• niektóre przepisy ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (DzU z 8 maja 2019 r., poz. 848)

• niektóre przepisy ustawy z 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (DzU z 5 września 2019 r., poz. 1696)

• rozporządzenie ministra obrony narodowej z 21 maja 2021 r. w sprawie stref zamkniętych na morskich wodach wewnętrznych oraz na morzu terytorialnym Rzeczypospolitej Polskiej (DzU z 8 czerwca 2021 r., poz. 1030) • ustawa z 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DzU z 8 czerwca 2021 r., poz. 1038)

• § 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z 17 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych (DzU z 18 czerwca 2021 r., poz. 1088)

• rozporządzenie ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 17 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (DzU z 22 czerwca 2021 r., poz. 1111)

• rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 17 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru Europejskiej karty broni palnej (DzU z 22 czerwca 2021 r., poz. 1112)

• rozporządzenie ministra zdrowia z 18 czerwca 2021 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Farmaceutycznemu (DzU z 22 czerwca 2021 r., poz. 1115)