fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ustrój i kompetencje

Rada nie decyduje o tym kto administruje gminnym targowiskiem

www.sxc.hu
To wojt (burmistrz, prezydent miasta) wybiera podmiot, który będzie administrował targowiskiem należącym do gminy.

Radzie gminy nie przysługuje uprawnienie do decydowania o tym, jaki konkretnie podmiot ma administrować gminnymi obiektami i urządzeniami użyteczności publicznej, jak też do nakładania na administratora takiego obiektu określonych obowiązków.

Do takich wniosków doszedł Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (sygn. III SA/Wr 476/14) w sprawie dotyczącej skargi na uchwałę jednej z gmin w sprawie regulaminu targowiska Mój Rynek.

W ocenie WSA żaden przepis ustawowy nie upoważnił rady do regulowania tej materii w uchwale. - Co prawda szczegółowe zadania zarządcy mogą być oczywiście powierzone kreślonemu podmiotowi, niemniej jednak takie regulacje, jako skierowane do oznaczonej jednostki, nie powinny się znajdować w uchwale w sprawie ustalenia regulaminu targowiska, stanowiącej akt prawa miejscowego – uznał sąd.

Podstawą prawną uchwały rady gminy w sprawie regulaminu gminnego targowiska jest art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym. Zgodnie z jego treścią organy gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

W ocenie WSA we Wrocławiu przepis ten niewątpliwie zawiera upoważnienie dla organu stanowiącego gminy (rada) do formułowania w stosunku do gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej norm i zasad postępowania, ustalania obowiązujących reguł zachowania się, określenia ustalonego porządku zachowania się. Jednocześnie sąd zwrócił uwagę, że zawarte w ustawie upoważnienie nie może być naruszane, ani modyfikowane.

Tymczasem rada gminy w regulaminie targowiska Mój Rynek wskazała nie tylko, że jego administratorem jest konkretny podmiot (Ośrodek Sportu i Rekreacji, czyli samorządowy zakład budżetowy gminy), ale także określiła jego zadania, wskazując m.in., że zajmuje się on rezerwacją miejsc handlowych na targowisku.

- Z zawartego w art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym upoważnieniu kompetencja do uregulowania wymienionych wyżej zagadnień nie wynika – uznał WSA we Wrocławiu. – Ta materia nie mieści się bowiem ani w pojęciu zasad ani w pojęciu trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń – uzasadniał skład orzekający.

Sąd wskazał również, że zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym do zadań wójta (burmistrza, prezydenta miasta) należy w szczególności gospodarowanie mieniem komunalnym. A to z kolei oznacza, że kompetencja do wyboru (wskazania) konkretnego podmiotu, który np. gminnym targowiskiem będzie administrował należy właśnie do wójta (burmistrza, prezydenta miasta). A skoro wójt nie może swoich kompetencji w tym zakresie scedować na radę gminy, to rada tym bardziej nie może w uchwale ani wskazać administratora gminnego targowiska, ani też określić jego zadań.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA