fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 21 marca 2017

- rozporządzenie ministra obrony narodowej z 14 lutego 2017 r. w sprawie tytułów żołnierzy zawodowych (DzU z 6 marca 2017 r., poz. 480)
- rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 14 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych - z mocą od 1 marca, z wyjątkiem § 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze, drugie i trzecie, które wejdą w życie 1 stycznia 2018 r. (DzU z 20 marca 2017 r., poz. 580)
- rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (DzU z 20 marca 2017 r., poz. 586)
- rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 14 marca 2017 r. w sprawie nadania funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (DzU z 20 marca 2017 r., poz. 589)
- rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 16 marca 2017 r. (poz. 590) zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych (DzU z 20 marca 2017 r., poz. 590)
- rozporządzenie Rady Ministrów z 8 marca 2017 r. (poz. 598) w sprawie postępowania ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i ich preparatami oraz prekursorami kategorii 1, uzyskanymi podczas wykonywania zadań ustawowych przez uprawnione służby państwowe (DzU z 20 marca 2017 r., poz. 598)
- ustawa z 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (DzU z 20 marca 2017 r., poz. 599)
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA