fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Rada gminy może zdecydować, kiedy przedsiębiorcy wytną drzewa bez zezwolenia

123RF
Uchwałą rady gminy można rozszerzyć zawartą w ustawie listę przypadków, gdy usuwanie drzew lub krzewów nie wymaga zezwolenia. Akt prawa miejscowego nie może natomiast przywrócić takiego obowiązku, zniesionego zmianą ustawy.

- Gmina rozważa wyłączenie na jej terenie wymogu uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność innych podmiotów niż osoby fizyczne, na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Czy jest to dopuszczalne?

Tak. Zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody (dalej u.o.p.) zasadą jest, że usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości może nastąpić dopiero po uzyskaniu zezwolenia. W myśl art. 83a ust. 1 u.o.p. wydaje je wójt (burmistrz, prezydent miasta), a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków – wojewódzki konserwator zabytków. W art. 83f ust. 1 u.o.p., zmienionym od 1 stycznia 2017 r., wymieniono jednak sytuacje, gdy usunięcie drzewa lub krzewu nie wymaga zezwolenia. Dotyczy to m.in. drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej (art. 83f ust. 1 pkt 3a) u.o.p.). W art. 83f ust. 1a) u.o.p., dodanym od 1 stycznia 2017 r., przewidziano także, że rada gminy, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, może określić, że wymogu uzyskania zezwolenia na usunięcie nie stosuje się także do innych drzew lub krzewów, określonych na podstawie następujących kryteriów:

- gatunku bądź wieku drzewa lub krzewu,

- obwodu pnia drzewa na wysokości 130 cm lub powierzchni krzewu albo krzewów rosnących w skupisku,

- celu usunięcia drzewa lub krzewu – związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej bądź niezwiązanego z prowadzeniem takiej działalności,

- cech nieruchomości, polegających na: objęciu nieruchomości określonych przez radę gminy formami ochrony przyrody wskazanymi w art. 6 ust. 1 pkt 1-5 u.o.p. (czyli park narodowy, rezerwat przyrody, park krajobrazowy, obszar chronionego krajobrazu bądź obszar Natura 2000), wpisaniu do rejestru zabytków, położeniu w pasie drogowym drogi publicznej, rodzaju użytku wynikającego z ewidencji gruntów i budynków, bądź określonym przeznaczeniu nieruchomości wynikającym z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Zgodnie z art. 83f ust. 1b) u.o.p. w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie projektu takiej uchwały rady gminy, należy zapewnić możliwość udziału społeczeństwa, na zasadach i w trybie określonych w przepisach o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

W wyjaśnieniach Ministerstwa Środowiska (por. https://www.mos.gov.pl) zwrócono uwagę, że uchwała, o której mowa w art. 83f ust. 1a) u.o.p., może wprowadzać tylko dodatkowe wyjątki od obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu. Uchwałą nie można więc np. nałożyć obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu z nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej, na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą. Można natomiast przyjąć, że obowiązku uzyskania zezwolenia nie będzie także np. w sytuacji, gdy nieruchomość stanowi własność osoby prawnej, czy jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną. Takie dodatkowe zwolnienie, wprowadzone uchwałą rady gminy, może dotyczyć usunięcia drzewa lub krzewu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej (np. w celu wybudowania magazynu) bądź niezwiązanego z prowadzeniem takiej działalności (np. w celu wybudowania szkoły, czy parkingu dla mieszkańców).

—Anna Puszkarska

podstawa prawna: art. 83-83a, art. 83f ust. 1-1b ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. DzU z 2016 r. poz. 2134 ze zm.)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA