Administracja

Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Fotorzepa, Dominik Pisarek Dominik Pisarek
Wierzyciele będą mogli sprawdzić, czy kontrahenci nie zostali wpisani do Rejestru Należności Publicznoprawnych. W postępowaniu egzekucyjnym w administracji pojawia się nowa forma licytacji publicznej – licytacja elektroniczna.

Przepisy, które wprowadziły te zmiany weszły w życie 1 stycznia 2018 r., a ich celem jest ułatwienie uzyskiwania informacji o zaległościach publicznoprawnych (np. zobowiązaniach podatkowych, karach administracyjnych) kontrahentów oraz umożliwienie udziału w licytacji bez osobistego stawiennictwa, za pomocą dostępu do urządzenia elektronicznego.

Przekazanie informacji

Rejestr Należności Publicznoprawnych, to nowy publiczny rejestr obejmujący informacje o należnościach publicznoprawnych, prowadzony przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej (albo inny organ KAS wyznaczony przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych). Będą w nim ujawniani dłużnicy należności pieniężnych podlegających egzekucji administracyjnej zgodnie z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (dalej p.e.a.), których wierzycielami są naczelnicy urzędów skarbowych albo jednostki samorządu terytorialnego (dalej j.s.t.).

Z tym, że regulacje dotyczące przekazywania danych do rejestru w przypadku wierzycieli będących j.s.t. będzie stosować się dopiero od 1 czerwca 2018 r. Organy wykonawcze j.s.t. będą wprowadzać dane o należnościach pieniężnych do rejestru, jeżeli będą mieć na to zgodę wyrażoną w uchwale odpowiednio: rady gminy, rady powiatu albo sejmiku województwa. Taka uchwała będzie musiała wskazywać rodzaj należności pieniężnej, o której informacje organ wykonawczy j.s.t. będzie przekazywać do rejestru (np. określone rodzaje podatków itd.).

W razie wniesienia przez dłużnika skargi do sądu administracyjnego, dane o należności zobowiązanego nie będą wprowadzane do rejestru do czasu zakończenia prawomocnym orzeczeniem postępowania sądowoadministracyjnego. Natomiast wszczęcie postępowania w trybie nadzwyczajnym w sprawie ostatecznej decyzji, postanowienia lub innego orzeczenia nie będzie stanowić przeszkody do wprowadzenia danych do rejestru, ale informacja o takim postępowaniu zostanie ujawniana w rejestrze.

W rejestrze będą ujawniani zobowiązani z tytułu należności pieniężnych, których wierzycielami są naczelnicy urzędów skarbowych lub j.s.t. (w razie podjęcia stosownej uchwały), jeżeli łączna kwota należności wraz odsetkami z tytułu niezapłacenia ich w terminie będzie wynosić nie mniej niż 5000 zł. Zasadniczo przed wprowadzeniem danych do rejestru wierzyciel będzie musiał zawiadomić zobowiązanego o zagrożeniu ujawnieniem w rejestrze. Jako środek ochrony dla zobowiązanego przewidziano instytucję sprzeciwu w sprawie zagrożenia ujawnieniem w rejestrze lub wprowadzenia danych do rejestru. Sprzeciw będzie rozpatrywany przez wierzyciela, który wyda postanowienie zaskarżalne w drodze zażalenia. Takie zażalenie będzie przysługiwać do organu odwoławczego i będzie wnoszone za pośrednictwem wierzyciela, który wydał zaskarżone postanowienie. Od postanowienia organu odwoławczego w przedmiocie rozpoznania zażalenia zobowiązanemu będzie przysługiwać skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

W odniesieniu do należności pieniężnej, która stała się wymagalna przed 1 stycznia 2018 r., wierzyciel, będący naczelnikiem urzędu skarbowego, dokona wprowadzenia danych do rejestru do 31 grudnia 2020 r. Natomiast w odniesieniu do należności pieniężnej j.s.t., która stała się wymagalna przed dniem podjęcia wymaganej uchwały dotyczącej przekazania danych do rejestru, organ wykonawczy j.s.t. dokona wprowadzenia danych do rejestru w terminie 2 lat od dnia podjęcia wskazanej wyżej uchwały.

Licytacja elektroniczna

W art. 107e p.e.a. przewidziano nową formę licytacji publicznej – licytację elektroniczną. Taka licytacja będzie odbywać się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego prowadzonego przez jednostkę podległą lub nadzorowaną przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych bądź przez podmiot wybrany w trybie przepisów o zamówieniach publicznych. Zgodnie z obwieszczeniem ministra rozwoju i finansów z 21 listopada 2017 r. w sprawie wyznaczenia jednostki podległej lub nadzorowanej do prowadzenia systemu teleinformatycznego, za pośrednictwem którego odbywa się licytacja elektroniczna (Dz.Urz. MRiF z 2017 r. poz. 230) z dniem 1 stycznia 2018 r. wyznaczono Pierwszy Urząd Skarbowy w Szczecinie do prowadzenia tego systemu.

W przypadku licytacji elektronicznej wadium składa się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Również cena nabycia jest uiszczana za pośrednictwem tego systemu. Przewidziano, że ruchomość nabyta w drodze licytacji elektronicznej może zostać doręczona nabywcy, na jego wniosek, za pośrednictwem wskazanego przez niego operatora pocztowego albo innego podmiotu świadczącego usługi w zakresie doręczania ruchomości, jeżeli przed jej wydaniem nabywca uiści koszty doręczenia, w tym koszty przygotowania ruchomości do transportu i jej załadunku.

Tryb przeprowadzenia licytacji określono w rozporządzeniu ministra rozwoju i finansów z 5 grudnia 2017 r. w sprawie licytacji elektronicznej w postępowaniu egzekucyjnym w administracji (DzU z 2017 r. poz. 2304). Przewidziano w nim m.in., że termin rozpoczęcia i zakończenia licytacji, określony datą, godziną i minutą, wyznacza się w taki sposób, aby czas jej trwania wynosił od 7 do 30 dni, a zakończenie przypadało w godzinach pracy organu egzekucyjnego.

podstawa prawna: art. 3, art. 16, art. 21 ust. 3, art. 22 pkt 2-3 ustawy z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (DzU z 2017 r. poz. 933)

podstawa prawna: art. 4 pkt 12, art. 260 pkt 3 ustawy z 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej. (DzU z 2016 r. poz. 1948 ze zm.)

Ministerstwo Finansów wyjaśnia

- Zgodnie z przepisami ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji dane, o których mowa w art. 18b § 2 ustawy (m.in. dane dotyczące zobowiązanego, oznaczenia wierzyciela oraz wysokości należności pieniężnej i odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie) mogą być wprowadzone do Rejestru Należności Publicznoprawnych nie wcześniej niż po upływie 30 dni od dnia doręczenia zobowiązanemu zawiadomienia o zagrożeniu ujawnieniem w rejestrze. Oznacza to, że dopiero po spełnieniu ww. przesłanki będzie możliwe wprowadzenie danych do rejestru, a w konsekwencji korzystanie z danych w nim zawartych.

- 1 stycznia 2018 r. weszły w życie przepisy art. 107e ustawy z 17 czerwca 2017 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji umożliwiające prowadzenie licytacji elektronicznej ruchomości. Ale naczelnicy urzędów skarbowych nadal będą mogli prowadzić licytacje publiczne ustnie, przepisy pozostawiają organowi egzekucyjnemu wybór sposobu licytacji ruchomości. Minister rozwoju i finansów, obwieszczeniem z 21 listopada 2017 r. w sprawie wyznaczenia jednostki podległej lub nadzorowanej do prowadzenia systemu teleinformatycznego, za pośrednictwem, którego odbywa się licytacja elektroniczna wyznaczył Pierwszy Urząd Skarbowy w Szczecinie do prowadzenia systemu teleinformatycznego, za pośrednictwem, którego odbywa się licytacja elektroniczna. Aktualnie trwają prace nad utworzeniem systemu teleinformatycznego, za pośrednictwem, którego organ egzekucyjny będzie mógł dokonać sprzedaży zajętych ruchomości. Zakończenie prac jest przewidziane na III kwartał 2018 r.

Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL