- Rada Ministrów zmieniła rozporządzenie dotyczące Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (DzU nr 119, poz. 763)

- minister kultury i dziedzictwa narodowego wprowadził korekty w załączniku nr 6 do rozporządzenia w sprawie wymagań kwalifikacyjnych i trybu stwierdzania kwalifikacji uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w niektórych instytucjach kultury, dla których organizatorami są administracja rządowa lub jednostki samorządu terytorialnego (DzU nr 119, poz. 764)

- straciło moc rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 19 października 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu, zastąpiło je nowe z 18 czerwca bieżącego roku (DzU nr 119, poz. 765)

- kolejne, zmodyfikowane rozporządzenie tego ministra dotyczy zakresu, trybu, formy oraz terminów przekazywania przez agencje płatnicze danych finansowych i informacji jednostce koordynującej; zostało ono wydane na podstawie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (DzU nr 119, poz. 766)

- następne jego rozporządzenie poświęcone jest szkoleniu z zakresu objawów klinicznych, epidemiologii oraz interpretacji wyników badań laboratoryjnych odnoszących się do niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii (DzU nr 119, poz. 767)

- w ostatnim zaś – w sprawie mieszanek paszowych dietetycznych – zmiany dotknęły załącznik (DzU nr 119, poz. 768)

- minister środowiska wskazał rodzaje odpadów, których przywóz do Polski w celu unieszkodliwienia jest zabroniony (DzU nr 119, poz. 769).