fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Miejscowy plan zagospodarowania: zabudowa zagrodowa wyklucza wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej

Adobe Stock
Istnienie w tym samym miejscu zabudowy zagrodowej wyklucza wprowadzenie tam w planie zabudowy mieszkaniowej.

Rada Gminy Lubanie w woj.kujawsko-pomorskim uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania obszarów położonych w miejscowości Mikanowo, w pobliżu dużego kompleksu leśnego.

Czytaj także:

Było to konieczne dla ustalenia przebiegu inwestycji celu publicznego: budowy podziemnego rurociągu wody i solanki wraz z linią światłowodową. Teren, oznaczony symbolem C-1RMU, przeznaczono pod zabudowę zagrodową oraz pod zabudowę usługową. Jednocześnie dopuszczono zabudowę jednorodzinną, miejsca parkingowe i garaże, rurociąg wody i solanki wraz z linią światłowodową i komunikację, w tym drogi pożarowe.

Wątpliwości wojewody kujawsko-pomorskiego spowodował fakt, że dla tego obszaru przewidziano, bez linii rozgraniczających, trzy sprzeczne ze sobą funkcje, tj. zabudowy zagrodowej, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej. O ile dwie ostatnie dadzą się ze sobą pogodzić, o tyle nie mogą współistnieć z zabudową zagrodową. Takie zarzuty wojewoda sformułował w skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy. W ocenie wojewody uchwałę podjęto w tej części z nadużyciem władztwa planistycznego gminy. Naruszono także przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zasady sporządzania planu miejscowego.

Rada gminy, jeszcze przed wyrokiem WSA, poparła zarzuty skargi. Ostateczna ocena należała jednak do sądu, który spojrzał na sprawę również z szerszej perspektywy. Miejscowych planów zagospodarowania bowiem przybywa, lecz nie ubywa sporów na ich tle.

WSA w Bydgoszczy ocenił, że rację w tym konkretnym sporze miał wojewoda, i stwierdził nieważność zaskarżonych paragrafów uchwały.

Dopuszczalne jest wprawdzie takie określenie w planie miejscowym przeznaczenia terenów, które umożliwia realizację na tym samym terenie zadań o różnym przeznaczeniu. Funkcje te nie mogą się jednak wzajemnie wykluczać i być ze sobą sprzeczne – orzekł sąd. Organ planistyczny ma wprawdzie kompetencje do samodzielnego i zgodnego z interesem publicznym ustalania przeznaczenia terenów, kierując się np. specyfiką terenu czy preferencjami lokalnej społeczności, ale powinno to być zgodne z przepisami ustawowymi i wymaga rzetelnej analizy uwarunkowań, występujących na konkretnym obszarze.

Toteż WSA zalecił, ażeby przy tworzeniu planów zagospodarowania każdorazowo oceniać, czy połączenie funkcji, np. usługowej, rolniczej i mieszkaniowej, nie wyklucza się wzajemnie. Zabudowa zagrodowa jest bowiem nierozerwalnie związana z użytkowaniem rolniczym terenu, a jej tereny są zaliczane do terenów użytkowanych rolniczo. Istnienie na danym terenie zabudowy zagrodowej wyklucza więc wprowadzenie tam zabudowy mieszkaniowej.

Sygnatura akt: II SA/Bd 1190/18

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA