• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 3 kwietnia 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Na Policy (PLH120012) (DzU z 26 maja 2023 r., poz. 1013)

• rozporządzenie ministra finansów z 18 maja 2023 r. w sprawie przesyłania oświadczenia płatnika w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (DzU z 26 maja 2023 r., poz. 1016)

• rozporządzenie ministra finansów z 18 maja 2023 r. w sprawie przesyłania oświadczenia płatnika w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (DzU z 26 maja 2023 r., poz. 1017)

• rozporządzenie Rady Ministrów z 30 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (DzU z 2 czerwca 2023 r., poz. 1050)

• rozporządzenie ministra infrastruktury z 1 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (DzU z 9 czerwca 2023 r., poz. 1086)