fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca w samorządzie

Czy rada powiatu musi uzasadnić brak zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym

Fotorzepa, Dominik Pisarek Dominik Pisarek
Z uzasadnienia uchwały musi wynikać jednoznacznie na jakiej podstawie rada powiatu odmówiła wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, a więc jakie konkretne okoliczności miały decydujące znaczenie dla odmowy.

Stosunek pracy radnego powiatowego podlega szczególnej ochronie, co wiąże się z obowiązkiem uzyskania przez pracodawcę zgody rady powiatu na jego rozwiązanie. Zgodnie z art. 22 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (dalej: u.s.p.), rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody rady powiatu której radny jest członkiem. Rada powiatu może wyrazić zgodę na rozwiązanie stosunku pracy lub odmówić jej udzielenia.

Rada odmówi zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, jeżeli podstawą rozwiązania tego stosunku są zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu (art. 22 ust. 2 zdanie drugie u.s.p.). Stanowisko to potwierdził WSA w Bydgoszczy w wyroku z 31 stycznia 2018 r. (sygn. akt II SA/Bd 470/17) w którym orzekł, że „rada powiatu – co do zasady – może wyrazić zgodę lub nie wyrażać zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, natomiast ma obowiązek odmówić wyrażenia zgody tylko wówczas, gdy podstawą rozwiązania tego stosunku są zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu".

Uchwała rady zarówno w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym jak i odmawiająca jej udzielenia powinna być uzasadniona, co potwierdził WSA we Wrocławiu w wyroku z 26 kwietnia 2017 r. (sygn. akt III SA/Wr 64/17). WSA wskazał, że „uzasadnienie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym powinno obejmować: elementy prawa, elementy faktu i wnioskowanie. Jego zaś najważniejszą częścią jest uzasadnienie faktyczne, które w szczególności powinno zawierać wskazanie tych faktów, które organ uznał za decydujące dla wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym lub jej odmowy, a także przyczyn, dla których inne okoliczności stanu faktycznego nie zostały uznane za relewantne dla rozstrzygnięcia. Bez wątpienia zatem zweryfikowanie prawidłowości uchwały podjętej na mocy art. 22 ust. 2 u.s.p. możliwe jest na podstawie analizy jej uzasadnienia, które nie może być ogólnikowe i powinno ustosunkowywać się merytorycznie do powodów wypowiedzenia wskazywanych przez pracodawcę, także gdy nie dotyczą one spraw związanych z  wykonywaniem przez radnego mandatu".

Zarówno w przypadku wyrażenia przez radę zgody na rozwiązanie stosunku pracy jak i jej niewyrażenia, z uzasadnienia uchwały musi wynikać, co było podstawą danych rozstrzygnięć. Należy zatem w uzasadnieniu opisać i skonkretyzować przyczyny podjętych decyzji, aby nie było wątpliwości co do rzeczywistych powodów jakimi kierowała się rada przy podejmowaniu uchwały. W razie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, z uzasadnienia uchwały musi wynikać jednoznacznie na jakiej podstawie jej odmówiono, a więc czy przyczyny odmowy miały związek z wykonywaniem mandatu radnego, uzasadniające obligatoryjną odmowę, czy też zaistniały inne okoliczności i rozstrzygnięcie pozostawiono uznaniu rady. Ponadto w sytuacji, gdy przyczyną braku zgody na rozwiązanie stosunku pracy były zdarzenia, co do których ocenę pozostawiono uznaniu rady, to uzasadnienie powinno wskazywać jakimi wartościami kierował się organ podejmując określoną uchwałę.

Stanowisko to potwierdził WSA w Gorzowie Wielkopolskim w wyroku z 24 maja 2017 r. (sygn. akt II SA/Go 281/17), w którym uznał, że „jakkolwiek przepis art. 22 ust. 2 u.s.p. nie określa żadnych warunków ani kryteriów, jakimi miałaby kierować się rada gminy przy podejmowaniu decyzji o wyrażeniu zgody na rozwiązanie stosunku pracy radnego lub jej odmowy, to kompetencja rady do odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy nie daje prawa do odmowy w każdej sytuacji. Wadliwa byłaby taka uchwała, której motywy byłyby nie do pogodzenia z zasadami porządku prawnego, która nie miałaby oparcia w stanie faktycznym, w jakim wypowiedzenie zostało dokonane. Odmowa wyrażenia zgody na zwolnienie musi być podporządkowana ochronie wartości, które są istotne i chronione przez porządek prawny".

podstawa prawna: art. 22 ust. 2 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. DzU z 2018 r. poz. 995 ze zm.)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA