozew wzajemny, sprzeciw od wyroku zaocznego, interwencja uboczna oraz skarga na orzeczenie referendarza sądowego:

a) podlegają opłacie,

b) nie podlegają opłacie,

c) nie podlegają opłacie, z wyjątkiem skargi na orzeczenie referendarza sądowego.

Odpowiedź: a, art. 3 ust. 2 pkt 1, 4, 6 i 8c KSCU

4. Pozew, apelacja, zażalenie, skarga kasacyjna i skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia i wniosek o wszczęcie postępowania nieprocesowego:

a) nie podlegają opłacie,

b) podlegają opłacie,

c) podlegają opłacie, z wyjątkiem skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.

Odpowiedź: b, art. 3 ust. 2 pkt 1, 2, 3 i 7a KSCU

5. Odwołanie od decyzji oraz zażalenie na postanowienie prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji:

a) podlegają opłacie,

b) nie podlegają opłacie,

c) nie podlegają opłacie, z wyjątkiem skargi na orzeczenie referendarza sądowego.

Odpowiedź: a, art. 3 ust. 2 pkt 9 KSCU

6. Pismo wnoszone przez kilka osób:

a) podlega opłacie oddzielnie uiszczanej przez każdą osobę,

b) podlega zawsze jednej opłacie,

c) podlega jednej opłacie. Jeżeli jednak przedmiotem sprawy są roszczenia lub zobowiązania jednego rodzaju i oparte na jednakowej podstawie faktycznej i prawnej (współuczestnictwo formalne), każdy współuczestnik uiszcza opłatę oddzielnie, stosownie do swojego roszczenia lub zobowiązania.

Odpowiedź c, art. 4 ust. 1 KSCU

7. Opłatę od wniosku o dokonanie wpisu w księdze wieczystej pobiera się od:

a) osoby, która wystąpiła z takim wnioskiem, także wówczas, gdy na jego podstawie mają być ujawnione prawa osób, które nie są wnioskodawcami,

b) osoby, która wystąpiła z takim wnioskiem, chyba, że na jego podstawie mają być ujawnione prawa osób, które nie są wnioskodawcami,

c) osób, których prawa mają być ujawnione na podstawie wniosku.

Odpowiedź a, art. 4 ust. 2 KSCU

8. Od wniosku o sporządzenie uzasadnienia oraz doręczenie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem, zgłoszonego w terminie tygodniowym od dnia ogłoszenia sentencji:

a) pobiera się opłatę,

b) nie pobiera się opłaty,

c) pobiera się opłatę, chyba, że sąd inaczej postanowi.

Odpowiedź b, art. 4 ust. 3 KSCU

9. Koszty podróży strony zwolnionej od kosztów sądowych związane z nakazanym przez sąd jej osobistym stawiennictwem:

a) są wydatkami,

b) nie są wydatkami,

c) co do zasady nie są wydatkami.

Odpowiedź a, art. 5 ust. 1 pkt 1 KSCU

10. Wynagrodzenie i zwrot kosztów poniesionych przez biegłych, tłumaczy oraz kuratorów ustanowionych dla strony w danej sprawie:

a) stanowią wydatki,

b) stanowią opłaty,

c) nie stanowią ani wydatków, ani opłat.

Odpowiedź a, art. 5 ust. 1 pkt 3 KSCU

11. Ryczałty należne kuratorom sądowym za przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w sprawach; o unieważnienie małżeństwa, o rozwód oraz separację, a także za uczestniczenie przy ustalonych przez sąd kontaktach rodziców z dziećmi:

a) stanowią opłaty,

b) stanowią wydatki,

c) nie stanowią ani wydatków, ani opłat.

Odpowiedź b, art. 5 ust. 1 pkt 9 KSCU

12. Wydatki związane z doręczaniem pism sądowych, a także ze zwrotem opłat:

a) obciążają strony,

b) nie obciążają stron,

c) wydatki związane z doręczaniem pism sądowych nie obciążają stron, natomiast wydatki związane ze zwrotem opłat obciążają strony.

Odpowiedź b, art. 5 ust. 2 i 3 KSCU

13. W postępowaniu dotyczącym kosztów sądowych stosuje się przepisy:

a) ustawy z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego,

b) ustawy z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego,

c) ustawy z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Odpowiedź c, art. 8 ust. 1 KSCU

14. Postanowienie sądu lub referendarza sądowego w przedmiocie kosztów sądowych:

a) może być wydane na posiedzeniu niejawnym,

b) nie może być wydane na posiedzeniu niejawnym,

c) jest zawsze wydawane na posiedzeniu niejawnym.

Odpowiedź a, art. 8 ust. 2 KSCU

15. Wysokość wynagrodzenia i zwrot wydatków poniesionych przez kuratorów ustanowionych dla strony w danej sprawie określa:

a) rozporządzenie Rady Ministrów,

b) rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości,

c) ustawa.

Odpowiedź b, art. 9 pkt 3 KSCU

Opłaty

1. Opłatę należy uiścić:

a) przy wniesieniu do sądu pisma podlegającego opłacie,

b) nie później niż w terminie 3 dni od dnia wniesienia do sądu pisma podlegającego opłacie,

c) nie później niż w terminie 7 dni od dnia wniesienia do sądu pisma podlegającego opłacie.

Odpowiedź a, art. 10 KSCU

2. Opłata może być:

a) wyłącznie stała albo stosunkowa,

b) stała, stosunkowa albo podstawowa,

c) wyłącznie stała, stosunkowa albo ryczałtowa.

Odpowiedź b, art. 11 KSCU

3. Opłatę stałą pobiera się w sprawach o prawa niemajątkowe oraz we wskazanych w ustawie niektórych sprawach o prawa majątkowe, w wysokości jednakowej, niezależnie od wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia. Opłata stała nie może być:

a) niższa niż 30 zł i wyższa niż 5000 zł,

b) niższa niż 50 zł i wyższa niż 1000 zł,

c) niższa niż 50 zł i wyższa niż 100 zł.

Odpowiedź a, art. 12 KSCU

4. Opłatę stosunkową pobiera się w sprawach o prawa majątkowe; wynosi ona:

a) 3% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 50 zł i nie więcej niż 10 000 zł,

b) 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 50 zł i nie więcej niż 10 000 zł,

c) 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 100 000 zł.

Odpowiedź c, art. 13 ust. 1 KSCU

5. Opłatę podstawową pobiera się w sprawach, w których przepisy nie przewidują opłaty stałej, stosunkowej lub tymczasowej. Opłata podstawowa wynosi:

a) 30 zł i stanowi minimalną opłatę, którą strona jest obowiązana uiścić od pisma podlegającego opłacie, chyba że ustawa stanowi inaczej,

b) 50 zł i stanowi minimalną opłatę, którą strona jest obowiązana uiścić od pisma podlegającego opłacie,

c) 50 zł i stanowi maksymalną opłatę, którą strona jest obowiązana uiścić od pisma podlegającego opłacie.

Odpowiedź a, art. 14 ust. 1 i 3 KSCU

6. Pobranie od pisma opłaty podstawowej:

a) wyłącza pobranie innej opłaty,

b) nie wyłącza pobrania innej opłaty,

c) nie wyłącza pobrania innej opłaty, chyba, że ustawa inaczej stanowi.

Odpowiedź a, art. 14 ust. 4 KSCU

7. W postępowaniu wieczystoksięgowym oraz w postępowaniu rejestrowym:

a) stosuje się przepisy o opłacie podstawowej,

b) nie stosuje się przepisów o opłacie podstawowej,

c) stosuje się przepisy o opłacie podstawowej w postępowaniu wieczystoksięgowym, natomiast nie stosuje się ich w postępowaniu rejestrowym.

Odpowiedź b, art. 14 ust. 5 KSCU

8. W orzeczeniu kończącym postępowanie w I instancji sąd określa wysokość opłaty ostatecznej, która jest bądź opłatą stosunkową, obliczoną od wartości przedmiotu sporu ustalonej w toku postępowania, bądź opłatą określoną przez sąd, jeżeli wartości tej nie udało się ustalić. W tym wypadku opłatę ostateczną sąd określa w kwocie nie wyższej niż:

a) 1000 zł,

b) 3000 zł,

c) 5000 zł.

Odpowiedź c, art. 15 ust. 3 KSCU

9. Od sprzeciwu od wyroku zaocznego i od wniosku o uchylenie europejskiego nakazu zapłaty pobiera się:

a) 1/5 opłaty,

b) 1/4 opłaty,

c) połowę opłaty.

Odpowiedź c, art. 19 ust. 1 KSCU

10. Od pozwu w postępowaniu nakazowym pobiera się:

a) 1/5 opłaty,

b) 1/4 opłaty,

c) połowę opłaty.

Odpowiedź b, art. 19 ust. 2 pkt 1 KSCU

11. Od interwencji ubocznej pobiera się:

a) 1/5 opłaty,

b) 1/4 opłaty,

c) 3/4 opłaty.

Odpowiedź a, art. 19 ust. 3 pkt 1 KSCU

12. Od pozwanego w razie wniesienia zarzutów od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym pobiera się:

a) 1/5 opłaty,

b) połowę opłaty,

c) 3/4 opłaty.

Odpowiedź c, art. 19 ust. 4 KSCU

13. Od pozwu w postępowaniu nakazowym pobiera się czwartą część opłaty. Opłata, ta nie może wynosić mniej niż:

a) 10 zł,

b) 30 zł,

c) 50 zł.

Odpowiedź b, art. 19 ust. 2 i art. 20 ust. 1 KSCU

14. Końcówkę opłaty zaokrągla się:

a) w górę do pełnego złotego,

b) w dół do pełnego złotego,

c) w górę do pełnych 10 groszy.

Odpowiedź a, art. 21 KSCU

15. Od zażalenia na postanowienie w przedmiocie oddalenia wniosku o wyłączenie sędziego lub ławnika:

a) nie pobiera się opłaty,

b) pobiera się opłatę stałą w kwocie 40 zł,

c) pobiera się opłatę stałą w kwocie 50 zł.

Odpowiedź b, art. 22 pkt 1 KSCU

16. Od zażalenia na postanowienie w przedmiocie skazania na grzywnę strony, świadka, biegłego, tłumacza lub innej osoby oraz odmowy zwolnienia od grzywny:

a) nie pobiera się opłaty,

b) pobiera się opłatę stałą w kwocie 50 zł,

c) pobiera się opłatę stałą w kwocie 40 zł.

Odpowiedź c, art. 22 pkt 2 KSCU

17. Od zażalenia na postanowienie w przedmiocie należności świadka:

a) nie pobiera się opłaty,

b) pobiera się opłatę stałą w kwocie 40 zł,

c) pobiera się opłatę stałą w kwocie 50 zł.

Odpowiedź b, art. 22 pkt 5 KSCU

18. Od wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego lub samodzielnej jego części:

a) nie pobiera się opłaty,

b) pobiera się opłatę stałą w kwocie 40 zł, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej,

c) pobiera się zawsze opłatę stałą w kwocie 40 zł.

Odpowiedź b, art. 23 pkt 1 KSCU

19. Od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej, skargi o wznowienie postępowania i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w sprawie, w której postępowanie nieprocesowe zostało wszczęte z urzędu:

a) nie pobiera się opłaty,

b) pobiera się opłatę stałą w kwocie 40 zł, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej,

c) pobiera się opłatę stałą w kwocie 40 zł.

Odpowiedź c, art. 23 pkt 2 KSCU

20. Od wniosku o uznanie lub stwierdzenie wykonalności orzeczenia sądu polubownego lub ugody zawartej przed tym sądem:

a) pobiera się opłatę stałą w wysokości 300 zł,

b) pobiera się opłatę stałą w wysokości 40 zł,

c) nie pobiera się opłaty stałej.

Odpowiedź a, art. 24 ust. 1 pkt 3 KSCU

21. Od wniosku o ustalenie, że orzeczenie sądu państwa obcego lub rozstrzygnięcie innego organu państwa obcego podlega albo nie podlega uznaniu:

a) pobiera się opłatę stałą w wysokości 300 zł,

b) pobiera się opłatę stałą w wysokości 40 zł, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej,

c) nie pobiera się opłaty stałej.

Odpowiedź a, art. 24 ust. 1 pkt 1 KSCU

22. Od skargi na czynności komornika, a także od zażalenia na odmowę dokonania czynności notarialnej:

a) pobiera się opłatę stałą w wysokości 100 zł,

b) pobiera się opłatę stałą w wysokości 300 zł,

c) nie pobiera się opłaty stałej.

Odpowiedź a, art. 25 ust. 1 pkt 1 i 2 KSCU

23. Opłatę od skargi na orzeczenie referendarza pobiera się w wysokości opłaty od wniosku o wydanie tego orzeczenia, nie więcej jednak niż:

a) 50 zł,

b) 100 zł,

c) 300 zł.

Odpowiedź b, art. 25 ust. 2 KSCU

24. Od pozwu o separację:

a) nie pobiera się opłaty stałej,

b) pobiera się opłatę stałą w kwocie 100 zł,

c) pobiera się opłatę stałą w kwocie 600 zł.

Odpowiedź c, art. 26 ust. 1 pkt 2 KSCU

25. W sprawach o rozwód, o separację lub o unieważnienie małżeństwa, w razie zasądzenia alimentów na rzecz małżonka w orzeczeniu kończącym postępowanie w instancji:

a) opłaty nie pobiera się,

b) pobiera się od małżonka zobowiązanego opłatę stosunkową od zasądzonego roszczenia; w razie nakazania eksmisji jednego z małżonków albo podziału wspólnego majątku opłaty nie pobiera się,

c) pobiera się od małżonka zobowiązanego opłatę stosunkową od zasądzonego roszczenia, a w razie nakazania eksmisji jednego z małżonków albo podziału wspólnego majątku pobiera się także opłatę w wysokości przewidzianej od pozwu lub wniosku w takiej sprawie.

Odpowiedź c, art. 26 ust. 2 KSCU

26. W sprawie podlegającej rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym pobiera się od pozwu opłatę stałą. Przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu umowy do 2000 zł, a od apelacji, przy wartości przedmiotu zaskarżenia, wynosi ona:

a) 30 zł,

b) 100 zł,

c) 250 zł.

Odpowiedź a, art. 28 KSCU

27. W sprawach z zakresu prawa pracy pobiera się opłatę podstawową w kwocie 30 zł wyłącznie od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Jednakże od wszystkich podlegających opłacie pism procesowych pobiera się opłatę stosunkową, o ile wartość przedmiotu sporu przewyższa kwotę:

a) 20 000 zł,

b) 50 000 zł,

c) 100 000 zł.

Odpowiedź b, art. 35 ust. 1 KSCU

28. Opłatę stałą w kwocie 1000 zł pobiera się od wniosku o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej. Jeżeli wniosek zawiera zgodny projekt podziału tego majątku:

a) opłaty nie pobiera się,

b) pobiera się opłatę stałą w tej samej kwocie,

c) pobiera się opłatę stałą w kwocie 300 zł.

Odpowiedź c, art. 38 ust. 1 i 2 KSCU

29. Od wniosku o wykreślenie wpisu w księdze wieczystej:

a) pobiera się połowę opłaty należnej od wniosku o wpis,

b) pobiera się opłatę w kwocie należnej od wniosku o wpis,

c) opłaty nie pobiera się.

Odpowiedź a, art. 46 KSCU

30. Wydatki związane z drukiem księgi wieczystej i teczki akt tej księgi:

a) nie obciążają stron,

b) obciążają strony,

c) co do zasady obciążają strony.

Odpowiedź a, art. 47 KSCU

31. W wypadku jednoczesnego wniesienia przez tego samego wnioskodawcę, na kilku formularzach, kilku wniosków o wpis lub o dokonanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym – pobiera się:

a) od każdego wniosku oddzielnie,

b) tylko jedną opłatę, z tym że jeżeli przepis przewiduje dla danego rodzaju spraw opłaty w różnych wysokościach – pobiera się opłatę niższą,

c) tylko jedną opłatę, z tym że jeżeli przepis przewiduje dla danego rodzaju spraw opłaty w różnych wysokościach – pobiera się opłatę wyższą.

Odpowiedź c, art. 57 KSCU

32. Od wniosku o wpis zastawu rejestrowego do rejestru zastawów:

a) pobiera się opłatę stałą w kwocie 200 zł,

b) nie pobiera się opłaty stałej,

c) co do zasady nie pobiera się opłaty stałej.

Odpowiedź a, art. 60 KSCU

33. Od wniosku o zmianę wpisu w rejestrze zastawów:

a) pobiera się opłatę stałą w kwocie 100 zł,

b) nie pobiera się opłaty stałej,

c) co do zasady nie pobiera się opłaty stałej.

Odpowiedź a, art. 61 KSCU

34. Od wniosku o wykreślenie zastawu rejestrowego z rejestru zastawów:

a) opłaty nie pobiera się,

b) pobiera się opłatę stałą w kwocie 50 zł,

c) pobiera się opłatę stałą w kwocie 300 zł.

Odpowiedź b, art. 62 KSCU

35. Od wniosku o uwierzytelnienie odpisu statutu w postępowaniu rejestrowym:

a) opłaty nie pobiera się,

b) pobiera się opłatę stałą w kwocie 40 zł,

c) pobiera się opłatę stałą w kwocie 300 zł.

Odpowiedź b, art. 64 KSCU

36. Od wniosku w sprawie między organami przedsiębiorstwa państwowego i między przedsiębiorstwem państwowym lub jego organami a jego organem założycielskim albo organem sprawującym nadzór:

a) pobiera się opłatę stałą w kwocie 300 zł,

b) pobiera się opłatę stałą w kwocie 100 zł,

c) opłaty nie pobiera się.

Odpowiedź a, art. 65 KSCU

37. Od wniosku o umorzenie utraconego dokumentu:

a) opłaty nie pobiera się,

b) pobiera się opłatę stałą w kwocie 200 zł,

c) pobiera się opłatę stałą w kwocie 300 zł.

Odpowiedź b, art. 66 KSCU

38. Od wniosku o wydanie z depozytu przedmiotu świadczenia:

a) pobiera się opłatę stałą w kwocie 100 zł,

b) pobiera się opłatę stałą w kwocie 300 zł,

c) opłaty nie pobiera się.

Odpowiedź a, art. 67 pkt 2 KSCU

39. Od wniosku o udzielenie zabezpieczenia roszczenia niemajątkowego:

a) pobiera się opłatę stałą w kwocie 40 zł, chyba że wniosek został zgłoszony w piśmie rozpoczynającym postępowanie,

b) pobiera się opłatę stałą w kwocie 40 zł, nawet jeśli wniosek został zgłoszony w piśmie rozpoczynającym postępowanie,

c) opłaty nie pobiera się.

Odpowiedź a, art. 68 pkt 1 KSCU

40. Od wniosku o udzielenie zabezpieczenia roszczenia majątkowego, w tym wydanie europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym:

a) pobiera się opłatę stałą w kwocie 100 zł, chyba że wniosek został zgłoszony w piśmie rozpoczynającym postępowanie,

b) pobiera się opłatę stałą w kwocie 100 zł, nawet jeśli wniosek został zgłoszony w piśmie rozpoczynającym postępowanie,

c) opłaty nie pobiera się.

Odpowiedź a, art. 69 pkt 1 KSCU

41. Od wniosku o ukaranie grzywną dłużnika niewykonującego obowiązku zaniechania czynności lub nieprzeszkadzania czynnościom wierzyciela:

a) pobiera się opłatę stałą w kwocie 40 zł,

b) pobiera się opłatę stałą w kwocie 300 zł,

c) opłaty nie pobiera się.

Odpowiedź a, art. 70 pkt 2 KSCU

42. Od wniosku o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikowi ponoszącemu odpowiedzialność bez ograniczenia całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki:

a) pobiera się opłatę stałą w kwocie 50 zł,

b) pobiera się opłatę stałą w kwocie 300 zł,

c) opłaty nie pobiera się.

Odpowiedź a, art. 71 pkt 4 KSCU

43. Od zarzutów przeciwko planowi podziału sumy uzyskanej z egzekucji oraz zażalenia na postanowienie wydane w wyniku rozpoznania zarzutów:

a) opłaty nie pobiera się,

b) pobiera się opłatę stałą w kwocie 100 zł,

c) pobiera się opłatę stałą w kwocie 300 zł.

Odpowiedź b, art. 72 pkt 2 KSCU

44. Od wniosku zarządcy zagranicznego w przedmiocie uznania zagranicznego postępowania upadłościowego:

a) pobiera się opłatę stałą w kwocie 1000 zł,

b) pobiera się opłatę stałą w kwocie 300 zł,

c) opłaty nie pobiera się.

Odpowiedź a, art. 74 pkt 2 KSCU

45. Od zażalenia na postanowienie wydane w postępowaniach upadłościowym i restrukturyzacyjnym:

a) pobiera się opłatę stałą w kwocie 100 zł,

b) pobiera się opłatę stałą w kwocie 200 zł,

c) opłaty nie pobiera się.

Odpowiedź b, art. 75 pkt 1 KSCU

46. Od wniosku o uchylenie lub zmianę orzeczenia o uznaniu zagranicznego postępowania upadłościowego:

a) pobiera się opłatę stałą w kwocie 100 zł,

b) pobiera się opłatę stałą w kwocie 300 zł,

c) opłaty nie pobiera się.

Odpowiedź a, art. 76 pkt 3 KSCU

47. Opłata stosunkowa w sprawach o prawa majątkowe dochodzone w postępowaniu grupowym wynosi:

a) 3% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 50 zł i nie więcej niż 10 000 zł,

b) 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 50 zł i nie więcej niż 10 000 zł,

c) 2% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 100 000 zł.

Odpowiedź c, art. 13 ust. 2 KSCU

48. Od pisma wniesionego w sprawie o prawa majątkowe, w której wartości przedmiotu sprawy nie da się ustalić w chwili jej wszczęcia, przewodniczący określa opłatę tymczasową. Opłatę tymczasową w sprawach grupowych określa się w granicach od:

a) od 30 zł do 1000 zł,

b) od 100 zł do 10 000 zł,

c) od 50 zł do 100 zł.

Odpowiedź b, art. 15 ust. 1 i 2 KSCU

49. Od pozwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym pobiera się:

a) 1/5 opłaty,

b) 1/4 opłaty,

c) połowę opłaty.

Odpowiedź b, art. 19 ust. 2 pkt 2 KSCU

50. Od pisma wniesionego w sprawie o prawa majątkowe, w której wartości przedmiotu sprawy nie da się ustalić w chwili jej wszczęcia, przewodniczący określa opłatę tymczasową. Opłatę tymczasową w sprawach grupowych określa się w granicach:

a) od 30 zł do 1000 zł,

b) od 100 zł do 10 000 zł,

c) od 50 zł do 100 zł.

Odpowiedź b, art. 15 ust. 1 i 2 KSCU

51. Opłatę stałą od wniosku o zarejestrowanie podmiotu w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej, pobiera się w wysokości:

a) 500 zł,

b) 300 zł,

c) 600 zł.

Odpowiedź a, art. 52 KSCU

52. Od wniosku o dokonanie zmiany wpisu dotyczącego podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców pobiera się opłatę w wysokości:

a) 100 zł,

b) 250 zł,

c) 500 zł.

Odpowiedź b, art. 55 KSCU

53. Od wniosku o dokonanie zmiany wpisu dotyczącego podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców pobiera się opłatę:

a) ryczałtową,

b) stałą,

c) procentową.

Odpowiedź b, art. 55 KSCU