fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Sędziowie i sądy

Stanowisko sędziów członków Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu SO w Krakowie

Fotolia
Stanowisko sędziów członków Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu SO w Krakowie

1.

Członkowie Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Krakowie wyrażają stanowczy sprzeciw wobec irracjonalnego sposobu opiniowania przez organ określany jako Krajowa Rada Sądownictwa kandydatów na sędziów do sądów wyższych instancji.

Dlatego czujemy się w obowiązku zaalarmować opinię publiczną, że opiniowanie kandydatów z całkowitym pominięciem kryteriów merytorycznych i tylko według własnego uznania członków organu określanego jako Krajowa Rada Sądownictwa stwarza jedynie pozory konkursu. Rodzi to uzasadnione podejrzenie, że wybór spośród kandydatów dokonywany jest wedle klucza lojalności wobec władzy wykonawczej bądź wedle innych niejasnych, a być może i bezprawnych kryteriów, zwłaszcza w świetle ukrywania list poparcia dla sędziów członków organu określanego jako KRS.

W trakcie dotychczasowego opiniowania sędziów na wyższe stanowiska sędziowskie, także kandydatów do Sądu Okręgowego w Krakowie 14 lutego 2019 r., pominięte zostawały ich merytoryczne kompetencje, dorobek orzeczniczy i dane statystyczne, na podstawie których to kryteriów istnieje możliwość wyłonienia kandydatów dających najwyższą gwarancję sumiennego i rzetelnego wykonywania powierzanych im obowiązków. Szczególny niepokój budzi całkowite ignorowanie i deprecjonowanie ocen kwalifikacji kandydatów dokonywanych przez wyznaczonych w tym właśnie celu na podstawie prawa o ustroju sądów powszechnych sędziów wizytatorów oraz obligatoryjnych i również przewidzianych prawem o ustroju sądów powszechnych opinii właściwych zgromadzeń ogólnych sędziów.

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Krakowie zwraca członkom organu określanego jako Krajowa Rada Sądownictwa uwagę, że ocena kwalifikacji kandydata dokonywana przez wizytatora obejmuje m.in. badanie poziomu merytorycznego orzecznictwa oraz sprawności i efektywności podejmowanych czynności i organizacji pracy. Ocena ta dokonywana jest na podstawie danych statystycznych, treści orzeczeń i badania akt i stanowi w zasadzie jedyny dokument w całym procesie nominacji, który pozwala na merytoryczną ocenę kandydata. Z tego względu ocena ta jest łatwo weryfikowalna i transparentna, a kandydat, który nie zgadza się z nią, ma prawo złożenia prezesowi sądu uwag do oceny kwalifikacji. Nie znajdują więc żadnego uzasadnienia wypowiedzi przedstawicieli organu określanego jako Krajowa Rada Sądownictwa, zarzucające „nierzetelność" tychże opinii, zwłaszcza gdy sami kandydaci nie skorzystali z ustawowego prawa do ich zakwestionowania. W tym kontekście szczególnie niezrozumiały jest atak na osobę wizytatora Pana Sędziego SO w Krakowie Romana Kaczanowskiego, któremu bezpodstawnie zarzucono nierzetelność w sporządzeniu opinii o kandydatach.

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Krakowie zwraca członkom organu określanego jako Krajowa Rada Sądownictwa uwagę również na to, że do sądów wyższych instancji winni być powoływani sędziowie wyróżniający się wysokimi kwalifikacjami i o powszechnie uznanych w środowisku kompetencjach, dający największą gwarancję sprostania powierzonym obowiązkom. Dlatego za niedopuszczalne uznać należy w procesie opiniowania całkowite ignorowanie opinii właściwych zgromadzeń, w skład których wchodzą przedstawiciele wszystkich sędziów z obszaru, z którego pochodzą kandydaci.

Taki sposób procedowania nie ma nic wspólnego z dobrem wymiaru sprawiedliwości i nie prowadzi do wyłonienia na wyższe stanowiska sędziowskie sędziów wyróżniających się wiedzą i wysokimi kompetencjami. Zmierza zaś do istotnego osłabienia prawa do rzetelnego procesu, wynikającego z art. 45 konstytucji oraz art. 6 EKPC oraz art. 47 Karty Praw Podstawowych.

2.

Członkowie Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Krakowie w pełni solidaryzują się z wszystkimi sędziami, wobec których tzw. rzecznik dyscyplinarny stosuje szykany lub wszczyna postępowania dyscyplinarne z powodu przygotowania, wnioskowania lub głosowania za uchwałami wykazującymi naruszenia konstytucji przez przedstawicieli władzy wykonawczej, ustawodawczej i zarządców sądów powołanych przez ministra sprawiedliwości-prokuratora generalnego.

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Krakowie udziela szczególnego wsparcia sędziom, których tzw. rzecznik dyscyplinarny wzywa na przesłuchanie w związku z podejmowanymi uchwałami na zgromadzeniach, w tym Pani Sędzi Sądu Rejonowego w Obornikach Magdalenie Lewandowskiej, Panu Sędziemu Sądu Rejonowemu w Miechowie Arturowi Onderce, Państwu Sędziom Magdalenie Lewandowskiej, Annie Prywacie, Małgorzacie Wiśniewskiej i Krzysztofowi Lewandowskiemu, członkom Zgromadzenia Sędziów SO w Poznaniu. Podejmowane w ten sposób działania Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgowego Sądu Okręgowego w Krakowie uznaje za ewidentną próbę zastraszenia.

3.

Członkowie Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Krakowie wyrażają szczególne wsparcie dla Pana Sędziego Sądu Okręgowego w Krakowie Dariusza Mazura w związku z negatywną kampanią skierowaną wobec niego jako sędziego oraz przewodniczącego Wydziału III Sądu Okręgowego w Krakowie.

Deprecjonowanie osoby Pana Sędziego przez pełniącą obowiązki prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie SSR Dagmarę Pawełczyk-Woicką i publiczne wygłaszanie informacji o potrzebie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko Panu Sędziemu to wyłącznie wyraz próby zastraszenia kolejnego krakowskiego sędziego za czynności podejmowanie w obronie porządku konstytucyjnego i niezależności sądów. Wyrazem tego są również plany Ministerstwa Sprawiedliwości faktycznej likwidacji wydziału, którego Pan Sędzia jest wieloletnim przewodniczącym.

4.

Członkowie Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Krakowie przyłączają się do stanowiska byłych rzeczników praw obywatelskich Rzeczypospolitej Polskiej – Państwa profesorów Ewy Łętowskiej, Adama Zielińskiego i Andrzeja Zolla – w obronie rzecznika praw obywatelskich Pana dr. Adama Bodnara, stojąc na stanowisku, iż dał on dowody rzetelnej wiedzy prawniczej i zaangażowania w służbie prawom człowieka, zgodnie z konstytucją, ratyfikowanymi przez państwo polskie umowami międzynarodowymi i etosem ombudsmana.

Dlatego wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec bezpodstawnych ataków na osobę Pana dr. Adama Bodnara, podejmowanych przez osoby pełniące funkcje państwowe. Próby dyskredytowania Jego pracy i osoby stanowią wyraz niezrozumienia istoty funkcjonowania instytucji rzecznika praw obywatelskich i uznać je należy za naganne.

5.

Członkowie Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Krakowie protestują także przeciw kolejnej nieprawdziwej i niezwykle szkodliwej dla państwa polskiego wypowiedzi prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, udzielonej tym razem francuskiemu dziennikowi „Le Figaro".

Stojący na czele rządu polskiego prezes Rady Ministrów wprowadza w błąd międzynarodową opinię publiczną, przekazując fałszywe twierdzenia, że po upadku komunizmu w Polsce 100 proc. sędziów pozostało na swoich stanowiskach, polskie sądy są najmniej wydajne w Europie, a polski system sądownictwa trawi korupcja. Średni wiek sędziego w Polsce w chwili obecnej wynosi niewiele ponad 40 lat i świadczy o niemal całkowitej wymianie kadry orzeczniczej po upływie 30 lat od upadku komunizmu. Polskie sądy plasują się na poziomie średniej europejskiej, jeśli chodzi o czas rozpoznania spraw, i to pomimo nieobsadzenia kilkuset etatów, za co całkowitą odpowiedzialność ponosi obecna władza wykonawcza. Korupcja w polskim wymiarze sprawiedliwości to znikomy margines, o którym świadczy to, że sprawy jej dotyczące zdarzają się raz na kilka lat, choć w Prokuraturze Krajowej istnieje specjalny wydział do ich ścigania. Wbrew słowom prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego wprowadzane przez jego rząd tzw. reformy wymiaru sprawiedliwości nie prowadzą do poprawy sprawności wymiaru sprawiedliwości w Polsce, ale do jego destabilizacji, wszechogarniającego chaosu organizacyjnego oraz całkowitego podporządkowania i uzależnienia wymiaru sprawiedliwości od władzy wykonawczej, co odbywa się z rażącym naruszeniem konstytucji i ratyfikowanych przez Polskę umów międzynarodowych.

6.

Członkowie Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Krakowie w całości popierają postulaty płacowe pracowników sądów.

Realizacja obowiązków powierzonych urzędnikom i asystentom sądowym wymaga wysokich kwalifikacji zawodowych i dużego zaangażowania, co ma bezpośredni wpływ na sprawność postępowań, a przez to na zapewnienie właściwej ochrony praw i wolności obywateli. Obserwując odpowiedzialne postawy pracowników, którzy mimo braków kadrowych, ogromnego obciążenia pracą, powierzania im coraz to nowych obowiązków, przy niskich wynagrodzeniach i ogromnej rotacji osób czynią wszelkie starania, by zabezpieczyć prawidłowe funkcjonowanie sądu, stanowczo postulujemy, żeby kompetencje, doświadczenie i zaangażowanie prezentowane przez urzędników i asystentów sądowych znalazły odzwierciedlenie w poziomie ich wynagrodzeń.

7.

Zwracamy się do prezesa SO w Krakowie o opublikowanie niniejszego stanowiska na stronie internetowej sądu oraz przekazania go: prezydentowi RP, ministrowi sprawiedliwości, przewodniczącemu Krajowej Rady Sądownictwa, I prezes Sądu Najwyższego, prezesom sądów apelacyjnych i okręgowych.

25 lutego 2019 roku

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA