Chodzi o uchwałę nr XXXVIII/1204/2020 z 15 października 2020 roku zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat. Przypomnijmy, że uchwała  podwyższyła stawkę opłaty godzinowej za parkowanie w płatnej strefie o 27-31 proc. w stosunku do stawki opłaty obowiązującej poprzednio.

Czytaj też: Prokuratura zaskarżyła do sądu uchwały Rady Warszawy ws. rozszerzenia strefy płatnego parkowania i podwyżki kar za parkowanie

Prokuratura zarzuca uchwale naruszenie przepisów ustawy o drogach publicznych oraz Konstytucji RP.

- Znowelizowanie przepisów prawa miejscowego doprowadziło do istotnego podwyższenia opłat należnych za pierwszą, drugą, trzecią, czwartą i kolejne godziny postoju samochodu w strefie płatnego parkowania niestrzeżonego oraz przedłużenia z 10 do 12 godzin w ciągu doby czasu pobierania opłat za postój pojazdów. Skutkiem tych zmian jest również podwyższenie opłaty zryczałtowanej za parkowanie na prawach wyłączności na zastrzeżonych stanowiskach postojowych (kopertach) odpowiednio z kwoty 980 złotych do kwoty 1.500 zł  oraz z kwoty 1.600 zł do kwoty 2.450 zł - stwierdza w skardze prokurator.

W jego ocenie stanowi to naruszenie konstytucyjnej zasady proporcjonalności, a tym samym również i właściwych norm regulujących stanowienie aktów prawa miejscowego.

- Prokurator zarzucił także istotne naruszenie Konstytucji RP oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie "Zasad techniki prawodawczej", poprzez naruszenie zasad prawidłowej i rzetelnej legislacji, w drodze sporządzenia uzasadnienia kwestionowanej uchwały w zakresie zmodyfikowanym, bez uwzględnienia w nim informacji, które wyjaśniałyby ponad 50 proc. jednorazowe podwyższenie opłaty zryczałtowanej za parkowanie na "kopertach" - podała prokuratura w komunikacie.

Możliwość kształtowania wysokości stawki opłaty należnej za godzinę parkowania została wprowadzona we wrześniu 2019 roku.

- Poza aspektem fiskalnym decyzji podjętej przez Radę m.st. Warszawy trudno jest wskazać jakiekolwiek inne argumenty za poparciem powyższej zmiany. W ocenie prokuratury nie można składać na osoby korzystające obecnie ze strefy płatnego parkowania niestrzeżonego zaniechań związanych z dostosowaniem wysokości stawki do obecnych realiów ekonomicznych. Wprowadzona obecnie opłata, pomimo zmiany wskaźników ekonomicznych, nie powinna tak znacząco odbiegać od opłaty poprzedniej. Zmiana jej wysokości powinna zostać rozłożona w czasie i być dokonywana stopniowo, tak aby możliwym była ocena jej wpływu na kształtowanie przyzwyczajeń osób parkujących pojazdy - twierdzi Prokuratura Okręgowa w Warszawie.

To kolejna uchwała dotycząca płatnego parkowania zakwestionowana przez prokuratorów. Od 2016 roku prokuratury systematycznie badają zgodność z prawem takich uchwał. Do marca 2020 r. z 770 zbadanych uchwał zakwestionowano 201 poprzez złożenie skargi bądź skierowanie wniosków do właściwego o uchylenie uchwały. Na 125 wywiedzionych przez prokuratorów skarg uwzględnionych zostało 103, a 16 wciąż czekało na rozpoznanie.

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

Pomimo tego, doszło jednak do jednorazowego podniesienia stawki opłaty godzinowej o około 30 proc. w stosunku do wysokości stawki obowiązującej poprzednio oraz jednorazowego podniesienia stawki opłaty zryczałtowanej o około 53 proc.