fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Aplikacje/egzaminy

Wykaz tytułów aktów prawnych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską w 2020 r.

Fotorzepa, Jerzy Dudek
Ministerstwo sprawiedliwości wydało ogłoszenie w sprawie wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską w 2020 r.

Przypomnijmy, iż egzaminy mają odbyć się w sobotę 26 września 2020 roku. Wykaz obejmuje 56 aktów prawnych.

Wykaz tytułów aktów prawnych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską w 2020 r.

ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe,

Traktat z dnia 25 marca 1957 r. o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – tekst uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony,

ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy,

ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,

ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego,

ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń,

ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,

ustawa z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze,

ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece,

ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych,

ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze,

ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich,

ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach,

ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych,

Traktat z dnia 7 lutego 1992 r. o Unii Europejskiej – tekst uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony,

ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,

ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów,

ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,

ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny,

ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego,

ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,

ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,

ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,

ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa,

ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,

ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,

ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy,

ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych,

ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,

ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,

ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych,

ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia,

ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,

ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych,

ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,

ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe,

ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,

ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych,

ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych,

ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,

ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,

ustawa z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym,

ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa,

ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych,

ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,

ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne,

ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze,

ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym,

ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,

ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji,

ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym,

ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców,

ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA