- art. 1 pkt 5 w zakresie dotyczącym art. 39f pkt 7 ustawy z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (DzU z 17 listopada 2015 r., poz. 1887)

- art. 36 ust. 1–3 oraz 6 i 7 oraz art. 303 ust. 1 i 4 ustawy z 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (DzU z 23 sierpnia 2017 r., poz. 1566)

- niektóre przepisy ustawy z 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (DzU z 11 czerwca 2018 r., poz. 1115)

- art. 1 pkt 16 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (DzU z 5 września 2018 r., poz. 1722)

- art. 124 pkt 4 lit. b ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (DzU z 28 listopada 2018 r., poz. 2215)

- niektóre przepisy ustawy z 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (DzU z 30 listopada 2018 r., poz. 2245)

- art. 7 pkt 2 lit. a ustawy z 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (DzU z 11 lipca 2019 r., poz. 1287)

- niektóre przepisy ustawy z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (DzU z 29 lipca 2019 r., poz. 1403)

- art. 1 pkt 1–3, art. 55 oraz art. 70 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (DzU z 8 sierpnia 2019 r., poz. 1495)

Autopromocja
FIRMA.RP.PL

Sprawdzona, pogłębiona i kompleksowa wiedza dla MŚP

CZYTAJ WIĘCEJ

- niektóre przepisy ustawy z 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia (DzU z 23 sierpnia 2019 r., poz. 1590)

- art. 21 oraz art. 24 pkt 2 lit. a i c ustawa z 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (DzU z 27 sierpnia 2019 r., poz. 1622)

- niektóre przepisy rozporządzenia ministra zdrowia z 19 sierpnia 2019 r. w sprawie ramowych procedur obsługi zgłoszeń alarmowych i powiadomień o zdarzeniach przez dyspozytora medycznego (DzU z 5 września 2019 r., poz. 1703)

- art. 1 pkt 5, art. 8 pkt 7 lit. b i art. 11 pkt 9 i 12 lit. b i c ustawy z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (DzU 24 września 2019 r., poz. 1815)

- § 1 pkt 12 lit. a w zakresie § 20 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia ministra zdrowia z 9 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego (DzU z 14 października 2019 r., poz. 1953)

- ustawa z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (DzU z 24 października 2019 r., poz. 2019)

- ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Przepisy wprowadzające ustawę ? Prawo zamówień publicznych – z wyjątkiem niektórych przepisów (DzU z 24 października 2019 r., poz. 2020)

- § 1 pkt 2 rozporządzenia ministra infrastruktury oraz ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej z 21 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych (DzU z 11 grudnia 2019 r., poz. 2383)

- art. 12 pkt 3 ustawy z 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (DzU z 21 grudnia 2019 r., poz. 2473)

- niektóre przepisy rozporządzenia ministra finansów z 29 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej (DzU z 31 stycznia 2020 r., poz. 156)

- art. 1 pkt 12 i art. 29 ustawy z 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw (DzU z 21 lutego 2020 r., poz. 285)

- art. 5 pkt 5 lit. a ustawy z 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (DzU z 21 lutego 2020 r., poz. 288)

- art. 5 ustawy z 9 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (DzU z 17 marca 2020 r., poz. 462)

- niektóre przepisy ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (DzU z 31 marca 2020 r., poz. 568)

- art. 1 pkt 35 lit. c tiret pierwsze ustawy z 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (DzU z 30 kwietnia 2020 r., poz. 782)

- niektóre przepisy ustawy z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (DzU z 15 maja 2020 r., poz. 875)

- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 19 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkoleń z zakresu oceny materiału siewnego, wymagań do wykonywania tej oceny oraz nadzoru i kontroli pracy podmiotów dokonujących tej oceny (DzU z 2 czerwca 2020 r., poz. 978)

- niektóre przepisy ustawy z 5 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (DzU z 19 czerwca 2020 r., poz. 1065)

- art. 70 pkt 1 i art. 76 ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (DzU z 23 czerwca 2020 r., poz. 1086)

- art. 1, art. 4 i art. 9 ustawy z 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (DzU z 25 czerwca 2020 r., poz. 1106)

- niektóre przepisy ustawy z 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (DzU z 24 lipca 2020 r., poz. 1291)

- rozporządzenie Rady Ministrów z 29 lipca 2020 r. w sprawie zmiany nazwy powiatu jeleniogórskiego na powiat karkonoski (DzU z 31 lipca 2020 r., poz. 1331)

- rozporządzenie Rady Ministrów z 31 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedziby władz gminy (DzU z 31 lipca 2020 r., poz. 1332)

- niektóre przepisy ustawy z 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów (DzU z 31 sierpnia 2020 r., poz. 1492)

- niektóre przepisy ustawy z 14 sierpnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu (DzU z 31 sierpnia 2020 r., poz. 1493)

- rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 26 sierpnia 2020 r. w sprawie wysokości kwoty bazowej w 2021 r. (DzU z 1 września 2020 r., poz. 1501)

- rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 14 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym (DzU z 4 września 2020 r., poz. 1529)

- rozporządzenie ministra finansów z 5 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badania psychofizjologicznego, testu sprawności fizycznej oraz badania psychologicznego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej (DzU z 15 września 2020 r., poz. 1584)

- niektóre przepisy rozporządzenia ministra zdrowia z 11 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (DzU z 15 września 2020 r., poz. 1586)

- rozporządzenie Rady Ministrów z 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. (DzU z 16 września 2020 r., poz. 1596)

- rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 10 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji służbowej i innych dokumentów funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (DzU z 16 września 2020 r., poz. 1598)

- art. 2 pkt 37–52 oraz art. 27–38 ustawy z 14 sierpnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (DzU z 18 września 2020 r., poz. 1610)

- rozporządzenie ministra infrastruktury z 14 września 2020 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych (DzU z 21 września 2020 r., poz. 1615)

- rozporządzenie ministra infrastruktury z 14 września 2020 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych (DzU z 21 września 2020 r., poz. 1616)

- niektóre przepisy rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z 17 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska (DzU z 21 września 2020 r., poz. 1621)

- niektóre przepisy ustawy z 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (DzU z 23 września 2020 r., poz. 1639)

- rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 30 września 2020 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu awansu zawodowego nauczycieli szkół za granicą (DzU z 2 października 2020 r., poz. 1697)

- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 24 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą pracownikom jednostek doradztwa rolniczego – z wyjątkiem § 2 który obowiązuje od 21 października 2020 r. (DzU z 6 października 2020 r., poz. 1712)

- rozporządzenie ministra klimatu z 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (DzU z 8 października 2020 r., poz. 1742)

- rozporządzenie ministra rozwoju z 1 października 2020 r. w sprawie ewidencji obrotu towarami o znaczeniu strategicznym (DzU z 8 października 2020 r., poz. 1743)

- art. 1 pkt 3, art. 6 oraz art. 8 ustawy z 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 (DzU z 8 października 2020 r., poz. 1747)

- rozporządzenie ministra zdrowia z 5 października 2020 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2021 r. (DzU z 12 października 2020 r., poz. 1768)

- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 12 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat związanych z oceną materiału siewnego (DzU z 21 października 2020 r., poz. 1853)

- rozporządzenie ministra rozwoju, pracy i technologii z 29 października 2020 r. w sprawie wzoru formularza wniosku zgłoszenia znaku imiennego do rejestru znaków imiennych (DzU z 5 listopada 2020 r., poz. 1954)

- rozporządzenie ministra zdrowia z 9 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (DzU z 6 listopada 2020 r., poz. 1964)

- rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 15 października 2020 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli szkół za granicą (DzU z 9 listopada 2020 r., poz. 1979)

- rozporządzenie ministra cyfryzacji z 4 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń konsumenckich służących do odbioru cyfrowych transmisji radiofonicznych (DzU z 9 listopada 2020 r., poz. 1980)

- rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 10 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego (DzU z 10 listopada 2020 r., poz. 1988)

- § 1 pkt 6 rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 10 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (DzU z 16 listopada 2020 r., poz. 2016)

- § 1 pkt 16 w zakresie § 18 oraz pkt 17–27 rozporządzenia ministra klimatu i środowiska z 11 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (DzU z 16 listopada 2020 r., poz. 2026)

- rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 13 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego (DzU z 17 listopada 2020 r., poz. 2032)

- § 1 pkt 1 w zakresie lp. 300 rozporządzenia ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 6 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów celno-skarbowych oraz siedziby dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (DzU z 17 listopada 2020 r., poz. 2033)

- rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 7 listopada 2020 r. w sprawie metody oraz szczegółowego sposobu obliczania minimalnego rocznego poziomu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (DzU z 17 listopada 2020 r., poz. 2035)

- rozporządzenie ministra obrony narodowej z 11 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowych pracowni psychologicznych (DzU z 18 listopada 2020 r., poz. 2036)

- rozporządzenie ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 9 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy (DzU z 18 listopada 2020 r., poz. 2038)

- rozporządzenie ministra zdrowia z 26 października 2020 r. w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców (DzU z 19 listopada 2020 r., poz. 2045)

- rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie wysokości stawki opłaty kogeneracyjnej na rok 2021 (DzU z 23 listopada 2020 r., poz. 2067)

- rozporządzenie ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 23 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów (DzU z 24 listopada 2020 r., poz. 2068)

- § 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z 27 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (DzU z 24 listopada 2020 r., poz. 2076)

- rozporządzenie ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 18 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie otrzymywania przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej wyżywienia lub równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie (DzU z 24 listopada 2020 r., poz. 2077)

- art. 14 pkt 5 ustawy z 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (DzU z 28 listopada 2020 r., poz. 2112)

- ustawa z 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (DzU z 30 listopada 2020 r., poz. 2122)

- ustawa z 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw – z wyjątkiem niektórych przepisów (DzU z 30 listopada 2020 r., poz. 2123)

- ustawa z 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw – z wyjątkiem niektórych przepisów (DzU z 1 grudnia 2020 r., poz. 2127)

- rozporządzenie ministra zdrowia z 25 listopada 2020 r. w sprawie rodzajów dokumentacji dyspozytorni medycznej (DzU z 3 grudnia 2020 r., poz. 2149)

- §1 pkt 14 lit. a rozporządzenia ministra infrastruktury z 4 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (DzU z 4 grudnia 2020 r., poz. 2169)

- ustawa z 19 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o paszach (DzU z 7 grudnia 2020 r., poz. 2175)

- rozporządzenie Rady Ministrów z 12 listopada 2020 r. w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2021 r. na rzecz obrony Państwa (DzU z 7 grudnia 2020 r., poz. 2178)

- rozporządzenie ministra rozwoju, pracy i technologii z 25 listopada 2020 r. w sprawie wzoru wniosku o utworzenie punktu probierczego oraz zakresu wyposażenia technicznego punktu probierczego (DzU z 8 grudnia 2020 r., poz. 2185)

- rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 4 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (DzU z 10 grudnia 2020 r., poz. 2204)

- rozporządzenie ministra zdrowia z 9 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania (DzU z 11 grudnia 2020 r., poz. 2214)

- rozporządzenie ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 25 listopada 2020 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (DzU z 11 grudnia 2020 r., poz. 2218)

- rozporządzenie ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 3 grudnia 2020 r. w sprawie składki członkowskiej płaconej na rzecz Polskiej Izby Ubezpieczeń (DzU z 11 grudnia 2020 r., poz. 2223)

- rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 5 grudnia 2020 r. w sprawie wzoru sprawozdania o marnowanej żywności oraz wzoru zbiorczego sprawozdania o marnowanej żywności (DzU z 15 grudnia 2020 r., poz. 2246)

- rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 7 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym (DzU z 15 grudnia 2020 r., poz. 2249)

- rozporządzenie Rady Ministrów z 4 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (DzU z 16 grudnia 2020 r., poz. 2260)

- rozporządzenie Rady Ministrów z 7 grudnia 2020 r. w sprawie określenia liczby osób, które w 2021 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej (DzU z 16 grudnia 2020 r., poz. 2267)

- rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 14 grudnia 2020 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację notarialną (DzU z 17 grudnia 2020 r., poz. 2269)

- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 10 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii (DzU z 17 grudnia 2020 r., poz. 2271)

- rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 14 grudnia 2020 r. w sprawie pomocy psychologicznej dla weterana-funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub weterana poszkodowanego-funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz dla weterana-funkcjonariusza Agencji Wywiadu lub weterana poszkodowanego-funkcjonariusza Agencji Wywiadu (DzU z 17 grudnia 2020 r., poz. 2272)

- rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 14 grudnia 2020 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację radcowską (DzU z 17 grudnia 2020 r., poz. 2273)

- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 7 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej w przypadku naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych (DzU z 17 grudnia 2020 r., poz. 2274)

- ustawa z 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (DzU z 17 grudnia 2020 r., poz. 2275)

- rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 14 grudnia 2020 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację adwokacką (DzU z 17 grudnia 2020 r., poz. 2277)

- rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 11 grudnia 2020 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (DzU z 17 grudnia 2020 r., poz. 2279)

- rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 17 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych (DzU z 21 grudnia 2020 r., poz. 2294)

- rozporządzenie ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 17 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oddelegowania funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej do wykonywania pracy lub wykonywania zadań służbowych poza Służbą Celno-Skarbową (DzU z 21 grudnia 2020 r., poz. 2295)

- rozporządzenie ministra zdrowia z 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (DzU z 21 grudnia 2020 r., poz. 2304)

- rozporządzenie ministra zdrowia z 17 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (DzU z 21 grudnia 2020 r., poz. 2305)

- rozporządzenie ministra zdrowia z 10 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań psychologa w ramach wsparcia psychologicznego dyspozytorów medycznych (DzU z 21 grudnia 2020 r., poz. 2307)

- rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 15 grudnia 2020 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (DzU z 21 grudnia 2020 r., poz. 2311)

- rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 15 grudnia 2020 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2021 (DzU z 21 grudnia 2020 r., poz. 2312)

- rozporządzenie ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 15 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (DzU z 22 grudnia 2020 r., poz. 2317)

- rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 17 grudnia 2020 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację komorniczą (DzU z 22 grudnia 2020 r., poz. 2319)

- rozporządzenie ministra obrony narodowej z 8 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką (DzU z 22 grudnia 2020 r., poz. 2321)

- rozporządzenie ministra zdrowia z 17 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych, które powinny spełniać aplikacje mobilne służące do przesyłania danych zawartych w informacji o wystawionej recepcie oraz sposobu wymiany informacji w postaci elektronicznej między Internetowym Kontem Pacjenta i aplikacjami mobilnymi (DzU z 22 grudnia 2020 r., poz. 2330)

- rozporządzenie ministra obrony narodowej z 2 grudnia 2020 r. w sprawie przeprowadzania sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych (DzU z 22 grudnia 2020 r., poz. 2331)

- rozporządzenie ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 18 grudnia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji podatkowej o wysokości podatku od sprzedaży detalicznej (DzU z 22 grudnia 2020 r., poz. 2333)

- rozporządzenie Rady Ministrów z 17 grudnia 2020 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz zniesienia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (DzU z 22 grudnia 2020 r., poz. 2334)

- rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 21 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (DzU z 22 grudnia 2020 r., poz. 2335)

- rozporządzenie ministra obrony narodowej z 4 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy w czynnej służbie wojskowej (DzU z 23 grudnia 2020 r., poz. 2341)

- ustawa z 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw – z wyjątkiem niektórych przepisów (DzU z 23 grudnia 2020 r., poz. 2345)

- rozporządzenie ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 11 grudnia 2020 r. w sprawie wzorów zeznań, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (DzU z 23 grudnia 2020 r., poz. 2346)

- rozporządzenie Rady Ministrów z 11 grudnia 2020 r. w sprawie wykazu podmiotów podlegających ochronie oraz właściwych dla nich organów kontroli (DzU z 23 grudnia 2020 r., poz. 2349)

- rozporządzenie ministra zdrowia z 21 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych, które powinny spełniać aplikacje mobilne służące do przesyłania danych zawartych w informacji o wystawionym skierowaniu oraz sposobu wymiany informacji w postaci elektronicznej między Internetowym Kontem Pacjenta i aplikacjami mobilnymi (DzU z 24 grudnia 2020 r., poz. 2352)

- rozporządzenie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 17 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk i wymaganych kwalifikacji urzędników sądowych i innych pracowników oraz szczegółowych zasad wynagradzania referendarzy sądowych, starszych referendarzy sądowych, asystentów sędziów, starszych asystentów sędziów, urzędników oraz innych pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych (DzU z 28 grudnia 2020 r., poz. 2355)

- rozporządzenie ministra rozwoju, pracy i technologii z 18 grudnia 2020 r. w sprawie wzoru planu postępowań o udzielenie zamówień (DzU z 28 grudnia 2020 r., poz. 2362)

- rozporządzenie ministra zdrowia z 21 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego – z wyjątkiem niektórych przepisów (DzU z 28 grudnia 2020 r., poz. 2364)

- rozporządzenie ministra rodziny i polityki społecznej z 20 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów (DzU z 28 grudnia 2020 r., poz. 2366)

- niektóre przepisy ustawy z 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin oraz niektórych innych ustaw – z wyjątkiem niektórych przepisów które wejdą w życie 2 sierpnia 2020 r. (DzU z 28 grudnia 2020 r., poz. 2369)

- rozporządzenie ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 14 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (DzU z 28 grudnia 2020 r., poz. 2371)

- rozporządzenie ministra rozwoju, pracy i technologii z 22 grudnia 2020 r. w sprawie wysokości składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (DzU z 28 grudnia 2020 r., poz. 2372)

- ustawa z 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (DzU z 28 grudnia 2020 r., poz. 2374)

- rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 22 grudnia 2020 r. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów i starszych asystentów prokuratorów (DzU z 28 grudnia 2020 r., poz. 2378)

- rozporządzenie ministra rozwoju, pracy i technologii z 22 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wysokości składki na Turystyczny Fundusz Pomocowy (DzU z 28 grudnia 2020 r., poz. 2379)

- rozporządzenie ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 18 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (DzU z 28 grudnia 2020 r., poz. 2381)

- rozporządzenie ministra edukacji i nauki z 28 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – z wyjątkiem niektórych przepisów (DzU z 28 grudnia 2020 r., poz. 2382)

- rozporządzenie ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 18 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (DzU z 29 grudnia 2020 r., poz. 2383)

- rozporządzenie ministra edukacji i nauki z 18 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2021 (DzU z 29 grudnia 2020 r., poz. 2384)

- rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 21 grudnia 2020 r. w sprawie systemu informatycznego Inspekcji Ochrony Środowiska „Ekoinfonet" (DzU z 29 grudnia 2020 r., poz. 2386)

- rozporządzenie ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 23 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (DzU z 29 grudnia 2020 r., poz. 2387)

- rozporządzenie ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 23 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (DzU z 29 grudnia 2020 r., poz. 2388)

- rozporządzenie ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 18 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (DzU z 29 grudnia 2020 r., poz. 2389)

- ustawa z 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie – z wyjątkiem art.1 pkt 7 który wejdzie w życie 2 stycznia 2020 r. (DzU z 29 grudnia 2020 r., poz. 2391)

- rozporządzenie ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (DzU z 29 grudnia 2020 r., poz. 2396)

- rozporządzenie ministra rozwoju, pracy i technologii z 22 grudnia 2020 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i pozostałych członków Rady Zamówień Publicznych (DzU z 29 grudnia 2020 r., poz. 2397)

- ustawa z 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 (DzU z 29 grudnia 2020 r., poz. 2400)

- art. 9 pkt 1–4, art. 10 i art. 26–30 ustawy z 27 listopada 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych (DzU z 29 grudnia 2020 r., poz. 2401)

- rozporządzenie ministra spraw zagranicznych z 22 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżonych opłat konsularnych (DzU z 29 grudnia 2020 r., poz. 2402)

- rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 28 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych (DzU z 30 grudnia 2020 r., poz. 2403)

- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 28 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowej organizacji Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz legitymacji służbowej pracowników tej inspekcji (DzU z 30 grudnia 2020 r., poz. 2404)

- rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 15 grudnia 2020 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych zbieranych w wyniku monitorowania procesów technologicznych oraz terminów i sposobów prezentacji (DzU z 30 grudnia 2020 r., poz. 2405)

- rozporządzenie ministra rozwoju, pracy i technologii z 21 grudnia 2020 r. w sprawie informacji o złożonych wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertach przekazywanej Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych (DzU z 30 grudnia 2020 r., poz. 2406)

- rozporządzenie ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 18 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (DzU z 30 grudnia 2020 r., poz. 2408)

- rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 28 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej (DzU z 30 grudnia 2020 r., poz. 2409)

- rozporządzenie ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 28 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych (DzU z 30 grudnia 2020 r., poz. 2410)

- rozporządzenie ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 23 grudnia 2020 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przeprowadzającego eksperyment medyczny (DzU z 30 grudnia 2020 r., poz. 2412)

- rozporządzenie ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 23 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (DzU z 30 grudnia 2020 r., poz. 2413)

- rozporządzenie ministra rozwoju, pracy i technologii z 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (DzU z 30 grudnia 2020 r., poz. 2415)

- rozporządzenie ministra obrony narodowej z 23 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących żołnierzom zawodowym oraz żołnierzom pełniącym służbę kandydacką w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie niewydane w naturze (DzU z 30 grudnia 2020 r., poz. 2417)

- rozporządzenie ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 18 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (DzU z 30 grudnia 2020 r., poz. 2418)

- ustawa z 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw – z wyjątkiem niektórych przepisów (DzU z 30 grudnia 2020 r., poz. 2419)

- rozporządzenie ministra zdrowia z 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept – z wyjątkiem niektórych przepisów które wejdą w życie 1 lipca 20201 r. (DzU z 30 grudnia 2020 r., poz. 2424)

- rozporządzenie ministra infrastruktury z 28 grudnia 2020 r. w sprawie stanowisk, zaszeregowania, kwalifikacji oraz szczegółowych warunków wynagradzania pracowników izb morskich (DzU z 30 grudnia 2020 r., poz. 2425)

- rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 28 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz obiektów fizjograficznych (DzU z 30 grudnia 2020 r., poz. 2426)

- niektóre rozporządzenie ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 28 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (DzU z 30 grudnia 2020 r., poz. 2432)

- rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 28 grudnia 2020 r. w sprawie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej (DzU z 31 grudnia 2020 r., poz. 2433)

- rozporządzenie ministra rozwoju, pracy i technologii z 18 grudnia 2020 r. w sprawie protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (DzU z 31 grudnia 2020 r., poz. 2434)

- rozporządzenie ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 28 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (DzU z 31 grudnia 2020 r., poz. 2436)

- rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania(DzU z 31 grudnia 2020 r., poz. 2437)

- rozporządzenie ministra rozwoju, pracy i technologii z 23 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (DzU z 31 grudnia 2020 r., poz. 2439)

- rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 28 grudnia 2020 r. w sprawie wzoru wniosku o zawarcie umowy o realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego (DzU z 31 grudnia 2020 r., poz. 2440)

- rozporządzenie ministra rozwoju, pracy i technologii z 28 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych, dotyczących zawierania umów koncesji (DzU z 31 grudnia 2020 r., poz. 2441)

- rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 9 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosków i dokumentów w sprawach prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin (DzU z 31 grudnia 2020 r., poz. 2442)

- rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 29 grudnia 2020 r. w sprawie wniosków i dokumentów dotyczących prawa stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz członków ich rodzin – z wyjątkiem § 2 ust. 5–8, § 6 oraz § 7 które wejdą w życie 2 sierpnia 2021 r. (DzU z 31 grudnia 2020 r., poz. 2443)

- rozporządzenie ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 29 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania (DzU z 31 grudnia 2020 r., poz. 2444)

- rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 29 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych (DzU z 31 grudnia 2020 r., poz. 2445)

- rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 29 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw (DzU z 31 grudnia 2020 r., poz. 2446)

- rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 28 grudnia 2020 r. w sprawie wzoru oświadczenia o środkach własnych i zasobach majątkowych osoby składającej wniosek o zawarcie umowy o realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego (DzU z 31 grudnia 2020 r., poz. 2447)

- rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 29 grudnia 2020 r. w sprawie obiegu dokumentów związanych z postępowaniem dyscyplinarnym wszczętym wobec funkcjonariusza Straży Granicznej (DzU z 31 grudnia 2020 r., poz. 2448)

- rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 29 grudnia 2020 r. w sprawie wniosków i dokumentów dotyczących prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz członków ich rodzin – z wyjątkiem § 2 ust. 5–8, § 7 oraz § 8 który wejdzie w życie 2 sierpnia 2021 r. (DzU z 31 grudnia 2020 r., poz. 2450)

- rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 29 grudnia 2020 r. w sprawie wzoru wniosku o umieszczenie obywatela Unii Europejskiej lub członka rodziny niebędącego obywatelem Unii Europejskiej w strzeżonym ośrodku albo o zastosowanie wobec nich aresztu dla cudzoziemców (DzU z 31 grudnia 2020 r., poz. 2451)

- rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (DzU z 31 grudnia 2020 r., poz. 2452)

- rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2020 r. w sprawie postępowania przy rozpoznawaniu odwołań przez Krajową Izbę Odwoławczą (DzU z 31 grudnia 2020 r., poz. 2453)

- rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 29 grudnia 2020 r. w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego domniemanie, że obywatel Unii Europejskiej lub członek rodziny niebędący obywatelem Unii Europejskiej jest ofiarą handlu ludźmi (DzU z 31 grudnia 2020 r., poz. 2454)

- rozporządzenie ministra obrony narodowej z 30 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów, zestawów i wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką (DzU z 31 grudnia 2020 r., poz. 2455)

- rozporządzenie ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 28 grudnia 2020 r. w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo (DzU z 31 grudnia 2020 r., poz. 2456)

- rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 29 grudnia 2020 r. w sprawie zaświadczenia potwierdzającego złożenie niektórych wniosków przez obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz członków ich rodzin (DzU z 31 grudnia 2020 r., poz. 2457)

- rozporządzenie ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 29 grudnia 2020 r. w sprawie wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej (DzU z 31 grudnia 2020 r., poz. 2458)

- rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 29 grudnia 2020 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców (DzU z 31 grudnia 2020 r., poz. 2459)

- rozporządzenie Rady Ministrów z 28 grudnia 2020 r. w sprawie organów właściwych do występowania do Komisji Europejskiej z wnioskiem o stwierdzenie prowadzenia działalności na rynku konkurencyjnym, do którego dostęp nie jest ograniczony (DzU z 31 grudnia 2020 r., poz. 2460)

- rozporządzenie Rady Ministrów z 30 grudnia 2020 r. w sprawie określenia liczby osób powoływanych w 2021 r. do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji (DzU z 31 grudnia 2020 r., poz. 2461)

- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 31 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych (DzU z 31 grudnia 2020 r., poz. 2462)

- rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 30 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw (DzU z 31 grudnia 2020 r., poz. 2463)