- dzisiaj plany gospodarowania odpadami oraz pozostałościami ładunkowymi ze statków podlegają zatwierdzeniu w trybie decyzji administracyjnej przez marszałka województwa – do tej pory był to wojewoda – dla portów o podstawowym znaczeniu dla gospodarki morskiej. To najistotniejsza zmiana w znowelizowanej 22 października 2010 r. ustawie o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków (DzU nr  230, poz. 1508)

 

- mające związek z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego (DzU nr 34 z 8 marca 2010 r.), a dotyczące zatrudnienia i płacy skazanych zmiany w: kodeksie karnym wykonawczym; ustawie o zatrudnieniu osób pozbawionych wolności; kodeksie karnym (DzU nr 39, poz. 202); patrz tekst "Czytane procesy karne przejdą do historii"

 

- w rozporządzeniu ministra infrastruktury w sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego nową treść otrzymał § 19b (DzU nr 42, poz. 217); patrz tekst "Zapobieganie powodziom"

 

- w niedzielę, 8 maja, odbędą się przedterminowe wybory wójta gminy Leoncin w województwie mazowieckim. Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów w tej sprawie oraz niżej wymienione obowiązują od dnia ogłoszenia, tj. 4 marca (DzU nr 47, poz. 240)

 

- rozporządzenie ministra sprawiedliwości w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka oraz opłaty egzaminacyjnej; ta zaś wynosi równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku przeprowadzania egzaminu (DzU nr 47, poz. 243)