fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Edukacja i wychowanie

Matura 2020: jak odwołać się od wyników

Fotorzepa, Łukasz Solski
Maturzyści, którzy przystąpili w tym roku do matury, poznali dziś wynik egzaminu dojrzałości, opóźnionego o miesiąc ze względu na epidemię, w określonym reżimie sanitarnym. Nie każdy jest zadowolony z efektów. Istnieje jednak sposób na weryfikację, czy egzaminator nie popełnił błędu podczas sprawdzania arkusza.

O ile epidemia miała znaczny wpływ na termin i sposób przeprowadzenia egzaminów, o tyle nie zmieni szczególnie zasad składania odwołań. Rozporządzenie zawiera zmiany w niektórych terminach składania dokumentów, ale wgląd do prac odbywał się będzie w tradycyjny sposób - choć oczywiście z zachowaniem pewnych środków bezpieczeństwa.

Zadania testowe można w łatwy sposób sprawdzić jeszcze przed oficjalnymi wynikami matur, jednak trudno jest oszacować, czy udało się "wstrzelić" w klucz np. przy pisaniu wypracowania z języka polskiego.

Mimo koronawirusa, wciąż obowiązkowa będzie

Proces składa się z trzech etapów.

1. Wgląd do pracy

Należy to zrobić w terminie 6 miesięcy od dnia wydania przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną świadectw dojrzałości, aneksów i zaświadczeń o wynikach egzaminu maturalnego (tegoroczni maturzyści mają więc czas na złożenie takiego wniosku do 4 stycznia 2020 r.).

Prośba powinna być skierowana do dyrektora właściwej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Wniosek można złożyć na formularzu dostępnym na stronie każdej OKE, bądź sformułować go samodzielnie. Wówczas musi on zawierać: imię i nazwisko zdającego, PESEL zdającego, dane teleadresowe osoby dokonującej wglądu, w tym adres pocztowy oraz adres e-mail i/lub numer telefonu komórkowego, przedmiot i poziom egzaminu, którego wgląd dotyczy.

Prawidłowo sporządzony wniosek można dostarczyć zarówno osobiście jak również przesłać pocztą tradycyjną, elektroniczną bądź faksem.

Wnioski są rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływu. Dyrektor OKE ustala termin, godzinę oraz miejsce w którym zdający może obejrzeć swoją pracę, w ciągu nie więcej niż 5 dni roboczych od otrzymania wniosku.

W terminie i miejscu wskazanym przez dyrektora OKE zdający powinien zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Maturzysta ma co najmniej 30 minut na przejrzenie pracy. Warto pamiętać, że praca nie może być kopiowana, ale podczas oglądania można sporządzać notatki oraz fotografować pracę. Pracownicy OKE winni udostępnić zasady oceniania pracy.

Przed rozpoczęciem procedury wglądu pracownik OKE powinien poinformować zdającego, czy jest w stanie odpowiedzieć na jego pytania merytoryczne lub czy jest możliwość rozmowy w tym zakresie z ekspertem danej dziedziny.

2. Wniosek o weryfikację sumy uzyskanych punktów

W sytuacji kiedy zdający uzna, że jego praca maturalna została źle oceniona, może on złożyć wniosek o weryfikację sumy uzyskanych punktów. Termin na jego złożenie to zaledwie 2 dni od dokonania wglądu do pracy.

Formularz wniosku dostępny jest na stronie każdej OKE i również można dostarczyć go osobiście, albo przesłać pocztą tradycyjną, elektroniczną lub faksem.

Weryfikacja powinna nastąpić w przeciągu 7 dni od daty wpływu wniosku i dokonuje jej egzaminator wyznaczony przez dyrektora właściwej OKE (zawsze jest to inny egzaminator niż ten, który za pierwszym razem sprawdzał pracę). O wyniku weryfikacji zdający dowiaduje się w terminie 14 dni od złożenia wniosku.

3. Odwołanie do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego - uwaga na krótsze terminy

Od 2017 roku zdający niezgadzający się z oceną swojej pracy maturalnej, których wniosek o weryfikację sumy punktów został negatywnie rozpatrzony, mają możliwość odwołania się od jej wyników do niezależnego Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego, działającego przy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Tu część terminów ulega zmianie - absolwent ma pięć dni (a nie siedem) na złożenie odwołania do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego - robi to za pośrednictwem dyrektora OKE.

Zdający zobowiązany jest wskazać zadania, w zakresie których nie zgadzają się z przyznaną liczbą punktów oraz uzasadnienie swoich twierdzeń, w którym należy wskazać, że rozwiązanie zadań przez niego jest merytorycznie poprawne i spełnia warunki określone w poleceniu.

Kolegium ma 16 dni na jego rozpatrzenie, od chwili otrzymania odwołania. Rozstrzygnięcie Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego jest ostateczne i nie służy na nie skarga do sądu administracyjnego.

Przypominamy, że do wszystkich przedmiotów obowiązkowych egzaminu maturalnego w terminie głównym 2020 roku przystąpiło 259 272 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Zdało aż 74,0 proc. z nich. Lepiej od uczniów techników (62,2 proc.) poradzili sobie uczniowie liceów (81,1 proc.).

17,2 proc. tegorocznych absolwentów ma prawo do poprawki egzaminu. Natomiast 8,8 proc. zdających najwcześniej będzie mogło poprawić egzamin dopiero za rok.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA