fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Bezpieczeństwo

Koronawirus: wytyczne dla pątników i organizatorów pielgrzymek

Adobe Stock
Organizacja tegorocznych pielgrzymek do miejsc kultu religijnego będzie dużo większym wyzwaniem niż w poprzednich latach. Z powodu pandemii pielgrzymi powinni zachowywać dwumetrowy dystans między sobą, spać w jednoosobowych namiotach lub pokojach.

Główny Inspektor Sanitarny wydał wytyczne dla organizatorów ruchu pielgrzymkowego podczas stanu epidemii C0VID-19. Ich realizacja ma zapewnić bezpieczeństwo nie tylko pątnikom, ale także wszystkim osobom postronnym, z którymi będą się oni stykać na szlaku pielgrzymki.

W pielgrzymce mogą uczestniczyć tylko osoby zdrowe nie manifestujące jakichkolwiek objawów chorobowych. Wszyscy uczestnicy pielgrzymki mają posiadać identyfikatory, a organizator powinien mieć listę telefonów do każdego z nich.

Jeśli przewidywane jest sprawowanie mszy św. w kościołach na trasie pielgrzymki, uczestnicy powinni realizować obowiązek zasłaniania ust i nosa.

Czytaj też:

Wytyczne MEN, GIS i MZ dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 r.

Koronawirus: jak wyrzucać śmieci - nowe wytyczne GIS

Osobom pielgrzymującym trzeba zapewnić odpowiednie warunki zakwaterowania tj. noclegi w miejscach autonomicznych w namiotach lub pokojach jednoosobowych oraz dostateczną ilość sprawnych i czystych toalet i umywalni. Dopuszcza się namioty i pokoje wieloosobowe pod warunkiem przebywania w nich wspólnie pielgrzymujących rodzin.

Dość ogólnie potraktowano kwestie wyżywienia. "Rekomenduje się żywienie pielgrzymów zgodnie z najlepszymi praktykami sanitarno – higienicznymi" - czytamy w wytycznych. Posiłki powinny być dostarczane w naczyniach jednorazowych lub w pojemnikach zbiorczych, aby można było rozdzielić dania w poszczególnych grupach. Jeśli stosowane są naczynia i sztućce wielorazowego użytku, powinny być myte w bieżącej wodzie z użyciem detergentu w temperaturze powyżej 60° C, a o ile to możliwe – wyparzane. Dopuszcza się, aby pątnicy posiadali swoje naczynia i sztućce, do użytku wyłącznie indywidualnego.

Podczas pielgrzymki pątnik musi mieć zapewniony dostęp do wody, mydła, środków do dezynfekcji rąk, papieru higienicznego jednorazowego (chusteczki higieniczne, ręcznik papierowy),  kosze na odpady mają być wyłożone jednorazowymi workami itp. Wszystko po to, aby zapewnić możliwość zachowania wymagań higienicznych (właściwa higiena rąk, stosowanie odpowiednich środków do dezynfekcji, higiena podczas kaszlu, kichania).

GIS rekomenduje  funkcjonowanie mobilnego punktu medycznego z personelem medycznym przeszkolonym w zakresie postępowania wobec podejrzenia wystąpienia objawów chorobowych wskazujących na zakażenie koronawirusem. W takim punkcie mobilnym nie może jednak pracować medyk, który w ciągu 14 dni przed wyruszeniem pielgrzymki miał udokumentowany kontakt z osobą chorą na COVID-19.

Pątnicy powinni się zaopatrzyć w środki ochrony osobistej, m.in. w tym maseczki, środki do dezynfekcji rąk oraz do mycia i dezynfekcji powierzchni. Jeśli w czasie pielgrzymki zabraknie im takich środków, organizator musi je im zapewnić. On też   powinien dysponować bezdotykowym termometrem, którym przynajmniej  raz dziennie  wyznaczona osoba ma mierzyć temperaturę uczestnikom pielgrzymki, najlepiej przed wyruszeniem w trasę. Przy czym organizator powinien uzyskać zgodę pątnika na pomiar temperatury.

Temperatura powyżej 37°C kwalifikuje do odsunięcia danej osoby od dalszego uczestniczenia w pielgrzymce. Jeśli temperatura rośnie – wskazana jest porada medyczna.

Uczestnicy pielgrzymki powinni zostać zapoznani z wytycznymi dotyczącymi postępowania podczas epidemii:

- przed rozpoczęciem codziennej aktywności, obowiązkowo należy umyć ręce, wodą z mydłem;

- zachować bezpieczną odległość od rozmówców i współpielgrzymujących, rekomendowane są 2 m zachowania dystansu społecznego pomiędzy ludźmi;

- regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%);

- starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu;

- dołożyć wszelkich starań, aby otoczenie z którym kontaktują się pielgrzymi – wszelkie przedmioty i sprzęty były czyste i higieniczne;

- należy dbać o higienę w miejscu zakwaterowania;

- należy unikać powitania poprzez podawanie ręki.

Mycie i dezynfekcja toalet leży po stronie organizatora pielgrzymki, który również zapewnia odpowiednie środki w tym celu  oraz nadzoruje procesy mycia i dezynfekcji. Zapewnia też regularne (kilka razy w ciągu dnia) czyszczenie powierzchni wspólnych, z którymi stykają się pątnicy.

W przypadku wystąpienia u pątnika niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odizolować go od pozostałych członków grupy i przewieść transportem indywidualnym do oddziału zakaźnego najbliższego szpitala lub powinna być wezwany transport medyczny. Osoba podejrzana o zakażenie, powinna oczekiwać na transport medyczny w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie jej od innych osób,  powinna mieć osłonięte usta i nos. Należy powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

W razie pogarszania się stanu zdrowia pątnika zaleca się natychmiastowy kontakt z numerem telefonu 999 lub 112. W przypadku potwierdzenia zakażenia wszyscy uczestnicy pielgrzymki zostaną poddani kwarantannie instytucjonalnej w wyznaczonych miejscach.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA