fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Edukacja i wychowanie

Szkoły mają problem ze świadectwami ósmoklasistów. MEN wyjaśnia, co robić

Fotorzepa/Jakub Ostałowski
Szkoły mają wątpliwości, czy na świadectwach ósmoklasistów dopisywać oceny z przedmiotów, których nauka zakończyła się w VI lub VII klasie i wzór świadectwa ich nie uwzględnia. MEN uważa, że niczego nie trzeba dopisywać.

Wraz ze zmianą podstawy programowej zmieniły się nazwy niektórych przedmiotów. Już jesienią dyrektorzy szkół podstawowych apelowali do MEN o pilną nowelizację rozporządzenia w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych. Bez niej - twierdzili - uczniowie kończący podstawówki, nie będą mieli na świadectwie oceny z przedmiotu, którego uczyli się przez kilka lat.

Na podstawie poprzedniej podstawy programowej uczniowie mieli bowiem zajęcia techniczne, a na świadectwie jest miejsce na ocenę z techniki. To jednak zupełnie inne przedmioty - twierdzą dyrektorzy szkół. Ih zdaniem nie ma podstaw do tego, aby w miejsce techniki przepisać ocenę z zajęć technicznych, które uczniowie mieli w VI klasie.

Problem jest też z przyrodą – zakończyła się w VI klasie. Od VII klasy uczniowie uczyli się biologii i geografii. Nie wiadomo więc, czy wpisać ocenę z biologii czy z przyrody na świadectwie.

Ministerstwo Edukacji zamieściło na swojej stronie internetowej wyjaśnienia w tej sprawie. Przypomina, że ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów regulują przepisy ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Przepisy rozdziału 3a ww. ustawy wskazują m.in. jaki jest cel oceniania osiągnięć edukacyjnych ucznia i na czym polega klasyfikacja śródroczna, roczna i końcowa.

- W przypadku końcowych ocen klasyfikacyjnych art. 44f ust. 5 ww. ustawy jednoznacznie wskazuje, że na oceny końcowe składają się roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalone w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne, których realizacja zakończyła się odpowiednio w klasach programowo niższych w szkole danego typu - wyjaśnia MEN.

Końcowe oceny klasyfikacyjne są wpisywane na świadectwie ukończenia szkoły danego typu.

- Do wskazania końcowych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych z przedmiotów przyroda, technika (poprzednia nazwa zajęcia techniczne) - do wpisania na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej - powinna służyć dokumentacja odzwierciedlająca cały okres edukacji tego ucznia, w tym oceny uzyskane w 6-letniej szkole podstawowej, która to szkoła zgodnie z art. 117 ust. 1 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe od 1 września 2017 r. stała się 8-letnią szkołą podstawową - wskazuje resort edukacji.

W przypadku ucznia, który przeszedł do VIII klasy szkoły podstawowej z gimnazjum (ponieważ w roku szkolnym 2017/2018 nie uzyskał promocji do klasy III), należy uwzględnić oceny uzyskane z przedmiotów muzyka i plastyka w 6-letniej szkole podstawowej.

W przypadku przyrody należy więc wpisać ocenę uzyskaną przez ucznia z tych zajęć na zakończenie klasy VI szkoły podstawowej, a w przypadku techniki wpisać ocenę, którą uczeń otrzymał z zajęć technicznych.

- Natomiast nie należy dopisywać na świadectwie zajęć komputerowych oraz historii i społeczeństwa - uczeń realizował w VIII klasie odpowiednio informatykę, historię oraz wiedzę o społeczeństwie, z których to obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał oceny - twierdzi Ministerstwo Edukacji.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA