fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Chińska giełda w górę

Bloomberg
Trwa odbicie notowań akcji w Państwie Środka.

Paź­dzier­nik był nie­zwy­kle uda­nym okre­sem dla giełd wscho­dzą­cych. Za­gre­go­wa­ny in­deks MSCI Emer­ging Mar­kets (MSCI EM) zy­skał pra­wie 10 proc., do cze­go przy­czy­ni­ło się w głów­nej mie­rze lekkie wy­ha­mo­wa­nie paniki na ryn­ku su­row­ców. Pierw­szy ty­dzień li­sto­pa­da przy­niósł dal­sze zwy­żki na gieł­dach ak­cji. MSCI zy­skał ko­lej­ne 2,7 proc.

Oczy in­we­sto­rów by­ły skie­ro­wa­ne przede wszyst­kim na Tur­cję. Zwy­cię­stwo wy­bor­cze po­zwa­la­ją­ce par­tii AKP stwo­rzyć sta­bil­ny rząd zo­sta­ło do­ce­nio­ne przez in­we­sto­rów. Niestety, na krótką metę. W po­wy­bor­czy po­nie­dzia­łek li­ra moc­no umoc­ni­ła się wo­bec do­la­ra, ale w ko­lej­nych dniach wy­raź­nie od­da­ła po­le. Po­dob­nie za­re­ago­wa­ła rów­nież stam­bul­ska gieł­da BIST 100, jej głów­ny in­deks, w cią­gu ty­go­dnia urósł jed­nak o so­lid­ne 3,2 proc. Gros in­we­sto­rów li­czy, że do tu­rec­kiej po­li­ty­ki po­wró­ci spo­kó...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA