• rozporządzenie Rady Ministrów z 6 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej (DzU z 17 maja 2022 r., poz. 1041)

• rozporządzenie Rady Ministrów z 5 maja 2022 r. w sprawie trybu udzielania zamówień na badania specjalistyczne, psychologiczne oraz obserwację szpitalną na potrzeby komisji lekarskich orzekających o zdolności do służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej (DzU z 17 maja 2022 r., poz. 1046)

• rozporządzenie ministra edukacji i nauki z 13 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (DzU z 17 maja 2022 r., poz. 1047)

• rozporządzenie ministra obrony narodowej z 11 maja 2022 r. w sprawie kierowania żołnierzy zawodowych w celu wyznaczenia na stanowiska w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego albo w Służbie Wywiadu Wojskowego (DzU z 17 maja 2022 r., poz. 1048)