Dyrektor Izby Administracji Skarbowej odmówił adwokatowi przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie pełnomocnik wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia.

Powołując się na orzecznictwo sądów administracyjnych podkreślił, że fakt nieprawidłowego doręczenia pisma jest okolicznością uzasadniającą brak winy w uchybieniu terminu. Nie zakwestionował, że dwukrotnie otrzymał zawiadomienie o możliwości odbioru przesyłki urzędowej, ale wskazał, iż zawiadomienia te zostały potraktowane przez sekretarkę jako nieistotne i pominięte, prowadzi działalność na zasadach wspólnoty biurowej z dwoma innymi adwokatami, zaś mail nie został zaadresowany bezpośrednio do niego, kancelaria nie korzystała dotychczas z platformy ePUAP, nie posiada założonego na niej konta ani wyrobionego podpisu elektronicznego, nie było zatem realnej możliwości odbioru dokumentu, a także żaden z przepisów nie nakłada na profesjonalnych pełnomocników obowiązku zakładania konta poczty elektronicznej na platformie ePUAP.

Pełnomocnik przekonywał, iż wskazanie na druku pełnomocnictwa adresu e-mail nie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na dokonywanie doręczeń w formie elektronicznej, co wynika z pouczenia zawartego w pkt 6 druku.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie uznał, że przesłanie na adres elektroniczny adwokata postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania nie mogło wywołać skutków prawnych, gdyż nie zostało wysłane na adres elektroniczny pełnomocnika na platformie ePUAP.

Innego zdania był Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt II FSK 454/17), który uchylił zaskarżony wyrok w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. NSA przyjął, że pod pojęciem adresu elektronicznego profesjonalnego pełnomocnika, o którym mowa w ordynacji podatkowej, należy rozumieć jakikolwiek wskazany przez niego adres elektroniczny (na przykład adres e-mail). Nie musiał to być zatem adres konta na platformie ePUAP, gdyż profesjonalny pełnomocnik nie został przez ustawodawcę zobowiązany do posiadania takiego adresu.

Rozpoznający sprawę ponownie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie (sygn. akt I SA/Ol 576/17) podzielił opinię Dyrektora Izby Skarbowej, że o braku winy w odbiorze przesyłki doręczonej w formie elektronicznej nie świadczy fakt, że sekretarka wskazywane awiza potraktowała jako SPAM. Wskazuje to na złą organizację pracy kancelarii adwokackiej. Nie można także świadczyć o braku winy fakt, że profesjonalny pełnomocnik procesowy miał problemy z interpretacją obowiązujących przepisów prawa, w zakresie adresu elektronicznego. Pełnomocnik na druku PPS-1 wskazał adres elektroniczny w poz. 44, przeznaczonej na podanie adresu do wykorzystania przez organ podatkowy w systemie teleinformatycznym. Nie wskazał zaś w poz. 58, w której można podać adres e-mail jedynie do kontaktu. - A zatem do uchybienia terminu do wniesienia zażalenia doszło z przyczyn zależnych od pełnomocnika procesowego – podsumował WSA w Olsztynie.