Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra – Członka Rady Ministrów Henryka Kowalczyka 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej