fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami: łatwiejszy dostęp do rejestrów nieruchomości

Klienci szukają pośredników i zarządców posiadających licencje zawodowe wydane przed 2014 r.
Fotolia
Zmiany prawa dla pośredników, zarządców i rzeczoznawców. Za brak OC zapłacą wysokie kary. Pojawią się nowe definicje ich zawodów.

Po trzech latach od deregulacji będą zmiany w zasadach wykonywania zawodu pośrednika i zarządcy nieruchomości. Wszystko za sprawą nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami (dalej: u.g.n.). Ma ona wejść w życie 1 września tego roku. Teraz czeka na podpis prezydenta.

Nowela przywraca definicję pośrednictwa i zarządzania. Wyrzucono ją z z u.g.n. 3 lata temu, kiedy deregulowano te dwa zawody. Brak definicji przysparza w praktyce sporo problemów. Nie wiadomo bowiem, co należy do czynności związanych z zarządzaniem oraz pośrednictwem.

Zgodnie z nowelą pośrednictwo w obrocie nieruchomościami polega na odpłatnym wykonywaniu czynności zmierzających do zawarcia przez inne osoby umów: nabycia lub zbycia praw do nieruchomości; nabycia lub zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu; najmu lub dzierżawy nieruchomości lub ich części.

Zarządzanie nieruchomością to podejmowanie decyzji i dokonywanie czynności, które mają zapewnić racjonalną gospodarkę nieruchomością. W szczególności chodzi o: właściwą gospodarkę ekonomiczno-finansową związaną z nieruchomościami; bezpieczeństwo użytkowania i właściwą ich eksploatację; gospodarkę energetyczną; bieżące administrowanie obiektami; utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem a także uzasadnione inwestowanie.

Nowela przewiduje elektroniczną możliwość zawierania umów pośrednictwa i zarządzania. Wprowadzono też kary pieniężne za brak ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Dla pośrednika w obrocie nieruchomościami wyniosą one od dwukrotności do pięciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce w roku, w którym doszło do stwierdzenia braku OC. Chodzi o wynagrodzenie ogłaszane przez prezesa GUS. Dziś sankcja wyniosłaby od 8 do 20 tys. zł.

Dla zarządcy nieruchomości sankcje będą wyższe. Mają się kształtować od czterokrotności do dziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia. Obecnie byłoby to od 16 tys. do 40 tys. zł. Kary ma nakładać inspekcja handlowa w formie decyzji administracyjnej. Na jej zapłatę ukarany otrzyma 14 dni. Będą się przedawniały po upływie 3 lat od dnia powstania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia.

Nowela przewiduje, że do umowy zarządzania lub pośrednictwa mają być dołączane kopie dokumentu ubezpieczenia. Dzięki temu poszkodowanemu łatwiej będzie dochodzić odszkodowania w sądzie.

Jeżeli pośrednik lub zarządca zapomni tego zrobić, jego klient może wypowiedzieć umowę (po wezwaniu i wyznaczeniu terminu 7 dni) ze skutkiem natychmiastowym.

W ten sposób ustawodawca chce zmusić do ubezpieczania się. Poszkodowanym bowiem trudno uzyskać odszkodowanie w sądzie z tytułu wyrządzonej szkody, jeżeli pośrednik takiego OC nie ma. Dziś pośrednik czy zarządca musi mieć OC. Nie wszyscy jednak się do tego stosują.

Ponadto pośrednicy w obrocie nieruchomościami uzyskają prawo wglądu do: ksiąg wieczystych, katastru nieruchomości, ewidencji sieci uzbrojenia terenu, tabel taksacyjnych i map taksacyjnych, planów miejscowych, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, rejestrów cen i wartości nieruchomości, ewidencji ludności w zakresie obowiązku meldunkowego oraz świadectw charakterystyki energetycznej. Ponadto będą mieli prawo pobierać z wymienionych rejestrów odpisy, wypisy i zaświadczenia. Dzięki temu łatwiej będzie im weryfikować dane niezbędne w ich pracy.

Pośrednik i zarządca to dwa zawody, które od 1 stycznia 2014 r. otworzyła tzw. ustawa deregulacyjna. Zlikwidowano wówczas licencje zawodowe oraz wymóg posiadania wyższego wykształcenia. Przestał istnieć rejestr osób wykonujących te dwa zawody (prowadził go minister budownictwa). Dziś oba zawody może wykonywać praktycznie każdy. Wystarczy skończyć gimnazjum. Pozostawiono też wymóg posiadania ubezpieczenia OC (ale bez sankcji za jego brak). Klienci szukają pośredników i zarządców posiadających licencje zawodowe wydane przed 2014 r. Dzięki temu mają gwarancje, że mają oni odpowiednie kwalifikacje. Liczne organizacje zawodowe zaczęły też wydawać licencje branżowe, organizują też kursy. ©?

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA