Minister transportu zmienia rozporządzenie w sprawie warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad takim zarządzaniem.

Chodzi o tzw. strefy ruchu, a więc drogi na osiedlach mieszkaniowych czy parkingi supermarketów. Wystarczą specjalne oznaczenia początku strefy i jej końca, by na terenie ograniczonym znakami obowiązywały przepisy kodeksu drogowego.

Po zmianie jasne będzie, że tam, gdzie chodzi o strefy ruchu, sporządzaniem, opiniowaniem, zatwierdzaniem projektów organizacji ruchu i wprowadzania organizacji ruchu, ze szczególnym uwzględnieniem znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu, zajmą się zarządzający drogami. Nadzór nad tym sprawować ma wojewoda.

W noweli zapisano też, że projekt stałej albo zmiennej organizacji ruchu sporządza się przed wszczęciem postępowania w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

etap legislacyjny trafił do Rządowego Centrum Legislacji