ustawa z 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 – z wyjątkiem niektórych przepisów (DzU z 25 maja 2021 r., poz. 952)

ustawa z 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (DzU z 25 maja 2021 r., poz. 954)

ustawa z 15 kwietnia 2021 r. o ratyfikacji Umowy o udziale Republiki Chorwacji w Europejskim Obszarze Gospodarczym, sporządzonej w Brukseli 11 kwietnia 2014 r. (DzU z 25 maja 2021 r., poz. 956)

rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 1 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (DzU z 8 czerwca 2021 r., poz. 1032)

rozporządzenie ministra zdrowia z 1 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metody zapobiegania COVID-19 (DzU z 8 czerwca 2021 r., poz. 1034)

rozporządzenie ministra zdrowia z 4 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki (DzU z 8 czerwca 2021 r., poz. 1035)

rozporządzenie ministra rodziny i polityki społecznej z 7 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny (DzU z 8 czerwca 2021 r., poz. 1037)