fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Urzędnicy

Czy trzeba ujawniać zarobki współmałżonka w oświadczeniu majątkowym

Z definicji zawartej w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym wynika, że do majątku wspólnego małżonków należą w szczególności pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z nich. Czy to oznacza, że w oświadczeniu majątkowym muszę wykazać zarobki mojej żony?

Nie. Zakres informacji, jakie trzeba wykazać w oświadczeniu majątkowym wynika z ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez niektóre osoby pełniące funkcje publiczne (dalej ustawa antykorupcyjna) a nie z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Jak wynika z art. 10 ust. 1 tej ustawy, oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku odrębnego oraz objętego małżeńską wspólnością majątkową. Jednak, jak uznał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 5 stycznia 2016 r. (I OSK 3087/14, orzeczenia.nsa.gov.pl) wynagrodzenia osoby nie można utożsamiać z jej stanem majątkowym. Ponadto zarówno treść art. 10 ust. 3 ustawy antykorupcyjnej jak i treść wzoru formularza oświadczenia, nie wskazują wysokości wynagrodzenia (ani osoby składającej oświadczenie ani jej współmałżonka), jako elementu oświadczenia.

NSA zwrócił też uwagę, że treść oświadczenia majątkowego składanego na podstawie ustawy antykorupcyjnej jest inna niż treść oświadczeń majątkowych składanych na podstawie ustaw samorządowych. Przepisy art. 24h ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym, art. 25c ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie powiatowym, a także art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie województwa wskazują wprost na obowiązek podania w oświadczeniu informacji o dochodach osiąganych z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu. W oświadczeniach majątkowych składanych na podstawie ustawy antykorupcyjnej, taki obowiązek jednak nie istnieje.

podstawa prawna: Art. 10 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (tekst jedn. DzU z 2006 r. nr 216, poz. 1584 ze zm.)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA