fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Banki

Kara dla ING Banku Śląskiego

Fotorzepa/ Grzegorz Zawisza
KNF nakłada kolejną karę pieniężną na bank pełniący obowiązki depozytariusza funduszy inwestycyjnych. Tym razem dotyczy ING Banku Śląskiego.

Komisja Nadzoru Finansowego dzisiaj jednogłośnie nałożyła na ING Bank Śląski karę pieniężną w wysokości 500 tys. zł. W związku z naruszeniem przepisów dotyczących obowiązków depozytariusza niektórych funduszy Inventum (chodzi m.in. o zapewnienie możliwości sprzedaży jednostek i odpowiedniej ich wyceny).

Niedawno komisja nałożyła na Raiffeisen Polbank 5 mln zł kary za niewywiązanie się z roli depozytariusza funduszy W Investments. Parę dni temu Business Insider donosił, że w KNF prowadzi kontrolę w mBanku. Bank potwierdził, ale nie wyjaśnił czego dotyczy (być może chodzi o jego rolę depozytariusza funduszy Trigona TFI).

W przypadku ING Banku Śląskiego KNF wskazuje, że oparte na współpracy działania funduszu inwestycyjnego i czynności kontrolno-nadzorcze depozytariusza, powinny przyczynić się w efekcie do prawidłowej realizacji jednego z kluczowych dla interesu inwestorów aspektów funkcjonowania funduszu inwestycyjnego, jakim jest wycena jego aktywów. „Działalność depozytariusza powinna podnosić bezpieczeństwo lokat w tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz pewność obrotu, przyczyniając się zarazem do realizacji podstawowego celu nadzoru nad rynkiem kapitałowym w postaci zapewnienia prawidłowego funkcjonowania tego rynku".

Nadzór wskazuje ponadto, że kwestia prawidłowego przeprowadzenia przez fundusz inwestycyjny operacji zbycia jednostek uczestnictwa ma szczególnie istotne znaczenie w sytuacji, gdy jest ono elementem realizacji zlecenia konwersji jednostek. „W takim bowiem przypadku przepływ środków pieniężnych następuje z rachunku funduszu źródłowego na rachunek funduszu docelowego, co w określonych przypadkach, np. braku płynności w funduszu źródłowym, może skutkować trwałym brakiem możliwości uzyskania przez fundusz docelowy środków pieniężnych od funduszu źródłowego, co z kolei może wywoływać bardzo niekorzystny wpływ na sytuację majątkową uczestników funduszu docelowego, którzy prawidłowo opłacili nabyte przez siebie jednostki uczestnictwa. W opisanej sytuacji istnieje realne ryzyko, że fundusz który przydzielił uczestnikom nieopłacone jednostki uczestnictwa nie będzie w stanie, z uwagi na brak płynności, zrealizować wszystkich otrzymanych zleceń odkupienia jednostek uczestnictwa i będzie zmuszony do korekty wyceny aktywów funduszu, dokonując odpisów aktualizujących należności od funduszy źródłowych, poprzez sprowadzenie ich wartość do zera, co w oczywisty sposób wpłynie negatywnie na wartość jednostki uczestnictwa tego funduszu. Podkreślenia wymaga, że obowiązki depozytariusza w omawianym zakresie mają niewątpliwie doniosłe znaczenie dla interesu uczestników funduszu" – argumentuje KNF. Dodano, że nieprawidłowości w ustaleniu wartości aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa prowadzą lub mogą prowadzić do wystąpienia niekorzystnych skutków majątkowych dla uczestników funduszu inwestycyjnego.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA