Administracja

Czy gmina może zakazać mycia i napraw samochodów przed domem

Adobe Stock
Uchwalając regulamin utrzymania czystości i porządku, rada gminy musi zawrzeć w nim postanowienia odnoszące się do wszystkich zagadnień wymaganych przez ustawodawcę. Zakres uprawnień rady nie może być jednak ustalany w rozszerzający sposób.

- Gmina chce zakazać mycia i napraw samochodów poza myjniami i warsztatami naprawczymi. Czy może wprowadzić takie rozwiązanie?

Nie. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dalej u.c.p.) rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, który jest aktem prawa miejscowego. Regulamin określa m.in. wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości, obejmujące mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi (art. 4 ust. 2 pkt 1 lit. c u.c.p.).

Podkreśla się, że uchwalając regulamin trzeba zawrzeć w nim postanowienia odnoszące się do wszystkich zagadnień wymienionych w art. 4 ust. 2 u.c.p., czyli także objąć nim wymagania dotyczące mycia i napraw pojazdów. Jak zwrócono uwagę w rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Zachodniopomorskiego z 4 lutego 2013 r. (znak NK.3.4131.95.2013.BB, Dz.Urz. woj. zacho. z 2013 r. poz. 931) rzeczą rady, podejmującej uchwałę w tym zakresie, jest wskazanie warunków, po spełnieniu których czynności te są dopuszczalne, w tym zwłaszcza zapewniających usuwanie powstałych w następstwie tych czynności zanieczyszczeń. Nie można natomiast np. uzależnić możliwości dokonywania napraw samochodów od braku uciążliwości dla innych osób, gdyż wkraczałoby to w regulacje prawa sąsiedzkiego, zawarte w art. 144 kodeksu cywilnego.

Zgodnie z tym przepisem właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z sąsiednich nieruchomości ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.

Zwraca się uwagę, że elementy wymienione w art. 4 ust. 2 u.c.p. mają charakter wyczerpujący i nie jest dopuszczalna wykładnia rozszerzająca tego przepisu. Konieczność uszczegółowienia zapisów ustawowych nie może prowadzić do rozstrzygania w regulaminie kwestii, które nie należą do kompetencji rady gminy (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 8 listopada 2012 r., sygn. II OSK 2012/12, LEX nr 1291950). W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 16 września 2015 r. (sygn. II SA/Łd 386/15, LEX nr 1930225) zwrócono uwagę, że upoważnienie ustawowe do określenia wymagań w zakresie mycia i napraw pojazdów nie jest równoznaczne z dopuszczalnością wprowadzenia zakazu. Sformułowanie ustanawiające zakaz stanowi naruszenie delegacji ustawowej, zgodnie z którą rada gminy jest upoważniona tylko do wskazania wymogów dopuszczalności mycia i napraw pojazdów na terenie nieruchomości. Zgodnie z wyrokiem WSA w Poznaniu z 20 stycznia 2016 r. (sygn. IV SA/Po 869/15, LEX nr 1977436) do kompetencji rady należy określenie ogólnych zasad dotyczących mycia pojazdów poza myjniami, takich jak zasady pozbywania się powstałych w ten sposób nieczystości. Nie można natomiast np. ograniczyć możliwości mycia pojazdów tylko do wskazanych w regulaminie części pojazdów.

—Anna Puszkarska, radca prawny

podstawa prawna: art. 4 ustawy z 3 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 1289 ze zm.)

podstawa prawna: art. 144 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 459 ze zm.)

Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL