- niektóre przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z 6 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej (DzU z 19 lipca 2016 r., poz. 1049)

- rozporządzenie ministra rozwoju z 26 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru formularza wniosku zgłoszenia znaku imiennego do rejestru znaków imiennych (DzU z 9 sierpnia 2016 r., poz. 1198)

- rozporządzenie ministra rozwoju z 26 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o utworzenie punktu probierczego oraz zakresu wyposażenia technicznego punktu probierczego (DzU z 9 sierpnia 2016 r., poz. 1199)

- rozporządzenie Rady Ministrów z 26 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu podmiotów podlegających ochronie (DzU z 23 sierpnia 2016 r., poz. 1316)

- rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 19 sierpnia 2016 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać eksperci powoływani do zespołu ekspertów, trybu powoływania ekspertów oraz procedury porównywania efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji z charakterystykami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji – z wyjątkiem § 7, § 8, § 10 ust. 5 i § 11 ust. 3, które wejdą w życie 1 października (DzU z 23 sierpnia 2016 r., poz. 1321)