- rozporządzenie ministra infrastruktury oraz ministra obrony narodowej z 3 sierpnia 2020 r. w sprawie użycia lasera lub światła z innych źródeł w strefach przestrzeni powietrznej (DzU z 10 sierpnia 2020 r., poz. 1360)

- ustawa z 14 sierpnia 2020 r. o wskazaniu organu prowadzącego punkt kontaktowy do spraw produktów oraz o odpowiedzialności za naruszenie przepisów rozporządzenia w sprawie wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim (DzU z 26 sierpnia 2020 r., poz. 1454)

- rozporządzenie ministra klimatu z 29 lipca 2020 r. w sprawie wzoru raportu (DzU z 26 sierpnia 2020 r., poz. 1457)

- rozporządzenie ministra zdrowia z 8 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przyznawania pracownikom Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykonującym czynności kontrolne dodatku specjalnego do wynagrodzenia oraz wysokości tego dodatku (DzU z 9 września 2020 r., poz. 1554)

- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 2 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (DzU z 9 września 2020 r., poz. 1555)