fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Administracja

Inwestycje wodociągowe z prawem do pełnego odliczenia

Fotolia
Pomiędzy wydatkami inwestycyjnymi i bieżącymi istnieje ścisły związek z wykonywanymi przez gminę czynnościami opodatkowanymi VAT.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (dyrektor KIS) w interpretacji z 5 września 2018 r. (sygn. 0114-KDIP4.4012. 501.2018.1.EK) rozstrzygnął kwestie opodatkowania usług dostarczania wody oraz prawa do odliczenia VAT od wydatków bieżących i inwestycyjnych związanych z infrastrukturą wodociągową.

Wniosek w omawianej sprawie złożyła gmina, będąca czynnym podatnikiem VAT. Wnioskodawca za pośrednictwem urzędu gminy świadczy na podstawie umów cywilnoprawnych usługi dostawy wody. Do zadań własnych gminy wymienionych w ustawie o samorządzie gminnym należy m.in. prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych (art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym). W tym zakresie gmina świadczy (za pośrednictwem urzędu gminy) na podstawie umów cywilnoprawnych m.in. usługi dostawy wody na rzecz mieszkańców, przedsiębiorców i instytucji z terenu gminy, które to podmioty nie wchodzą w skład struktury organizacyjnej gminy (dalej „Odbiorcy zewnętrzni"), jak również dla potrzeb swoich własnych jednostek organizacyjnych.

Gmina ponosi wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i wykorzystaniem posiadanej infrastruktury wodociągowej, a także realizacją projektów inwestycyjnych. Inwestycje w infrastrukturę mogą dotyczyć różnego rodzaju urządzeń związanych z dostawą wody, jak np. sieci wodociągowe, hydrofornie, hydranty przeciwpożarowe itd. Gmina wymieniła kilka realizowanych projektów inwestycyjnych polegających na budowie sieci wodociągowej w określonych lokalizacjach na terenie gminy.

Wnioskodawca zaznaczył, że przedmiotem wniosku o interpretację są wyłącznie te sytuacje, gdzie usługi w zakresie dostawy wody świadczone są dla podmiotów, które nie wchodzą w skład struktur gminy (dla odbiorców zewnętrznych). Gmina zadała we wniosku pytania dotyczące opodatkowania usług dostarczania wody na rzecz odbiorców zewnętrznych oraz prawa do pełnego odliczenia VAT od wydatków bieżących i inwestycyjnych związanych z infrastrukturą wodociągową.

W ocenie wnioskodawcy, świadczenie usług w zakresie dostarczania wody na rzecz odbiorców zewnętrznych stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu VAT i niekorzystającą ze zwolnienia od tego podatku.

Zdaniem wnioskodawcy, z uwagi na fakt, że pomiędzy wydatkami inwestycyjnymi i bieżącymi dotyczącymi infrastruktury wodociągowej ponoszonymi przez gminę istnieje ścisły związek z wykonywanymi przez gminę czynnościami opodatkowanymi VAT, tj. usługami dostarczania wody na rzecz odbiorców zewnętrznych na podstawie umów cywilnoprawnych, gminie przysługuje prawo do pełnego odliczenia VAT naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących wydatki poniesione w tym zakresie.

Dyrektor KIS w świetle obowiązującego stanu prawnego uznał, że stanowisko gminy jest prawidłowe i odstąpił od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Janina Fornalik doradca podatkowy, partner w MDDP

Stanowisko organu podatkowego zaprezentowane w omawianej interpretacji jest niewątpliwie słuszne. W świetle przedstawionego stanu faktycznego istotne jest przyjęte przez gminę – i konsekwentnie dyrektora KIS – założenie, że wydatki inwestycyjne i bieżące dotyczące infrastruktury wodociągowej są związane wyłącznie z czynnościami opodatkowanymi VAT (dostawą wody na rzecz zewnętrznych podmiotów – mieszkańców i firm z terenu gminy). Praktyczny problem jaki może się pojawić będzie polegał na udowodnieniu przez gminę, że określony element sieci wodociągowej, którego dotyczyły wydatki, w rzeczywistości w żadnym stopniu nie służył własnym celom gminy, np. którejś ze szkół, przedszkoli, zakładów budżetowych, czy ośrodków pomocy społecznej. Wówczas bowiem konieczne byłoby już rozliczanie VAT z wykorzystaniem prewspółczynnika, którego sposób kalkulacji jest tematem kontrowersyjnym, co znajduje odzwierciedlenie w licznych interpretacjach podatkowych oraz wyrokach sądów dotyczących właśnie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA