Ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym 

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metody zapobiegania COVID-19 

Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 21 lipca 2021 r. o sprostowaniu błędów