• rozporządzenie ministra zdrowia z 22 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego (DzU z 2 grudnia 2022 r., poz. 2485)

• rozporządzenie ministra obrony narodowej z 9 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych (DzU z 16 grudnia 2022 r., poz. 2648)

• rozporządzenie Rady Ministrów z 9 grudnia 2022 r. w sprawie listy inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Unii i listy inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Polski, działań zaradczych oraz środków mających na celu przywrócenie naturalnego stanu ekosystemów – z wyjątkiem niektórych przepisów (DzU z 16 grudnia 2022 r., poz. 2649)

• rozporządzenie ministra edukacji i nauki z 13 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji remontów i inwestycji (DzU z 16 grudnia 2022 r., poz. 2650)

• rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 14 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (DzU z 16 grudnia 2022 r., poz. 2653)